ಸà³�ಪà³�ರೆಡà³�‌ಶೀಟà³�‌ನಿಂದ ವಿಕಿಗೆ – ಸà³�ಲಭ ಮಾರà³�ಗ

ಸà³�ಪà³�ರೆಡà³�‌ಶೀಟà³�‌ನಲà³�ಲಿರà³�ವ ಉದà³�ದದ ಕೋಷà³�ಠಕ(ಟೇಬಲà³�)ಗಳನà³�ನà³� ವಿಕಿಗೆ ಸೇರಿಸà³�ವà³�ದೆಂದರೆ ಕಷà³�ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸವನà³�ನà³� http://excel2wiki.net/ ಸà³�ಲಭ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. ಸà³�ಪà³�ರೆಡà³�‌ಶೀಟà³�‌ನಲà³�ಲಿರà³�ವ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಈ ತಾಣದಲà³�ಲಿ ಪೇಸà³�ಟà³� ಮಾಡಬೇಕà³�. ನಂತರ Submit ಕà³�ಲಿಕà³� ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಕೋಷà³�ಠಕವನà³�ನà³� ವಿಕಿ ಭಾಷೆಯಲà³�ಲಿ ನಿಮà³�ಮ ಮà³�ಂದೆ ಸಾದರಪಡಿಸಲಾಗà³�ತà³�ತದೆ. ಅದನà³�ನà³� ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನಿಮà³�ಮ ವಿಕಿ ಪà³�ಟಕà³�ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರಾಯà³�ತà³�. ನೀವೂ ಪà³�ರಯತà³�ನಿಸಿ ನೋಡಿ.

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲೀಗ ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ (ContentTranslator)

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ (http://kn.wikipedia.org) ಲೇಖನಗಳನ�ನ� ಸೇರಿಸಿ ಎಂದಾಗ ತಕ�ಷಣ ಯಾವ ವಿಷಯ ಸೇರಿಸಬಹ�ದ� ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ�ಯ ಎನ�ನ�ವ ಪ�ರಶ�ನೆ ಸಾಮಾನ�ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಕನ�ನಡಲ�ಲೇ ಲಭ�ಯವಾಗಿಸಿರ�ವ ವಿಕಿ ಸಂಪಾದನೆಯ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಡಿಯೋ ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ತೋರಿಸಿದಾಗ ಕೂಡ ನಮ�ಮಿಂದ ಇದ� ಸಾಧವೇ ಎನ�ನ�ವ ಪ�ರಶ�ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕರ� ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯ�ವ�ದೇ ಹೆಚ�ಚ�. ಇನ�ನ� ಕೆಲವರ� ಮ�ಂದ�ವರೆದ� ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೂ, ವಿಕಿ ತಾಂತ�ರಿಕ ಭಾಷೆ ಕೆಲವೊಮ�ಮೆ ಅವರನ�ನೂ ದಿಕ�ಕ�ತಪ�ಪಿಸ�ವ�ದ�ಂಟ�.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ�ನ� ಸ�ಭದ�ರವಾಗಿ ಮ�ನ�ನೆಡೆಸ�ತ�ತಿರ�ವ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ�ಥೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಷನ� ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ�ನ� ನಿವಾರಿಸಲ� ತನ�ನ ತಾಂತ�ರಿಕ ಅಭಿವೃದ�ದಿ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ�ನ� ಹಾಕಿಕೊಂಡ� ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ತ�ತಿದೆ. ಸ�ಲಭ ವಿಕಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗ�ವಂತೆ Visual Editor ರಚಿಸಲಾಗ�ತ�ತಿದ�ದ�, ಇದನ�ನ� ಈಗಾಗಲೇ ಬೀಟಾ ಆವೃತ�ತಿಯ ಮೂಲಕ ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ಬಳಸಿ ನೋಡಬಹ�ದ�.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ�ತ�ತಿರ�ವ ಹಾಗೂ ಮಾಡಲ� ಮ�ಂದಾಗ�ವವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಗ�ಲೀಷ� ಅಥವಾ ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ�ಲಿ ತಮ�ಮ ಇಷ�ಟದ, ಇಚ�ಛೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇರ�ವ�ದ� ಮತ�ತ� ಅದನ�ನ� ಯಥಾವತ�ತಾಗಿ ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ಹಾಕ�ವ�ದ� ಸ�ಲಭದ ಕೆಲಸ. ಈ ಸಂಪಾದನೆಯನ�ನ� ಪೂರ�ಣ ಮಾಡದೆ, ಅರ�ಧ ಇಂಗ�ಲೀಷ� ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ�ಟ� ಹೋಗಿರ�ವ ಪ�ಟಗಳೇ ಇದಕ�ಕೆ ಸಾಕ�ಷಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ�ಲೀಷ� ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗಳಲ�ಲಿ ವಿಶ�ವಕೋಶದ ನೀತಿಗನ�ಸಾರವಾಗಿ ಬೇಕಿರ�ವ ಉಲ�ಲೇಖಗಳ�, ಚಿತ�ರಗಳ� ಇತ�ಯಾದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ�ಯವಿರ�ವ�ದ� ಕೂಡ ಸಂಪಾದನೆಯನ�ನ� ಸ�ಲಭಗೊಳಿಸ�ತ�ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಪಾದನೆಯ ಕೆಲಸ ದೊಡ�ಡ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಕಿಯನ�ನ� ಅರ�ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳದವರಿಗೆ ಒಂದಲ�ಲಾ ಒಂದ� ರೀತಿ ಕ�ಲಿಷ�ಟ ಅನಿಸಬಹ�ದ�.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕà³�ಕೆ ಒಂದà³� ಭಾಷೆಯಿಂದ ಮತà³�ತೊಂದà³� ಭಾಷೆಗೆ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಅನà³�ವಾದದ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸಬಯಸà³�ವವರಿಗೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಷನà³� à²¤à²¾à²‚ತà³�ರಿಕ ಅಭಿವೃದà³�ದಿ ತಂಡ ‘Content translation‘ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಅನà³�ವಾದಕ ಸಲಕರಣೆಯೊಂದನà³�ನà³� ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ಪಡಿಸಿದà³�ದà³� ಸà³�ವಲà³�ಪ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನà³�ನ ಗಮನಕà³�ಕೆ ಬಂದಿತà³�ತà³�. ನಾನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮà³�ಮೆ ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದà³� ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನಾದರೂ ಅನà³�ವಾದ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದà³�ದಿದೆ. ಆದà³�ದರಿಂದ ಈ ಸಲಕರಣೆಯನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕà³�ಕೂ ವಿಸà³�ತರಿಸà³�ವಂತೆ ಕೋರಿದà³�ದ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ತಂಡ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ à²µà²¿à²·à²¯ ಅನà³�ವಾದಕವನà³�ನà³� ಬೀಟಾ ಆವೃತà³�ತಿಯಾಗಿ ಲಭà³�ಯವಾಗಿಸಿದೆ.
ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ (Content Translator)

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ (Content Translator)
ವಿಷಯ ಅನà³�ವಾದಕ ಬಹà³�ಭಾಷಾ ಸಂಪಾದನೆಯನà³�ನà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸà³�ವ ಗà³�ರಿ ಹೊಂದಿದà³�ದà³�, ಮೂಲ ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯದ ಪಕà³�ಕದ ಬದಿಗೇ ಉದà³�ದೇಶಿತ ಭಾಷೆಯ ಪಠà³�ಯವನà³�ನà³� ಟೈಪಿಸಲà³� ಅನà³�ವà³� ಮಾಡಿಕೊಡà³�ತà³�ತದೆ. ವಿಷಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷಯಕà³�ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬೇಕಿರà³�ವ ಕೊಂಡಿಗಳà³�, ವರà³�ಗಗಳà³� ಅಥವಾ ಪà³�ರಾಥಮಿಕ ಅನà³�ವಾದ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಯಾಂತà³�ರಿಕವಾಗಿ ಲಭà³�ಯವಾಗà³�ವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಬೋರà³� ಹೊಡೆಸà³�ವ ಕೆಲಸಗಳನà³�ನà³� ಕಡಿಮೆ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. à²‡à²‚ಗà³�ಲೀಷà³� ಮಾತà³�ರವಲà³�ಲದೇ, ಇತರೆ ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ವಿಶà³�ವದ ಭಾಷೆಗಳà³� ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದà³�ದಲà³�ಲಿ ಅವà³�ಗಳ ವಿಕಿಯಲà³�ಲಿರà³�ವ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನೂ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಈ ಸಲಕರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅನà³�ವಾದ ಕಾರà³�ಯ ನೆಡೆಸಬಹà³�ದà³�.
ಒಂದà³� ಭಾಷೆಯ ಲೇಖನವನà³�ನà³� ಇನà³�ನೊಂದà³� ಭಾಷೆಗೆ ಅನà³�ವಾದಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಸà³�ವಯಂಚಾಲಿತ ಅನà³�ವಾದ ಸೇವೆ, ನಿಘಂಟà³�ಗಳà³�, ಪಠà³�ಯದ ಶೈಲಿಯನà³�ನà³� ಬದಲಾಯಿಸà³�ವà³�ದà³�, ಕೊಂಡಿಗಳನà³�ನà³� ಬದಲಯಿಸà³�ವà³�ದà³� ಮತà³�ತà³� ಉಲà³�ಲೇಖಗಳà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಬಳಕೆ ಅವಶà³�ಯವಾಗಿರà³�ತà³�ತದೆ. ಈ ಕಾರà³�ಯವನà³�ನà³� ನಿರà³�ವಹಿಸà³�ವವರà³� ಮತà³�ತೆ ಮತà³�ತೆ ಟà³�ಯಾಬà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ತಿರà³�ವà³�ತà³�ತಾ ದೈಹಿಕ ಶà³�ರಮಪಟà³�ಟà³�,  à²…ದೆಷà³�ಟೋ ಸಮಯವನà³�ನà³� ವà³�ಯಯಿಸಿ  à²²à³‡à²–ನಗಳನà³�ನà³� ಸಂಪಾದಿಸಿರà³�ತà³�ತಾರೆ. ಈ ಎಲà³�ಲ ಪà³�ರಕà³�ರಿಯೆಗಳನà³�ನà³� ವಿಷಯ ಅನà³�ವಾದಕ ಅಚà³�ಚà³�ಕಟà³�ಟಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ನಿರà³�ವಹಿಸà³�ತà³�ತದೆ ಮತà³�ತà³� ಅನà³�ವಾದಕರà³� ತಮà³�ಮ ಸಮಯವನà³�ನà³� ಉತà³�ತಮ ಗà³�ಣಮಟà³�ಟದ ವಿಷಯವನà³�ನà³� ತಮà³�ಮ ಭಾಷೆಯಲà³�ಲಿ ನೈಜವಾಗಿ ಓದà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವತà³�ತ ಗಮನಹರಿಸಲà³� ಸಹಾಯ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ.
ವಿಷಯ ಅನà³�ವಾದಕ(Content Translation) ಬಳಕೆ 
ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ ಬೀಟಾ ಆವೃತ�ತಿಯಲ�ಲೀಗ ಲಭ�ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ�ನ� ಬಳಸ�ವ ಮ�ಂಚಿತವಾಗಿ ಇದನ�ನ� ನೀವ� ನಿಮ�ಮ ಬಳಕೆದಾರನ ಖಾತೆ ಅಡಿಯಲ�ಲಿ ಸಕ�ರಿಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ�ಳಬೇಕ�:
  1. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ಲಾಗಿನ� ಆಗಿ (ಅಥವಾ ನಿಮ�ಮಲ�ಲಿ ಲಾಗಿನ� ಇಲ�ಲದಿದ�ದಲ�ಲಿ ಹೊಸ ಖಾತೆ ಸೃಷ�ಟಿಸಿಕೊಳ�ಳಿ)
  2. ಬೀಟಾ à²¸à²¿à²¦à³�ಧತೆಗಳನà³�ನà³� ಪà³�ರವೇಶಿಸಿ ಮತà³�ತà³� à²µà²¿à²·à²¯ ಅನà³�ವಾದಕ(Content Translation) à²µà²¨à³�ನà³� ಸಕà³�ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
  3. ನಿಮà³�ಮ “ನನà³�ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳà³�â€� ಪà³�ಟವನà³�ನà³� ಪà³�ರವೇಶಿಸಿ, ಮತà³�ತà³� “ಹೊಸ ಕಾಣಿಕೆಗಳà³�(New Contributions)â€� ಪಟà³�ಟಿಯಿಂದ “ಅನà³�ವಾದâ€�ಆಯà³�ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳà³�ಳಿ. à²•à²¨à³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಇಲà³�ಲದ ಲೇಖನವನà³�ನೂ ಕೂಡ ಹà³�ಡà³�ಕà³�ವ ಮತà³�ತà³� ಅನà³�ವಾದಿಸà³�ವ ಸಾಧà³�ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಿಮà³�ಮ ಅನà³�ವಾದದ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಮಗೆ ಖà³�ಷಿಕೊಟà³�ಟಲà³�ಲಿ, ನೀವà³� ಅದನà³�ನà³� ವಿಕಿಯಲà³�ಲಿ ಹೊಸ ಪà³�ಟವಾಗಿ ಪà³�ರಕಟಿಸಬಹà³�ದà³�.
  4. ಒಮ�ಮೆ ಪ�ರಕಟಗೊಂಡ ಲೇಖನಗಳನ�ನ� ವಿಕಿಯಲ�ಲಿರ�ವ ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಅದನ�ನ� ಉತ�ತಮಗೊಳಿಸಿ ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ�ನ� ಸಂಪಧ�ಬರಿತಗೊಳಿಸಬಹ�ದ�.
  5. ವಿಷಯ ಅನà³�ವಾದಕದ ಬಗà³�ಗೆ ಹೆಚà³�ಚಿನ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳನà³�ನà³� ತಾಂತà³�ರಿಕ ತಂಡದೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಸವಲತà³�ತೂ ಲಭà³�ಯವಿದೆ Provide feedback

ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ ಬಳಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡಿ:
ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ�ಲ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಅಷ�ಟ� ಸರಿಯಿಲ�ಲ ಎಂದ� ಹೇಳ�ವ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ�ಲಭವಾಗಿ ಮ�ಕ�ತ ಕನ�ನಡ ವಿಶ�ವಕೋಶಕ�ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲ� ವಿಷಯ ಅನ�ವಾದಕ ಉತ�ತಮ ಸಾಧನವಾಗಬಲ�ಲದ�. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ�ಗೆ ಕೇಳಿದ�ದ�, ಇನ�ನೂ ನೀವ� ಅದರ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿಲ�ಲದಿದ�ದಲ�ಲಿ ಇಂದೇ http://kn.wikipedia.org ಯಲ�ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ�ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಮ�ಂದಾಗಿ. ಮ�ಕ�ತ ಜ�ಞಾನವನ�ನ� ಕನ�ನಡಿಗರಿಗೆ ಜಗತ�ತಿನ ಎಲ�ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ ದೊರೆಯ�ವಂತೆ ಮಾಡಲ� ನಿಮ�ಮ ಕೊಡ�ಗೆ ನೀಡಿ.

ಪà³�ಸà³�ತಕ: ಆಧà³�ನಿಕ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಚರಿತà³�ರೆ – ವಿಜà³�ಞಾನ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ

ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಪರಿಷತà³� à²¤à²¨à³�ನ ಶತಮಾನೋತà³�ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೊರತರà³�ತà³�ತಿರà³�ವ à²†à²§à³�ನಿಕ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಚರಿತà³�ರೆಯ ೧೭ ಸಂಪà³�ಟಗಳಲà³�ಲಿ ೧೪ನೆಯದಾದ “ವಿಜà³�ಞಾನ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ” ಸಂಪà³�ಟ ಶà³�ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲà³�ಲಿ ನೆಡೆದ ೮೧ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಸಮà³�ಮೇಳನದಲà³�ಲಿ ಬಿಡà³�ಗಡೆಗೊಂಡಿತà³�. ಶà³�ರೀ ಟಿ.ಆರà³�. ಅನಂತರಾಮà³� ಸಂಪಾದಕತà³�ವದಲà³�ಲಿ ಅಚà³�ಚà³�ಕಟà³�ಟಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿರà³�ವ ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕ, ವಿಜà³�ಞಾನ ಮತà³�ತà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಕà³�ಷೇತà³�ರದಲà³�ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದà³�ದà³� ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗà³�ಗೆ ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಬರೆಯà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಅನೇಕ ಲೇಖಕರ ಬರಹಗಳನà³�ನà³� ಒಳಗೊಂಡಿದà³�ದà³�, ೭೦೦ ಪà³�ಟಗಳಲà³�ಲಿ ೪೦೦ಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ಚಿತà³�ರಗಳಿಂದ ಕಣà³�ಮನ ಸೆಳೆಯà³�ವಂತಿದೆ.

ಚಿತ�ರಗಳ�: ಅವಿನಾಶ� ಬಿ

ಬೇಳೂರà³� ಸà³�ದರà³�ಶನ, ಡಾ. ಯà³�.ಬಿ  à²µà³ˆ ಸಿ ಕಮಲ, ಟಿ.ಜಿ ಶà³�ರೀನಿಧಿ, ಅವಿನಾಶà³� ಬಿ, ಜಿ.ಎನà³� ನರಸಿಂಹ ಮೂರà³�ತಿ ಮà³�ಂತಾದವರ ಲೇಖನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ‘ವಿಕಿಪೀಡಿಯ‘ ಹಾಗೂ ‘ಮà³�ಕà³�ತ ಹಾಗೂ ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಚಳà³�ವಳಿ – ಹಿನà³�ನೆಲೆ-ಸà³�ವರೂಪ-ಪà³�ರಸಕà³�ತ ಪರಿಸà³�ಥಿತಿ‘ ಬಗà³�ಗೆ ನನದೂ ಎರಡà³� ಲೇಖನಗಳà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ಸಂಸà³�ಕೃತಿಯ (Free Culture) ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಪà³�ರಸಕà³�ತ ಪರಿಸà³�ಥಿತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನà³�ನà³� ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತವೆ. 
ಚಳ�ವಳಿಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಕನ�ನಡ ಮತ�ತ� ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ�ದಿಯಲ�ಲಿ ನೆಡೆದಿರ�ವ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಈ ಲೇಖನಗಳಲ�ಲಿ ಬೆಳಕ� ಚೆಲ�ಲಲ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸಿದ�ದೇನೆ. ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಒದಗಿಸಲ� ಮೊದಲ� ಮಿತಿಯನ�ನ� ಒದಗಿಸಿದ�ದರೂ, ನಂತರ ಅದನ�ನ� ಸ�ವಲ�ಪ ಸಡಿಲಿಸಿದ�ದರಿಂದ ಇತ�ತೀಚಿನ ಕಾರ�ಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಬರೆಯಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗಿದೆ. ತಂತ�ರಾಂಶ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ�ದಿಯ ಬಗ�ಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿ ಆಕರಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ�ನಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ�ನ� ಒಂದೆಡೆ ದಾಖಲಿಸ ಬೇಕಾಗಿರ�ವ ಅವಶ�ಯಕತೆ ನನಗೆ ಈ ಲೇಖನಗಳನ�ನ� ಬರೆಯ�ವಾಗ ಎದ�ದ� ಕಂಡಿತ�. ಮ�ಂದಿನ ದಿನಗಳಲ�ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಕ�ಕೆ ಮ�ಂದಾಗ�ವ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಇದೆ. ಇದ� ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮ�ದಾಯವೇ ಸೇರಿ ಮಾಡ ಬೇಕಿರ�ವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ.

ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕಕà³�ಕೆ ಲೇಖನ ಬರೆಯಲà³� ಪà³�ರೇರೇಪಿಸಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮà³�ಮ ಬೆನà³�ನ ಹಿಂದಿದà³�ದà³� ಪà³�ರೋತà³�ಸಾಹಿಸಿದ ಶà³�ರೀ ಟಿ.ಆರà³�.ಅನಂತರಾಮà³� ಅವರಿಗೂ, ಇಂತಹ ಪà³�ರಯತà³�ನವೊಂದಕà³�ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ, ವಿಜà³�ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಬರವಣಿಗೆಗಳಿಗೂ ಮಹತà³�ವವನà³�ನà³� ಕೊಡಲà³� ಮà³�ಂದಾದ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಪರಿಷತà³�ತಿಗೂ ನನà³�ನ ಧನà³�ಯವಾದಗಳà³�. ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಪರಿಷತà³�ತಿನಲà³�ಲೀಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭà³�ಯವಿದೆ. 

ಸಮೂಹ ಸಂಚಯದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ

ಕನà³�ನಡ ಸಂಚಯದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ – ಸಮೂಹ ಸಂಚಯ ಸಮà³�ದಾಯದ ಒಗà³�ಗಟà³�ಟಿನ ಮೂಲಕ ಕನà³�ನಡದ ತಾಂತà³�ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆಗಬೇಕಿರà³�ವ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನà³�ನà³� ‘ಕà³�ರೌಡà³� ಸೋರà³�ಸಿಂಗà³�’ ಮೂಲಕ ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸà³�ವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, à²“ಸà³�ಮಾನಿಯ ಯà³�ನಿವರà³�ಸಿಟಿಯ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿಯಲà³�ಲಿರà³�ವ (http://oudl.osmania.ac.in) ೨೦೦೦ಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಹೆಸರà³� ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ನಲà³�ಲಿದà³�ದà³�, ಇವà³�ಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡೀಕರಿಸà³�ವà³�ದರ ಜೊತೆಗೆ ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಸರà³�ಚà³� ಸೌಲಭà³�ಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡಿಗರಿಗೆ ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಸಿಗà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವ ಆಲೋಚನೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಸರà³�ಚà³� ಸೌಲಭà³�ಯ ಕೊಡà³�ವà³�ದಷà³�ಟೇ ಅಲà³�ಲದೇ ಈ ಎಲà³�ಲ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳಿಗೆ ಅವà³�ಗಳದà³�ದೇ ಆದ ವಿಕಿ ಪà³�ಟಗಳನà³�ನà³� ಕೂಡ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಹೆಣೆಯà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವà³�ದà³�, ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭà³�ಯವಿಲà³�ಲದ ಲೇಖಕ/ಲೇಖಕಿಯರ ಪà³�ಟಗಳà³�, ಕನà³�ನಡ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಪà³�ರಕಾಶಕರ ಪà³�ಟಗಳನà³�ನೂ ಸೃಷà³�ಟಿ ಮಾಡà³�ವà³�ದà³� ಇದರಿಂದ ಸಾಧà³�ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಪà³�ಸà³�ತಕ, ಲೇಖಕ, ಪà³�ರಕಾಶಕರ ಹೆಸರà³�ಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡಿಕರಿಸà³�ವ/ಲಿಪà³�ಯಂತರಿಸà³�ವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದà³�ದà³�, ಓಸà³�ಮಾನಿಯ ಯà³�ನಿವರà³�ಸಿಟಿಯಲà³�ಲಿರà³�ವ ಪà³�ಸà³�ತಕದ ಪà³�ಟಕà³�ಕೆ ಕೊಟà³�ಟಿರà³�ವ ಕೊಂಡಿ ಬಳಸಿ ಸರಿಯಾದ ಕನà³�ನಡ ಹೆಸರà³�ಗಳನà³�ನà³� ಓದಿ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಸಮೂಹ ಸಂಚಯದಲà³�ಲಿ ಟೈಪಿಸಬಹà³�ದà³�. 
ಈ ಕಾರà³�ಯ ಪೂರà³�ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಸರà³�ಚà³� ಮಾಡà³�ವ ವà³�ಯವಸà³�ಥೆ ನೀಡà³�ವ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಓಸà³�ಮಾನಿಯ ಯà³�ನಿವರà³�ಸಿಟಿ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿಯ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಪರಿವಿಡಿಯನà³�ನà³� ಸಂಚಯ ತಂಡ ಸಿದà³�ದಪಡಿಸಲಿದೆ. 
ಮà³�ಂದಿನ ಹಂತದಲà³�ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿ ಆಫà³� ಇಂಡಿಯಾದ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಲಿಪà³�ಯಂತರಿಸà³�ವ ಕೆಲಸ ಪà³�ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕನà³�ನಡದ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳà³� ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಲಭà³�ಯವಾಗಿಸಲà³� ಈ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ. 

ನಿರಂಜನರ ಕೃತಿಗಳ� CC-BY-SA 4.0 ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರ�ಪ�ರಕಟಗೊಳ�ಳಲಿವೆ

ನಿರಂಜನ
Niranjana3.jpg

ಅರವತ�ತರ ದಶಕದಲ�ಲಿ ನಿರಂಜನ
ಹ�ಟ�ಟ� ಕ�ಳಕ�ಂದ ಶಿವರಾಯ
15/06/1924
ಕ�ಳಕ�ಂದ
ರಾಷ�ಟ�ರೀಯತೆ ಭಾರತೀಯ
ವೃತ�ತಿ ಬರಹಗಾರ
Known for ಬರಹ, ಸà³�ವಾತಂತà³�ರà³�ಯ ಹೋರಾಟ
ಚಳ�ವಳಿ ಭಾರತ ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯ ಸಂಗ�ರಾಮ
ಸಂಗಾತಿ(ಗಳ�) ಅನ�ಪಮಾ ನಿರಂಜನ
ಮಕ�ಕಳ� ಸೀಮಂತಿನಿ ಮತ�ತ� ತೇಜಸ�ವಿನಿ
ಹೆತ�ತವರ� ತಾಯಿ ಚೆನ�ನಮ�ಮ
ಪ�ರಶಸ�ತಿಗಳ� ಸೋವಿಯತ��ಲ�ಯಾಂಡ� ನೆಹರೂ ಪ�ರಶಸ�ತಿ
ಕನ�ನಡ ರಾಜ�ಯೋತ�ಸವದ ಸಂದರ�ಭದಲ�ಲಿ ನಿರಂಜನರ ಬಹ�ಪಾಲ� ಕೃತಿಗಳ� CC-BY-SA 4.0 ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರ�ಪ�ರಕಟಗೊಳ�ಳಲಿವೆಯೆಂದ� ಸಿ�ಎಸ�-ಎ೨ಕೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಗವ� ಹಂಚಿಕೊಳ�ಳಲ� ಹರ�ಷಿಸ�ತ�ತದೆ.

ನಿರಂಜನ (೧೯೨೪-೧೯೯೨) ,  à²‡à²¦à³� ಕà³�ಳಕà³�ಂದ ಶಿವರಾವà³� ಅವರ ಲೇಖನಾಮ. ಇವರà³� ೨೦ನೇ ಶತಮಾನದ ಪà³�ರಮà³�ಖ ಲೇಖಕ ಮತà³�ತà³� ಪà³�ರಗತಿಪರ ಚಳವಳಿಯ ಮà³�ಂದಾಳà³�. ಅವರ ಸà³�ಮಾರà³� à²�ದà³� ದಶಕಗಳ ಸಂಮೃದà³�ಧವಾದ ಕೃತಿಗಳà³� ಕಾದಂಬರಿ, ಸಣà³�ಣ ಕಥೆಗಳà³�, ನಾಟಕಗಳà³�, ಜೀವನ ಕಥನಗಳà³�, ರಾಜಕೀಯ ವà³�ಯಾಖà³�ಯಾನಗಳà³� ಮತà³�ತà³� ಭಾಷಾಂತರಗಳನà³�ನà³� ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅವರà³� ಕನà³�ನಡ ವಾರà³�ತಾಪತà³�ರಿಕೆ ಮತà³�ತà³� ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಲà³�ಲಿ ನಿಯತ ಅಂಕಣಕಾರರಾಗಿದà³�ದರà³�. ಅವರ ಸಾಧನೆಯಲà³�ಲಿ ಯà³�ವಕರಿಗಾಗಿ à³­ ಸಂಪà³�ಟಗಳ ಜà³�ಞಾನ ಗಂಗೋತà³�ರಿ ಮತà³�ತà³� ೨೫ ಸಂಪà³�ಟಗಳ ಪà³�ರಪಂಚದ ಮಹತà³�ತರವಾದ ಕಥೆಗಳ ಸಂಕಲನಗಳà³� ಸೇರಿವೆ.

ನಿರಂಜನರ ಒಟà³�ಟà³� ೫೫ ಕೃತಿಗಳà³� ಮರà³�ಪà³�ರಕಟಗೊಳà³�ಳಲಿವೆ. ಇದà³� CC-BY-SA 4.0 ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಲà³�ಲಿ ಪà³�ರಕಟಗೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಒಬà³�ಬನೇ ಲೇಖಕನ ಕೃತಿಗಳ ಅತಿ ದೊಡà³�ಡ ಸಂಗà³�ರಹವಾಗಿರಬಹà³�ದà³�. ಇದನà³�ನà³� ಆಚರಿಸಲà³� ಒಂದà³� ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮವನà³�ನà³�, ಕà³�ರಿಯೇಟೀವà³� ಕಾಮನà³�ಸà³� ಪಾಮà³�ಖà³�ಯತೆಯ ಬಗà³�ಗೆ ಒಂದà³� ಅಭಿಶಿಕà³�ಷಣದ ಜೊತೆಯಲà³�ಲಿ ೨೦೧೪ನೇ ನವೆಂಬರà³� ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲ ವಾರದಲà³�ಲಿ ನೆಡೆಸಲà³� ಯೋಚಿಸà³�ತà³�ತಿದà³�ದೇವೆ. ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮದ ಕರಾರà³�ವಾಕà³�ಕಾದ ವಿವರಗಳನà³�ನà³� ಸಧà³�ಯದಲà³�ಲೇ ಹಚಿಕೊಳà³�ಳಲಾಗà³�ವà³�ದà³�.ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಗ ಮತà³�ತà³� ಸಿà²�ಎಸà³�-ಎ೨ಕೆಯà³� ನಿಮà³�ಮನà³�ನà³� ಸಮಾರಂಭದಲà³�ಲಿ ನೋಡಲà³� ಸಂತಸಪಡà³�ತà³�ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳà³�  CC-BY-SA 4.0 ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರà³�ಪà³�ರಕಟಗೊಳà³�ಳಲà³� ಸಿà²�ಎಸà³�-ಎ೨ಕೆಯ ಸಲಹೆಗಾರರೂ ಆಗಿರà³�ವ ತೇಜಸà³�ವಿನಿ ನಿರಂಜನರ ಮಹತà³�ತರವಾದ ಆರಂಭಿಕ ಕೆಲಸವನà³�ನà³� ನಾವà³� ಸà³�ಮರಿಸà³�ತà³�ತೇವೆ.

ಲೇಖನದ ಕನà³�ನಡ ಅನà³�ವಾದ: ತೇಜಸà³� ಜೈನà³� 
ಚಿತ�ರ, ಇನ�ಫೋಬಾಕ�ಸ� ಮತ�ತ� ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ: ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

ಇನ�ಮ�ಂದೆ ಮೊಬೈಲ�‌ನಲ�ಲೂ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಎಡಿಟ� ಮಾಡಿ

ಮೊಬೈಲà³� ಬà³�ರೌಸರà³�‌ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಎಡಿಟà³� ಮಾಡಲà³� ನೀವà³� ಪà³�ರಯತà³�ನ ಪಟà³�ಟಿರಬಹà³�ದà³�. ಆದರೆ ಈಗ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಷನà³�‌ ಅಭಿವೃದà³�ದಿ ಪಡಿಸಿರà³�ವ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಆಂಡà³�ರಾಯà³�ಡà³�  (ಬೀಟಾ) ಅಪà³�ಲಿಕೇಷನà³� ಮೂಲಕ ಕೂಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆ/ಎಡಿಟà³� ಸಾಧà³�ಯ. ಹೆಚà³�ಚà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಮೊಬೈಲà³� ಬಳಕೆಯ ಮಧà³�ಯೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಅವಕಾಶವನà³�ನೂ ನೀಡಿದಲà³�ಲಿ ಜà³�ಞಾನದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಡೆಸà³�ಕà³�‌ಟಾಪà³�, ಲà³�ಯಾಪà³�‌ಟಾಪà³�‌ಗಳ ಮಿತಿಯಲà³�ಲಿರà³�ವà³�ದನà³�ನà³� ತಪà³�ಪಿಸಬಹà³�ದà³� ಎಂಬà³�ದà³� à²µà²¿à²•à²¿à²®à³€à²¡à²¿à²¯ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಲಭà³�ಯವಿರà³�ವ ಅನೇಕ ಮೊಬೈಲà³� ಕೀಬೋರà³�ಡà³� ಲೇಔಟà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನà³�ನà³� ಮೊಬೈಲà³� ಮೂಲಕ ಅಪà³�ಲೋಡà³� ಮಾಡಲà³� ಇನà³�ನà³� ಅಡà³�ಡಿ ಇಲà³�ಲ. 

ಗೂಗಲà³� ಪà³�ಲೇ ಇಂದ ಈ ಅಪà³�ಲಿಕೇಷನà³� ಪಡೆದà³�ಕೊಳà³�ಳಲà³� ಇಲà³�ಲಿ ಕà³�ಲಿಕà³�ಕಿಸಿ: Wikipedia Beta for Android

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ �ೀರೋ: ಉಚಿತವಾಗಿ �ರ�‌ಸೆಲ� ಮೂಲಕ ಜ�ಞಾನವನ�ನ� ಹಂಚಿಕೊಳ�ಳಿ

image

à²�ರà³�‌ಸೆಲà³� ಮೂಲಕ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಸà³�ವà³�ದà³� ಉಚಿತ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಕಳೆದ ವರà³�ಷ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಶನà³� à²�ರà³�‌ಸೆಲà³� ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪೆನಿಯೊಂದಿಗೆ “ವಿಕಿಪೀಡಿಯ à²�ೀರೋ” ಒಪà³�ಪಂದಕà³�ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ, à²�ರà³�‌ಸೆಲà³� ಗà³�ರಾಹಕರà³� ಉಚಿತವಾಗಿ ಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯà³�ವà³�ದಕà³�ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟà³�ಟಿತà³�.

ಶà³�ಕà³�ರವಾರ ಸಂಜೆ (ಜೂನà³� ೨೭,೨೦೧೪) ರಂದà³� à²�ರà³�‌ಸೆಲà³� ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತನà³�ನ ಆಫೀಸಿನಲà³�ಲಿ à²�ರà³�ಪಡಿಸಿದà³�ದ ಬೆಂಗಳೂರà³� ಬà³�ಲಾಗಿಗರ ಸಮà³�ಮಿಲನದಲà³�ಲಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯದ ಕà³�ಯಾರೋಲೀನà³� (Carolynne Schloeder) ಬà³�ಲಾಗಿಗರಿಗೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಷನà³� ಮತà³�ತà³� à²�ರà³�‌ಸೆಲà³� ಒಪà³�ಪಂದದ ಬಗà³�ಗೆ, ಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ಸà³�ಲಭವಾಗಿ, ಅದರಲà³�ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲà³�ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ವತà³�ತ ಹೇಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಹಕರಿಸà³�ತà³�ತಿದೆ ಎಂದà³� ತಿಳಿಸಿದರà³�. ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಇತà³�ತೀಚೆಗೆ ಲಭà³�ಯವಾಗಿಸಿರà³�ವ ಆಂಡà³�ರಾಯà³�ಡà³� ಆಫà³�‌ನ ಬೀಟಾ ಆವೃತà³�ತಿಯಲà³�ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆಗೂ ಅವಕಾಶವಿರà³�ವà³�ದನà³�ನà³�, ಈ ಅಪà³�ಲಿಕೇಷನà³� ಕೂಡ ‘ವಿಕಿಪೀಡಿಯ à²�ೀರೋ’ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲà³�ಲಿಯೇ ಡೇಟಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದನà³�ನೂ ಅವರà³� ವಿವರಿಸಿದರà³�.

�ರ�‌ಸೆಲ�‌ ಕರ�ನಾಟಕದ ವಾಣಿಜ�ಯ ವ�ಯವಹಾರಗಳ ಮ�ಖ�ಯಸ�ಥ ಕೆ.ಕಧಿರವನ� �ರ�‌ಟೆಲ� ತನ�ನ ಡೇಟಾ ಪ�ಲಾನ�‌ಗಳ ಲಭ�ಯತೆ, �ರ�‌ಟೆಲ� ಹೇಗೆ ಇತರೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ�ನ ಮತ�ತ� ಅತ�ಯ�ತ�ತಮ ಸೇವೆಯನ�ನ� (ಡೇಟಾ ಸಂಬಂಧಿತ) ನೀಡ�ತ�ತಿದೆ ಎಂದ� ವಿವರಿಸಿದರ�.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ� ರಾಧಕೃಷ�ಣ, ಭಾರತೀಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಭಾಷೆಗಳ ಲಭ�ಯತೆ ಮತ�ತ� ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಬಗ�ಗೆ ಬೆಳಕ� ಚೆಲ�ಲಿದರೆ, ಬ�ಲಾಗಿಗರ ಪ�ರಶ�ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮದಲ�ಲಿ ಲಭ�ಯವಿದ�ದ ಇತರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ�ನರಾದ ಟೀನ� ಚೆರಿಯನ�, ಸ�ಭಾಶಿಷ�, ಪವನಜ ಹಾಗೂ ಓಂಶಿವಪ�ರಕಾಶ� ಉತ�ತರಿಸಿದರ�.

�ರ�‌ಟೆಲ�‌ನ ಕದಿರವನ� ಮತ�ತ� ಇತರರ� ತಮ�ಮ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ�ಲಿ ಕೇಳಿಬರ�ವ ಫಾಂಟ� ರೆಂಡರಿಂಗ� ತೊಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಕೀಬೋರ�ಡ�‌ಲಭ�ಯತೆ ಇತ�ಯಾದಿಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಪ�ರಶ�ನೆಗಳನ�ನ� ಕೇಳಿ ತಮ�ಮ ಸಂದೇಹಗಳನ�ನ� ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡರ�.

�ರ�‌ಟೆಲ� ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವೃದ�ದಿ ಮತ�ತ� ಇನ�ನೂ ಹೆಚ�ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಉಚಿತ ಸೇವೆಯ ಬಗ�ಗೆ ತಿಳಿಸ�ವ ಅವಶ�ಯಕತೆ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ�ನರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ�ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ�ವ ಅವಕಾಶಗಳ ಕ�ರಿತ� ಅಧ�ಯಯನ ಮಾಡಲ� ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳಲ� ವಿಕಿಮೀಡಿಯದ ಕ�ಯಾರೋಲಿನ� ಇತ�ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ�ರವಾಸದಲ�ಲಿದ�ದ�, ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ�ರವಾಸ ಮೊಬೈಲ�‌ ಮೂಲಕ ಮ�ಕ�ತ ಜ�ಞಾನದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮ�ಂದಿನ ದಿನಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಆಶಾಕಿರಣ ಮೂಡಿಸಿತ�.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ಚಿತ�ರಗಳನ�ನ� ಸೇರಿಸ�ವ ಬಗ�ಗೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ನೀವ�, ನೀವೇ ತೆಗೆದ ಚಿತ�ರಗಳನ�ನ� ಹಾಕಬಹ�ದೇ ಹೊರತ�, ಬೇರೆಯವರ ಫೋಟೋಗಳನ�ನಲ�ಲ.. ಅವರ ಹೆಸರನ�ನ� ನಮೂದಿಸಿದ�ದರೂ, ನಿಮಗೆ ಆ ಚಿತ�ರವನ�ನ� ಮರ� ಪ�ರಕಟಿಸ�ವ, ಉಪಯೋಗಿಸ�ವ ಯಾವ�ದೇ ಹಕ�ಕನ�ನ� ಮೂಲ ಚಿತ�ರಕಾರ ಕೊಟ�ಟಿರ�ವ�ದಿಲ�ಲವಾದ�ದರಿಂದ ನೀವ� ಅಪ�ಲೋಡ� ಮಾಡ�ವ ಹಕ�ಕನ�ನ�, ಅದನ�ನ� ನಿಮ�ಮ ಹೆಸರಿನಲ�ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಸ�ವ ಕ�ರಿಯೇಟೀವ� ಕಾಮನ�ಸ� ಲೈಸೆನ�ಸ� ನಡಿ ನೀಡ�ವ�ದ� ಸಾಧ�ಯವಿಲ�ಲ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಕೆ, ಲೈಸೆನ�ಸ�‌‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಮ�ಮೆ ಓದಿಕೊಳ�ಳಿ. ನಿಮ�ಮ ಉದ�ದೇಶ ಒಳ�ಳೆಯದಿದ�ದರೂ ಕೂಡ, ಬೇರೆಯವರ ಚಿತ�ರಗಳನ�ನ� ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಾಮನ�ಸ�‌ಗೆ ಕೊಡ�ಗೆ ನೀಡಲ� ಹೇಳ�ವ�ದ� ಒಳಿತ�. ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಚಿತ�ರಗಳ� ಇರಲೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ�ಲ.. ನೀವ� ಬರೆದ ಲೇಖನ ಓದಿದ ಮತ�ಯಾರೋ ಅವರೇ ತೆಗೆದ ಚಿತ�ರಗಳನ�ನ� ಮ�ಂದೆ ಹಾಕಬಹ�ದ�.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೈಸೆನ�ಸ� ಬಗ�ಗೆ, ಇಲ�ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಕೃತಿಗಳಿ ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ಸೇರಿಸ�ವ�ದರ ಬಗ�ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದ�ಕೊಳ�ಳಿ ಅಥವಾ ಈ ಜಾರ�ತಟ�ಟೆಗಳನ�ನ� ಓದಿ :-
Wikipedia Outreach Document - Kannada

ಈ ನಿಯಮವನ�ನ� ಪಾಲಿಸದಿದ�ದಲ�ಲಿ, ಅಂತಹ ಚಿತ�ರಗಳನ�ನ� ಅನಾಮತ�ತಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಬಾಟ�‌ಗಳ� (ಆಟೋಮೇಟೆಡ� ಆಗಿ ರನ� ಆಗ�ವ ಪ�ರೋಗ�ರಾಮ�) ತಂತಾನೇ ತೆಗೆದ�ಹಾಕ�ತ�ತವೆ. ಈ ಎಚ�ಚರಿಕೆಯ ಬಗ�ಗೆ ಪರವಾನಗಿಯ ವಿಭಾಗದಲ�ಲಿ ಬರ�ವ ಸಂದೇಶವನ�ನ� ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ�ರವನ�ನ� ಕ�ಲಿಕ� ಮಾಡಿ ತಿಳಿದ�ಕೊಳ�ಳಬಹ�ದ�.

ನ�ಡಿ ಕೀಲಿಮಣೆ ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬಳಸಬಾರದೇ?

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಫೇಸ�‌ಬ�ಕ� ಗ�ಂಪಿನಲ�ಲಿ ಯ�.ಬಿ ಪವನಜರ ಪ�ರತಿಕ�ರಿಯೆ ಈ ಪ�ರಶ�ನೆಗೆ ಉತ�ತರಿಸಬಲ�ಲದ�:

ಪವನಜ ಯà³� ಬಿ à²¨à³�ಡಿ ತಂತà³�ರಾಂಶದ ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಕೀಲಿಮಣೆಯಲà³�ಲಿ ಒಂದà³� ದೊಡà³�ಡ ದೋಷ ಇದೆ. ನà³�ಡಿಯಲà³�ಲಿ ಅರà³�ಕಾವೊತà³�ತà³� ಪಡೆಯಲà³� Shift-f ಬಳಕೆಯಾಗà³�ತà³�ತಿತà³�ತà³�. ಅದನà³�ನೇ ಯà³�ನಿಕೋಡà³�‌ನಲà³�ಲೂ ಮà³�ಂದà³�ವರೆಸಿದà³�ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲà³�ಲಿರà³�ವ ತೊಂದರೆ ಎಂದರೆ <ವà³�ಯಂಜನ> + Shift-f ಮಾಡಿದರೆ ಅದà³� “ರ + ಹಲಂತà³�‌ + ವà³�ಯಂಜನ” ಆಗà³�ವ ಬದಲà³� ವà³�ಯಂಜನ + <ಅರà³�ಕಾವೊತà³�ತಿನ ಆಕಾರದ ಒಂದà³� ಅಕà³�ಷರ> ಆಗà³�ತà³�ತದೆ. ಈ <ಅರà³�ಕಾವೊತà³�ತಿನ ಆಕಾರದ ಒಂದà³� ಅಕà³�ಷರ> ವನà³�ನà³� ನà³�ಡಿ ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಫಾಂಟà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದà³� ಯà³�ನಿಕೋಡà³�‌ ಚಾರà³�ಟà³�‌ನಲà³�ಲಿಲà³�ಲ. ಅದಕà³�ಕೆ ಪà³�ರತà³�ಯೇಕ ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಸಂಕೇತವನà³�ನà³� Private User Area ದಲà³�ಲಿ ಸೇಸಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವà³� ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಠà³�ಯವನà³�ನà³� ASCII ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ತಪà³�ಪಾಗà³�ತà³�ತದೆ. NLP ಯಲà³�ಲಂತೂ ಕಂಡಿತ ಬರಿಯ ತಪà³�ಪà³� ಲೆಕà³�ಕಗಳೇ ಆಗà³�ತà³�ತವೆ. ಆದà³�ದರಿಂದ ದಯವಿಟà³�ಟà³� ಯಾರೂ ನà³�ಡಿ ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಕೀಲಿಮಣೆ ಬಳಸಬೇಡಿ.