ವಚನ ಸಂಚಯ ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಪ�ಲಗಿನ�

೧೧ ಮತ�ತ� ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ, ಕನ�ನಡದ ಅತಿ ಪ�ರಮ�ಖ ಸಾಹಿತ�ಯ ಪ�ರಕಾರಗಳಲ�ಲೊಂದಾದ ವಚನ ಸಾಹಿತ�ಯವನ�ನ� ನಮ�ಮ ‘ವಚನ ಸಂಚಯ‘ ತಂಡ ನಿಮ�ಮ ಮ�ಂದೆ ತಂದಿರ�ವ�ದ� ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಇದನ�ನ� ದಿನ ನಿತ�ಯ ಎಲ�ಲರಿಗೆ ತಲ�ಪಿಸ�ವ ಕೆಲಸ ಟ�ವಿಟರ� ಮತ�ತ� ಫೇಸ�‌ಬ�ಕ� ಮೂಲಕವೂ ನೆಡೆದಿದೆ. ಪ�ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇದನ�ನ� ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಬಳಸ�ವ ಎಲ�ಲ ಕನ�ನಡ ಬ�ಲಾಗಿಗರೂ ತಮ�ಮ ಬ�ಲಾಗ�‌ಗಳಲ�ಲಿ ಬಳಸ�ವಂತಾಗಲ� ಈ ಪ�ಲಗಿನ�‌ ಅನ�ನ� ಅಭಿವೃದ�ದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರ�ತ�ತದೆ. ಆಸಕ�ತರ� ಇದನ�ನ� ಡೌನ�‌ಲೋಡ� ಮಾಡಿ ನಿಮ�ಮ ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಬ�ಲಾಗ�‌ಗಳಲ�ಲಿ ಇನ�ಸ�ಟಾಲ� ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳಬಹ�ದ�. ಇನ�ಸ�ಟಾಲ� ಆದ ನಂತರ, Appearance -> Widgets ಗೆ ನ�ಗ�ಗಿ, ಅಲ�ಲಿ ಕಾಣ�ವ ವಚನ ಸಂಚಯ ಡೈಲಿ ವಚನ ವಿಡ�‌ಗೆಟ� ಅನ�ನ� ನಿಮ�ಮ ಸೈಡ� ಬಾರಿಗೆ ಎಳೆದ� ಹಾಕಿ. ಬೇಕಿದ�ದಲ�ಲಿ, ವಿಡ�‌ಗೆಟ� ನ ಹಣೆಪಟ�ಟಿಯ ಹೆಸರನ�ನ� ಬದಲಿಸಬಹ�ದ�.

screenshot-3

screenshot-2
screenshot-4

ಮ�ಂಬರ�ವ ದಿನಗಳಲ�ಲಿ ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಪ�ಲಗಿನ� ಡೈರೆಕ�ಟರಿಯಲ�ಲಿ ಇದನ�ನ� ನೇರವಾಗಿ ಹ�ಡ�ಕಲೂ ಸಿಗ�ತ�ತದೆ. Plugins -> Add New ನಲ�ಲಿ Vachana ಅಥವಾ Vachana Sanchaya ಹ�ಡ�ಕಿದರೆ. ಈ ಪ�ಲಗಿನ� ಸ�ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ�ಳಲ� ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ�‌ನಲ�ಲೀಗ ಸ�ಲಭ. ನೇರವಾಗಿ ಪ�ಲಗಿನ� ಪ�ಟಕ�ಕೆ ಹೋಗಲ� ಇಲ�ಲಿ ಕ�ಲಿಕ�ಕಿಸಿ. ಈ ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಪ�ಲಗಿನ�‌ ಅನ�ನ� ಉತ�ತಮ ಪಡಿಸ�ವ ಇಚ�ಛೆ ಇದ�ದಲ�ಲಿ ನನ�ನನ�ನ� ಸಂಪರ�ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ಗಿಟ�‌ಹಬ�‌ನಲ�ಲಿರ�ವ ಈ ಯೋಜನೆಯನ�ನ� ಒಂದಷ�ಟ� ತಡಕಾಡಿ.
ವಿಶೇಷ: ಈ ಪ�ಲಗಿನ�‌ ಅನ�ನ� ಬರೆಯಲ� ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ�ದ�, ಪ�ರಸನ�ನ ಎಸ�.ಪಿ ಬರೆದಿರ�ವ ಕಗ�ಗದ ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಪ�ಲಗಿನ�. ಅವರಿಗೆ ಧನ�ಯವಾದಗಳ�.
ಡೌನ�‌ಲೋಡ�

Creative Commons Licenseಲಿನಕ�ಸಾಯಣ by Omshivaprakash H.L | ಓಂಶಿವಪ�ರಕಾಶ� ಎಚ�.ಎಲ� is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Based on a work at linuxaayana.net. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://linuxaayana.net