ಹೊಸ ವರà³�ಷ ‘ವರà³�ಣಮಯ’ವಾಗಲಿ

ವರà³�ಣಮಯ  
cover
ಲೇಖಕ ವಸ�ಧೇಂದ�ರ
ಚಿತ�ರಕಾರ ಪ ಸ ಕ�ಮಾರ�
ಮ�ಖಪ�ಟ ಚಿತ�ರಕಾರ ಶ�ವೇತಾ ಅಡ�ಕಳ
ಶೈಲಿ (ಗಳ�) ಸ�ಲಲಿತ ಪ�ರಬಂಧಗಳ�
ಪ�ರಕಾಶಕ ಛಂದ ಪ�ಸ�ತಕ
ಪ�ರಕಾಶನ ದಿನಾಂಕ ಡಿಸೆಂಬರ� ೧೬, ೨೦೧೨
ಪ�ಟಗಳ� ೨೨೬
� ಎಸ� ಬಿ ಎನ� ISBN819261132-9
ಹೊಸ ವರ�ಷ ಪ�ಸ�ತಕವೊಂದನ�ನ� ಓದಿ ಮ�ಗಿಸ�ವ�ದರಿಂದಾಗಿ ಪ�ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.ದಿನನಿತ�ಯದ ನಮ�ಮ ಬದ�ಕಿನ ವರ�ಣಮಯ ಕ�ಷಣಗಳನ�ನ� ಪದಗಳಲ�ಲಿ ಕಟ�ಟ�ತ�ತಾ, ನಮ�ಮದೇ ಪ�ರಪಂಚದ ೭೦ ಎಮ�.ಎಮ� ಚಿತ�ರವನ�ನ� ವಸ�ಧೇಂದ�ರ ವರ�ಣಮಯದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಕೊಡ�ತ�ತಾರೆ.
ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕವೇ ತನà³�ನ ಇರà³�ವನà³�ನà³� ಸಾರà³�ವ ‘ಬಣà³�ಣ’ದ ಮೂಲಕ ಪà³�ರಾರಂಭವಾಗà³�ವ ಪà³�ರಬಂಧಗಳ ಸಾಲà³�ಗಳà³�, ಇಂಗà³�ಲೆಂಡಿನ   ರೈಲಿನ ಒಂದà³� ಚಿತà³�ರಣವನà³�ನà³� ನಮà³�ಮ ಮà³�ಂದಿಡà³�ತà³�ತವೆ. ವರà³�ಣಭೇದದ ಕಹಿಘಟನೆಗಳನà³�ನà³�, ಮà³�ಲಾಜಿಲà³�ಲದೆ ನಾವೂ ಅದರಲà³�ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸà³�ವ ಪರಿಯನà³�ನà³� ಇಲà³�ಲಿ ನೋಡಬಹà³�ದà³�.

ಕಾರà³� ಕೊಂಡ ಒಡೆಯನೊಬà³�ಬ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಟà³�ಟ ಟà³�ರಾಫಿಕà³� ಅರಣà³�ಯದಲà³�ಲಿ ದಿನದ ದಣಿವಿನಿಂದ ತಪà³�ಪಿಸಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ನೇಮಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ನಂಜà³�ಂಡಿಯ ಪà³�ರಸಂಗಗಳà³�, ಕಾರà³�‌ಡೆಂಟà³� ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಮೊದಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರà³�‌ನಿಂದಿಳಿದà³� ಗà³�ದà³�ದಿದವನಿಗೆ ಬಯà³�ಯಲೂ ಬಾರದೆ, ಸà³�ಮà³�ಮನೆ ಇರಲೂ ಮನಸಾಗದೆ ತಡವರಿಸಿದ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದಲà³�ಲಾ ಒಂದà³� ರೀತಿಯಿಂದಾದ ಕಾರà³�‌ ಮೇಲಿನ  à²—ೆರೆಗಳನà³�ನೂ ನೋಡಿದರೂ ನೋಡದಂತೆ ನೆಡೆಯà³�ವ ನನà³�ನ ಬದಲಾದ attitude ನೆನೆಯà³�ವಂತೆ ಮಾಡಿದವà³�. ಜೊತೆಗೆ, ನಮà³�ಮದೇ ಲೋಕದಲà³�ಲಿರà³�ವ à²�.ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಪà³�ರಪಂಚದ ಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ಸà³�ವಲà³�ಪವಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಸಹಾಯ ಮಾಡà³�ವ ಡà³�ರೈವರà³�ರà³�ಗಳ, ಕà³�ಯಾಬà³�‌ನವರ, ಆಗಾಗà³�ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಟà³�ರಿಪà³�‌ಗಳಲà³�ಲಿದà³�ದà³�ದà³�ದ ಟà³�ರಾವೆಲà³�ಸà³�‌ನ ಡà³�ರೈವರà³�ರà³�ಗಳ ಮಾತà³�ಗಳನà³�ನà³� ನಂಜà³�ಂಡಿಯ ಮಾತà³�ಗಳಲà³�ಲಿ ಕೇಳà³�ವಂತಾಯà³�ತà³�.

ಜನರಲà³� ನಾಲೆಡà³�ಜà³� ಹೆಚà³�ಚಿಸà³�ವ ಎಫà³�. ಎಮà³� ರೇಡಿಯೋ ಹೆಸರà³� ಎತà³�ತà³�ತà³�ತಿದà³�ದಂತೆಯೇ ಕೇಳಲಾಗದ ಕನà³�ನಡ ಆಡà³�ಗಳ ಮಧà³�ಯೆ ಆಗà³�ಗಾಗà³�ಗೆ ಬರà³�ವ ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನà³�ನಾದರೂ ಕೇಳಿ ಕಿವಿಗೆ ತಂಪಾಗà³�ವ ಕà³�ಷಣವನà³�ನà³� ನೆನದà³� ‘ಉಸà³�ಸಪà³�ಪ’ ಎಂದದà³�ದಾಯà³�ತà³�.

ಬೆಳಗà³�ಗೆ ಎದà³�ದà³� ಅಫೀಸಿನೆಡೆಗೆ ಮà³�ಖ ಮಾಡಿದರೆ ಮತà³�ತೆ ಸಂಜೆ ಬಂದà³� ಬೇಯಿಸಿ ತಿನà³�ನà³�ವ ಗೋಜಿಗೆ ಮà³�ಖ ಸಿಂಡರಿಸà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ದಿನಗಳನà³�ನà³�, ಮೂರà³� ದಾರಿ ಆಚೆ ಇರà³�ವ ಆ ಇಡà³�ಲಿ, ದೋಸೆಯವನ ಅಂಗಡಿಯ ತಕà³�ಷಣದ ನೆನಪà³� ಬಂದದà³�ದà³� ‘ಗೌರಮà³�ಮ’ನ ಪà³�ರಬಂಧ ಓದà³�ತà³�ತಿದà³�ದಾಗ. ಮನೆಕೆಲಸದವರà³� ಹೇಗೆ, ಎತà³�ತ, ಅವರ ಜೀವನ ಹೇಗೆ, ಅವರ ನಮà³�ಮ ನಡà³�ವಣ ಸಂಬಂಧ ಪà³�ರಾರಂಭವಾಗà³�ತà³�ತಿದà³�ದಂತೆಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರ ಪà³�ರಪಂಚವನà³�ನà³� ನಮà³�ಮೆದà³�ರಿಗಿಡà³�ವ ಅವರ ಮಾತà³�ಗಳà³� ಇಲà³�ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗà³�ತà³�ತವೆ. ಮನೆ ಶà³�ಚಿ ಇಡಲà³�, ಹೊಟà³�ಟೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಡೆಯಲà³�, ಹಬà³�ಬ ಹರಿದಿನದ ಸಿಹಿ ಅಡà³�ಗೆಗೂ ಈಗ ಇವರ ಅಗತà³�ಯತೆ ನಮಗೆ ಇದà³�ದೇ ಇದೆ. ನನà³�ನಾಕೆ ನಮà³�ಮ ಮನೆಗೆ ಬರà³�ವ ಅಡà³�ಗೆಯಾಕೆಯನà³�ನà³� ನಂಬà³�ವ ಪರಿ, ವಸà³�ಧೇಂದà³�ರರà³� ತಮà³�ಮ ಅಪಾರà³�ಟà³�‌ಮೆಂಟಿನ ಕೀಲಿ ಕೈ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡà³�ವ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ, ಕೆಲಸದವರà³� ಬರದಿದà³�ದಾಗ ಅವರನà³�ನà³� ಬೈದೇ ಬಿಡಬೇಕà³� ಎನಿಸà³�ವ ಮಾತà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳà³� ನಮà³�ಮ ದಿನನಿತà³�ಯದ ಆ ಎರಡà³� ಕà³�ಷಣಗಳನà³�ನà³� ಜà³�ಞಾಪಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬೈದರೆ ಎಲà³�ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕà³�ಕೇ ಬರà³�ವà³�ದಿಲà³�ಲವೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ‘ಎಚà³�ಚರಿಕೆ’ ಎನà³�ನà³�ವ ಘಂಟಾನಾದವನà³�ನà³� ಉಪಯೋಗಿಸà³�ವ ಚತà³�ರತೆಯನà³�ನà³� ಕಾಲವೇ ನಮಗೆ ಕಲಿಸà³�ವ ಅದನà³�ನà³� ಪà³�ರಯೋಗಿಸà³�ವ ಪರಿಯೂ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗà³�ವà³�ದà³� ಖಂಡಿತ.

ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲà³�ಲಿ, ಮತà³�ತà³� ಶಾಲೆಯ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳಲà³�ಲಿ ಓದಿದ ನನಗೆ ಕಥೆಗಳà³� ಅಲà³�ಪಸà³�ವಲà³�ಪ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಷà³�ಟೇ. ಆದರೂ ಅವà³�ಗಳ ಪà³�ರಸಂಗಗಳನà³�ನà³� ಹೇಳà³�ವಾಗ ಎಲà³�ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಯಾರà³� ಎನà³�ನà³�ವà³�ದನà³�ನà³� ಕಲà³�ಪಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತಾ, ನಿಷà³�ಠೆಯಿಂದ ಕೇಳಲà³� ಅಡà³�ಡಿಯಿಲà³�ಲ… ‘ವರà³�ಣಮಯ’ದಲà³�ಲಿ ಕೃಷà³�ನ ಮತà³�ತà³� ಕರà³�ಣರನà³�ನà³� ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯನà³�ನಾಡಿದ ವà³�ಯಾಸರà³�, ಕà³�ಮಾರವà³�ಯಾಸ, ಎಸà³�.ಎಲà³� ಭೈರಪà³�ಪ ಹೇಗೆಲà³�ಲ ಚಿತà³�ರಿಸಿದà³�ದಾರೆ, ಅವರ ಮನಸà³�ಸಿನಲà³�ಲಿ ಯಾರà³� ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನೆಮಾಡಿದವರà³�, ಅವರ ಚಿತà³�ರಣವನà³�ನà³� ಲೋಕಕà³�ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟà³�ಟ ಇವರ ಲೆಕà³�ಕಾಚಾರಗಳೇನಿದà³�ದಿರಬಹà³�ದà³� ಎಂದà³� ಮೂರà³� ನಾಲà³�ಕà³� ಮಹಾಗà³�ರಂಥಗಳ ಚಿತà³�ರಣವನà³�ನà³� ವಸà³�ಧೇಂದà³�ರ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡà³�ತà³�ತಾರೆ.

ಕಾಂಕà³�ರೀಟà³� ನಗರದಲà³�ಲೇ ಬೆಳೆದ ನನಗೆ ಅಮà³�ಮನೊಡನೆ ಹಳà³�ಳಿಯಲà³�ಲಿದà³�ದ ಪà³�ರಸಂಗಗಳà³� ಇಲವೇ ಇಲà³�ಲ ಎನà³�ನಬಹà³�ದà³�. ಇದೇ ಜಾತà³�ರೆ, ಸಾಮಾನà³�ಗಳನà³�ನà³� ಕೊಡà³� ಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಅನೇಕ ಸಂದರà³�ಭಗಳನà³�ನà³� ಕಳೆದà³� ಹಾಕಿದೆ ಎನà³�ನಲಡà³�ಡಿಇಲà³�ಲ. ಅಮà³�ಮನ ನೆನಪà³�ಗಳನà³�ನà³�, ಅಮà³�ಮನ ವà³�ಯಕà³�ತಿತà³�ವವನà³�ನà³�, ಅವಳ ಹಾಸà³�ಯ ಪà³�ರಜà³�ಞೆ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳà³� ‘ಅಮà³�ಮ ಎನà³�ನà³�ವ ಸಂಭà³�ರಮ’ ಮತà³�ತà³� ‘ತಾಯಿ ದೇವರಲà³�ಲ’ ಎನà³�ನà³�ವ ಪà³�ರಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ನಮà³�ಮ ಮà³�ಂದೆ ಬರà³�ತà³�ತವೆ. ಚಿಕà³�ಕಂದಿನ ನೆನಪà³�ಗಳನà³�ನà³� ತರà³�ವ ಈ ಚೆಂದದ ಪà³�ರಬಂಧಗಳನà³�ನà³� ಓದಿಯೇ ಆಸà³�ವಾದಿಸಬೇಕà³�.

ಅಪಾರà³�ಟà³�‌ಮೆಂಟಿನೊಳಗಿನವರ, ಗಾರà³�ಮೆಂಟà³�ಸà³� ನಿಂದ ಹಿಡಿದà³� ಬಹà³�ರಾಷà³�ಟà³�ರಿಯ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಚà³�ಕà³�ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರ  à²¶à²•à³�ತಿ, ನಮà³�ಮೆದà³�ರಿಗಿರà³�ವ ಅವರ ಜೀವನದ ಕಷà³�ಟ ಸà³�ಖಗಳನà³�ನà³�ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಸà³�ಧೇಂದà³�ರ ಮಾಡಿಕೊಡà³�ತà³�ತಾರೆ.

ಮನಕಲಕà³�ವ ಘಟನಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಪà³�ರೇಕà³�ಷಕನಾದ ೨೦೧೨ರ ಅಂಚಿನಲà³�ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಎಂಬೊಬà³�ಬ ಮಾಹಾತà³�ಮನ ಮಾತà³�ಗಳನà³�ನà³�, ನಮà³�ಮ ಅವಶà³�ಯಕತೆಗೆ ನà³�ಣà³�ಚà³�ತà³�ತಾ, ಅವರ ಪà³�ರತಿಮೆ ಅಷà³�ಟನà³�ನೇ ಒಂದà³� ಮೂಲೆಯಲà³�ಲಿಟà³�ಟà³� ಕೂರà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ‘ಸತà³�ಯ’ ಎನà³�ನà³�ವà³�ದರ, ‘ಶಾಂತಿ ಮಂತà³�ರ’ದ, ‘ಅಹಿಂಸೆ’ಯ, ‘ಜಾತà³�ಯಾತೀತ ಮಾನೋಭಾವ’ದ ಗಂಧ ಎಷà³�ಟಿದೆ ಎನà³�ನà³�ವà³�ದರೊಂದಿಗೆ ಮà³�ಕà³�ತಾಯವಾಗà³�ವ ಪà³�ರಬಂಧಗಳà³� ಒಂದಾದ ನಂತರ ಮತà³�ತೊಂದà³� ಸà³�ಲಲಿತವಾಗಿ ಓದಿಸಿಕೊಂಡà³� ಹೋಗà³�ತà³�ತವೆ. ಮಿತವಾದ ಹಾಸà³�ಯ ಪà³�ರಸಂಗಗಳà³� ನಗà³�ನಗà³�ತà³�ತಲೇ, ನಮಗೆ ಘಟನೆಗಳ ಮತà³�ತೊಂದà³� ಮà³�ಖದ ಪರಿಚಯವನà³�ನà³� ಯಶಸà³�ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡà³�ತà³�ತವೆ.

ಎಲà³�ಲರಿಗೂ ಹೊಸವರà³�ಷ ‘ವರà³�ಣಮಯ’ವಾಗಿರಲಿ…