ಯ�ಗಾದಿ

ವರ�ಷ ವರ�ಷಕೂ ಬರ�ವ ಯ�ಗಾದಿ
ನನಗೊಂದಿಷ�ಟ� ಹೊಸ ಕನಸ�ಗಳ
ನೆಯ�ದ� ಕೊಡ� ಯ�ಗಾದಿ

ಹೊಸ ದಿರಿಸ ತೊಟ�ಟ ಆ ಮಗ�ವಿನ
ನಗ� ಎಲ�ಲರನ�ನೂ ನಗಿಸ�ವಂತೆ
ನಗ�ವಿನ ಬ�ತ�ತಿ ಕಟ�ಟಿ ಕೊಡ� ನನಗೆ

ಪ�ರತಿವರ�ಷ ನೀನ� ಬರ�ವಾಗ
ಹೊತ�ತ� ತರ�ವ ಆ ಸಂತೋಷ
ವರ�ಷವಿಡೀ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ

ಸಂತೆಯಲಿ ತ�ಂಬಿ ತ�ಳ�ಕ�ವ
ಆ ಹೂವ ಪರಿಮಳ ವರ�ಷ ಪೂರಾ
ಕಂಪ ತರಲಿ ನಮ�ಮೆಲ�ಲರ ಬಾಳಲ�ಲಿ

ಹೊಂಗಿರಣದ ಆ ನೇಸರನಿಗೂ
ಒಬ�ಬಟ� ಬಡಿಸಿಕೊಡ�ವ
ಹೊಸ ಬೆಳಕ ತೋರ� ನೀನಿಲ�ಲಿ

ಬೇವ� ಬೆಲ�ಲದ ಜೊತೆಗೆ
ಬಾಳ ಸವಿ ಮಿಶ�ರಣವ
ತೂಗಿ ತೋರೆಲೆ ನೀನ�
ಯ�ಗಾದಿ..

– ಎಲà³�ಲರಿಗೂ ವಿಕೃತಿ ನಾಮ ಸಂವತà³�ಸರದ ಶà³�ಭಾಶಯಗಳà³�