ವಚನ ಸಂಚಯದಲ�ಲಿ ಹೊಸತ�

ವಚನಕಾರರ ಅಂಕಿತನಾಮ ಹಾಗೂ ವಚನಕಾರರ ವಚನಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಚನ ಸಂಚಯ ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಭಾರತಿ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ವಚನ ಸಂಚಯದ ಪ್ರತಿ ವಚನದ ಕೆಳಗೆ, ಸಂಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಚನಕಾರರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ‘ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಕುಗಳ’ ಮೂಲಕ ಅಂಕಿತನಾಮಗಳನ್ನು ಈಗ ಹುಡುಕಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಚನಕಾರರ ಅಂಕಿತನಾಮಗಳ ತೊಂದರೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ವಚನಕಾರರ ಹೆಸರು, ಅಂಕಿತನಾಮ, ಒಟ್ಟು ವಚನಗಳು (ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಚನಸಂಚಯದಲ್ಲಿ), ಸ್ತ್ರೀ/ಪುರುಷ ವಚನಕಾರರ ವರ್ಗೀಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಪುಟವನ್ನೂ ಈ ವಾರ ವಚನಸಂಚಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. 

ವಚನ ಸಂಚಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.

ವಚನ ಸಂಚಯ ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಪ�ಲಗಿನ�

೧೧ ಮತ�ತ� ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ, ಕನ�ನಡದ ಅತಿ ಪ�ರಮ�ಖ ಸಾಹಿತ�ಯ ಪ�ರಕಾರಗಳಲ�ಲೊಂದಾದ ವಚನ ಸಾಹಿತ�ಯವನ�ನ� ನಮ�ಮ ‘ವಚನ ಸಂಚಯ‘ ತಂಡ ನಿಮ�ಮ ಮ�ಂದೆ ತಂದಿರ�ವ�ದ� ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಇದನ�ನ� ದಿನ ನಿತ�ಯ ಎಲ�ಲರಿಗೆ ತಲ�ಪಿಸ�ವ ಕೆಲಸ ಟ�ವಿಟರ� ಮತ�ತ� ಫೇಸ�‌ಬ�ಕ� ಮೂಲಕವೂ ನೆಡೆದಿದೆ. ಪ�ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇದನ�ನ� ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಬಳಸ�ವ ಎಲ�ಲ ಕನ�ನಡ ಬ�ಲಾಗಿಗರೂ ತಮ�ಮ ಬ�ಲಾಗ�‌ಗಳಲ�ಲಿ ಬಳಸ�ವಂತಾಗಲ� ಈ ಪ�ಲಗಿನ�‌ ಅನ�ನ� ಅಭಿವೃದ�ದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರ�ತ�ತದೆ. ಆಸಕ�ತರ� ಇದನ�ನ� ಡೌನ�‌ಲೋಡ� ಮಾಡಿ ನಿಮ�ಮ ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಬ�ಲಾಗ�‌ಗಳಲ�ಲಿ ಇನ�ಸ�ಟಾಲ� ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳಬಹ�ದ�. ಇನ�ಸ�ಟಾಲ� ಆದ ನಂತರ, Appearance -> Widgets ಗೆ ನ�ಗ�ಗಿ, ಅಲ�ಲಿ ಕಾಣ�ವ ವಚನ ಸಂಚಯ ಡೈಲಿ ವಚನ ವಿಡ�‌ಗೆಟ� ಅನ�ನ� ನಿಮ�ಮ ಸೈಡ� ಬಾರಿಗೆ ಎಳೆದ� ಹಾಕಿ. ಬೇಕಿದ�ದಲ�ಲಿ, ವಿಡ�‌ಗೆಟ� ನ ಹಣೆಪಟ�ಟಿಯ ಹೆಸರನ�ನ� ಬದಲಿಸಬಹ�ದ�.

screenshot-3

screenshot-2
screenshot-4

ಮ�ಂಬರ�ವ ದಿನಗಳಲ�ಲಿ ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಪ�ಲಗಿನ� ಡೈರೆಕ�ಟರಿಯಲ�ಲಿ ಇದನ�ನ� ನೇರವಾಗಿ ಹ�ಡ�ಕಲೂ ಸಿಗ�ತ�ತದೆ. Plugins -> Add New ನಲ�ಲಿ Vachana ಅಥವಾ Vachana Sanchaya ಹ�ಡ�ಕಿದರೆ. ಈ ಪ�ಲಗಿನ� ಸ�ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ�ಳಲ� ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ�‌ನಲ�ಲೀಗ ಸ�ಲಭ. ನೇರವಾಗಿ ಪ�ಲಗಿನ� ಪ�ಟಕ�ಕೆ ಹೋಗಲ� ಇಲ�ಲಿ ಕ�ಲಿಕ�ಕಿಸಿ. ಈ ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಪ�ಲಗಿನ�‌ ಅನ�ನ� ಉತ�ತಮ ಪಡಿಸ�ವ ಇಚ�ಛೆ ಇದ�ದಲ�ಲಿ ನನ�ನನ�ನ� ಸಂಪರ�ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ಗಿಟ�‌ಹಬ�‌ನಲ�ಲಿರ�ವ ಈ ಯೋಜನೆಯನ�ನ� ಒಂದಷ�ಟ� ತಡಕಾಡಿ.
ವಿಶೇಷ: ಈ ಪ�ಲಗಿನ�‌ ಅನ�ನ� ಬರೆಯಲ� ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ�ದ�, ಪ�ರಸನ�ನ ಎಸ�.ಪಿ ಬರೆದಿರ�ವ ಕಗ�ಗದ ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಪ�ಲಗಿನ�. ಅವರಿಗೆ ಧನ�ಯವಾದಗಳ�.
ಡೌನ�‌ಲೋಡ�

Creative Commons Licenseಲಿನಕ�ಸಾಯಣ by Omshivaprakash H.L | ಓಂಶಿವಪ�ರಕಾಶ� ಎಚ�.ಎಲ� is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Based on a work at linuxaayana.net. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://linuxaayana.net

ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವಚನ ಸಂಚಯ ತಲ�ಪಿದ�ದ� ಎಲ�ಲಿಗೆ?

ವಚನ ಸಂಚಯ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಇನ�ನೂ ೧೫ದಿನಗಳಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಅದ� ತಲ�ಪಿದ�ದ� ಎಲ�ಲೆಲ�ಲಿ ಎಂದ� ನೋಡಿದಾಗ ಕಣ�ಮ�ಂದೆ ಬಂದ ಚಿತ�ರಣ ಇಲ�ಲಿದೆ.

ದಿನರಾತà³�ರಿ ನಮà³�ಮ ವೆಬà³�‌ಸೈಟà³�‌ಗೆ ಹರಿದà³� ಬಂದ ಟà³�ರಾಫಿಕà³� ಕಾಯà³�ದ ಗೂಗಲà³� ಅನಲಿಟಿಕà³�ಸà³� ಈ ಮೇಲಿನ ಚಿತà³�ರಣ ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಪà³�ರಜಾವಾಣಿ, ದಟà³�ಸà³� ಕನà³�ನಡ, ವಾರà³�ತಾಭಾರತಿಯಲà³�ಲಿ ಬಂದ ಪà³�ರಕಟಣೆಗಳà³� ವಚನ ಸಂಚಯವನà³�ನà³� ಜನರಿಗೆ ತಲà³�ಪಿಸà³�ವ ಮೊದಲ ಹೆಜà³�ಜೆಯಲà³�ಲಿ ನಮà³�ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದವà³�. 
ವಚನ ಸಂಚಯದ ಬೀಟಾ ಆವೃತà³�ತಿಗೆ ಈ ವಾರ ವಚನಕಾರರನà³�ನà³� ಮತà³�ತà³� ಅವರ ಅಂಕಿತವನà³�ನà³� ಹà³�ಡà³�ಕà³�ವ ವà³�ಯವಸà³�ಥೆಗಳà³� ಸೇರಿಕೊಳà³�ಳಲಿವೆ. ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರà³�ಥಗಳನà³�ನà³� ಸೇರಿಸà³�ವ ಕೆಲಸ ನೆಡೆದಿದೆ. 
ನೂರಾರà³� ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನà³�ನà³� ನಮà³�ಮೆಡೆ ಕಳಿಸಿದ ಎಲà³�ಲರಿಗೂ ಧನà³�ಯವಾದಗಳà³�. ಮತà³�ತಷà³�ಟà³� ಹೊಸತನà³�ನà³� ನಿರೀಕà³�ಷಿಸಿ. 

ವಚನ ಸಂಚಯ ನೋಡಿದಿರಾ?


೧೧ ಮತà³�ತà³� ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬಹà³�ಮà³�ಖà³�ಯ ರೂಪ ‘ವಚನ ಸಾಹಿತà³�ಯದ’ ಎಲà³�ಲ ವಚನಗಳನà³�ನà³� ಆಸಕà³�ತರà³�, ವಿದà³�ಯಾರà³�ಥಿಗಳà³�, ಸಾಹಿತಿಗಳà³�, ಭಾಷಾತಜà³�ಞರà³�, ಸಂಶೋಧಕರà³�, ತಂತà³�ರಜà³�ಞರà³� ಬಳಸಲà³� ನೆರವಾಗà³�ವಂತೆ ಮà³�ಕà³�ತ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಮತà³�ತà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ನಿರà³�ಮಿಸಿರà³�ವ “ವಚನ ಸಂಚಯ” à²¤à²¾à²£ ಈಗ ನಿಮà³�ಮ ಮà³�ಂದಿದೆ. ಇದನà³�ನà³� ಬಳಸಿ, ಇತರರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳಿ. ನಿಮà³�ಮೆಲà³�ಲ ಪà³�ರತಿಕà³�ರಿಯೆಗಳಿಗೆ, ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ನಾವà³� ಕಾತà³�ರದಿಂದ ಕಾಯà³�ತà³�ತಿದà³�ದೇವೆ. ಇದà³� ಪರೀಕà³�ಷಾರà³�ಥ (beta) ಆವೃತà³�ತಿಯಾಗಿದà³�ದà³�, ಇದರಲà³�ಲಿ ಕಂಡà³� ಬರà³�ವ ನà³�ಯೂನà³�ಯತೆಗಳನà³�ನà³� ಮà³�ಂದಿನ ದಿನಗಳಲà³�ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗà³�ವà³�ದà³�.

 
ಪà³�ರಜಾವಾಣಿಯಲà³�ಲಿ ನಮà³�ಮ ಈ ಯೋಜನೆ ಮತà³�ತà³� ತಂಡದ ಪರಿಚಯ ಇಲà³�ಲಿ ಪà³�ರಕಟವಾಗಿದೆ.