ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವಚನ ಸಂಚಯ ತಲ�ಪಿದ�ದ� ಎಲ�ಲಿಗೆ?

ವಚನ ಸಂಚಯ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಇನ�ನೂ ೧೫ದಿನಗಳಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಅದ� ತಲ�ಪಿದ�ದ� ಎಲ�ಲೆಲ�ಲಿ ಎಂದ� ನೋಡಿದಾಗ ಕಣ�ಮ�ಂದೆ ಬಂದ ಚಿತ�ರಣ ಇಲ�ಲಿದೆ.

ದಿನರಾತà³�ರಿ ನಮà³�ಮ ವೆಬà³�‌ಸೈಟà³�‌ಗೆ ಹರಿದà³� ಬಂದ ಟà³�ರಾಫಿಕà³� ಕಾಯà³�ದ ಗೂಗಲà³� ಅನಲಿಟಿಕà³�ಸà³� ಈ ಮೇಲಿನ ಚಿತà³�ರಣ ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಪà³�ರಜಾವಾಣಿ, ದಟà³�ಸà³� ಕನà³�ನಡ, ವಾರà³�ತಾಭಾರತಿಯಲà³�ಲಿ ಬಂದ ಪà³�ರಕಟಣೆಗಳà³� ವಚನ ಸಂಚಯವನà³�ನà³� ಜನರಿಗೆ ತಲà³�ಪಿಸà³�ವ ಮೊದಲ ಹೆಜà³�ಜೆಯಲà³�ಲಿ ನಮà³�ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದವà³�. 
ವಚನ ಸಂಚಯದ ಬೀಟಾ ಆವೃತà³�ತಿಗೆ ಈ ವಾರ ವಚನಕಾರರನà³�ನà³� ಮತà³�ತà³� ಅವರ ಅಂಕಿತವನà³�ನà³� ಹà³�ಡà³�ಕà³�ವ ವà³�ಯವಸà³�ಥೆಗಳà³� ಸೇರಿಕೊಳà³�ಳಲಿವೆ. ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರà³�ಥಗಳನà³�ನà³� ಸೇರಿಸà³�ವ ಕೆಲಸ ನೆಡೆದಿದೆ. 
ನೂರಾರà³� ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನà³�ನà³� ನಮà³�ಮೆಡೆ ಕಳಿಸಿದ ಎಲà³�ಲರಿಗೂ ಧನà³�ಯವಾದಗಳà³�. ಮತà³�ತಷà³�ಟà³� ಹೊಸತನà³�ನà³� ನಿರೀಕà³�ಷಿಸಿ.