ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ – ಯಾಕೆ ಕಡಿವಾಣ

ಫೆಬ�ರವರಿ ಮೊದಲ ವಾರದ ಸ�ಧಾ ವಾರಪತ�ರಿಕೆಯಲ�ಲಿ ಪ�ರಕಟವಾದ ನನ�ನ ಲೇಖನ. http://sudhaezine.com. ಸ�ಲಭವಾಗಿ ಓದಲ� ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ�ರದ ಮೇಲೆ ಕ�ಲಿಕ� ಮಾಡಿ.