ಸಮಯ

ಸಮಯವ� ಜಾರ�ತಿಹ�ದಲ�ಲ
ಕೈಯಲ�ಲಿಟ�ಟ ಬೆಣ�ಣೆ ನೀರಾಗಿ ಸೋರ�ವ ತೆರದಿ

ನೆನ�ನೆ ತಾನೇ ಶ�ರ�ವಾದ ಹೊಸ ವರ�ಷ
ಅದರಲà³�ಲಿ ಮà³�ಗಿದ ದಿನಗಳà³� à²�ಳà³�…
ವಾರ ಮ�ಗಿಯ�ವ ವೇಳೆ,
ಮà³�ಗಿಯà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಮಾಸದ ನೆರಳà³�…

ಕೆಲಸವಿಲ�ಲದೆ ಕಳೆದ ರಜೆಯ ನಡ�ವೆ
ಯೋಚಿಸಿರಲೇ ಇಲ�ಲ ನಾನ�..
ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಮತ�ತೆ
ಸಮಯದ ಪರಿವೆಯಿಲ�ಲದೆ, ಅಲ�ವೇನ�??

ಅಯ�ಯೋ, ಸಮಯ
ಸರಿದೇ ಹೋಗ�ತ�ತಿದೆ
ಸೋರಿ ಹೋಗà³�ತà³�ತಿದೆ…
ಜಾರಿ ಹೋಗà³�ತà³�ತಿದೆ….
ಎಂದà³� ಮತà³�ತೆ ಅವಸರಿಸà³�ತà³�ತಿದೆ ಈ “ನನà³� ಮನ”