ಮಹಾ ಶಿವರಾತ�ರಿ


Ohm Namah Shivaaya, originally uploaded by omshivaprakash.

ಪಂಚಾಕ�ಷರಿ ನ�ಡಿಯ�ತ
ಜಗವನ� ಮರೆತ�
ಶಿವನನ� ನೆನೆಯೋ
ಶಿವರಾತ�ರಿಯ� ಇಂದ�

ಬಿಲ�ಪತ�ರೆಯ ನಿಟ�ಟ�
ಪೂಜೆಯ ಮಾಡ�
ಶಿವನೊಲಿವನ� ನಿನಗೆ
ಶಿವರಾತ�ರಿಯ� ಇಂದ�

ಸಿದ�ದಾರೂಡನ� ಈ ಶಿವನಯ�ಯ
ನಿದ�ದೆಯ ಮಾಡದೆ ನೀನ� ಇರಯ�ಯ
ಜಾಗರಣೆ ಜೊತೆ ಜಪವನ� ಮಾಡ�
ಶಿವನೊಲಿವನ� ಶಿವರಾತ�ರಿಯ� ಇಂದ�