ಹೀಗೊಂದ� ಚಿತ�ರಪಟ

ದಿಗಂತದ ಆ ಎತ�ತರದಲಿ
ಮಿರ ಮಿರ ಮಿನ�ಗ�ತ�ತಿರ�ವ
ವಜ�ರದ ಹರಳ ತರಲೇನೋ ಎಂಬಂತೆ
ಹಾರಿ ಹೋದ ಹಕ�ಕಿಯ ಚಿತ�ರಪಟ

ಚಿತ�ರ: ಪವಿತ�ರ ಹೆಚ�