ಮ�ಸ�ಸಂಜೆ

ಸಂಜೆ ದೀಪ ಹೊತ�ತಿಸ�ವ ಹೊತ�ತ�
ಅಲ�ಲಲ�ಲಿ ಬೆಳಗಿದ ದೀಪದ ಜೊತೆಗೆ
ಚಂದಿರನ ಮ�ಖ ಅರಳಿತ�ತ�

ತಂಗಾಳಿಯ ಆ ಸಣ�ಣ ತೂಗ�
ನನ�ನರಗಿಣಿಯ ಮ�ಂಗ�ರ�ಳ
ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆಡಿಸಿತ�ತ�

ಸ�ತ�ತಲಿದ�ದ ಪ�ರಪಂಚದ ಅರಿವಿಲ�ಲದೆ
ನೀ ಹೇಳ�ವ ಮಾತ� ಕೇಳಲ�
ನನ�ನ ಕಿವಿ ಅರಳಿ ನಿಂತಿತ�ತ�

ನಿನ�ನ ತ�ಟಿಯಿಂದ�ರ�ಳಿದ
ಮಾತಿನ ಮ�ತ�ತ�ಗಳ ಎಣಿಸ�ತ�ತಾ
ನಾ ದಾರಿ ಸವೆಸಿಯಾಗಿತ�ತ�

ನೀ ಜೊತೆಗಿದ�ದರೆ ಚಿನ�ನಾ
ಮ�ಸ�ಸಂಜೆ ಅದೆಷ�ಟ� ಚೆನ�ನ
ಮರೆತಾಗಿತ�ತ� ನನ�ನನ�ನೇ ನಾ

ಮಗ� ನಾನಾಗಬಾರದೇಕೆ?

ಚಿತ�ರ:- ಪವಿತ�ರ ಹೆಚ�

ಮಿನ�ಗ� ನಕ�ಷತ�ರಗಳಿವೆಯಲ�ಲಿ
ಶಶಿಯ� ಅವ�ಗಳ ಮಧ�ಯೆ
ಅಲ�ಲೆಲ�ಲೋ ಉದ�ರಿದಂತೆ ಧೂಮಕೇತ�
ಮನದಲ�ಲಿ ಮಿನ�ಗಿತ� ಸಣ�ಣ ಆಸೆ!

ಬೆಳಗ�ಗೆ ಸೂರ�ಯ ಕಣ�ಬಿಡ�ವಾಗ
ಬೆಳ�ಳಿ ಕಿರಣಗಳ ಪ�ರಭಾವಳಿಯನ�ನ�
ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ ಚೆಲ�ಲಿದಾಗಲೇ
ಆ ಒಂದ� ಆಸೆ ಮಿಂಚಿತ�ತ�!

ಮಧ�ಯಾನ�ಹದ ಬಿಡ�ವಿನ ಸಮಯದಲ�ಲಿ
ದಿನಾ ನನ�ನಿದ�ರಾಗ�ತ�ತಿದ�ದ
ಆ ತೂಕಡಿಕೆಯ ಮಡಿಲಲ�ಲಿ
ಆ ಆಸೆ ಮೆತ�ತನೆ ಸ�ಳಿದಿತ�ತ�!

ಮ�ಂಜಾನೆ ನಗ�ತ�ತಾ,
ಮಧ�ಯಾನ�ಹ ತೂಕಡಿಸಿ,
ಸಂಜೆ ಚಂದಾಮಾಮನ ನೋಡಿ
ನಗ�ವ ಆ ಮಗ� ನಾನಾಗ ಬಾರದೇಕೆ?

ತಂಗಾಳಿ

ಸಂಜೆಯ ಆ ತಂಗಾಳಿ
ನನ�ನ ಕೆನ�ನೆ ಸವರಿತ�ತ�
ಒಳಗಿನ à²�ರà³� ಕಂಡಿಷನà³� 
ನನ�ನ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿದಾಗ

ಕಾರಿನ ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗೆ 
ಮ�ಖವಿಟ�ಟಾಗ ರಾಚಿದ
ತಂಗಾಳಿಯ ತಂಪಿಗೆ
ನನ�ನ ಕೆನ�ನೆಯೂ ಕೆಂಪೇರಿತ�ತ�

ವೇಗದ ಮಿತಿಯ ಒಳಗೇ

ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಕನಸ�ಗಳ
ಇತಿಮಿತಿಯಿಲ�ಲದ ಆಟದಲ�ಲಿ
ತಂಗಾಳಿ ನನ�ನ ಎಚ�ಚರಿಸಿತ�ತ�

— ನನà³�ನ ಎಚà³�ಚರಿಸಿತà³�ತà³� 

ಸೂರà³�ಯಾಸà³�ತಮಾನದತà³�ತ…

ಹೊಸ ಕà³�ಯಾಮೆರಾದಲà³�ಲಿ ಸೂರà³�ಯನ ಕಡೆಗದನà³� ಮà³�ಖ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ ಪವಿತà³�ರಾಗೆ – ಮೊದಲ ಚಿತà³�ರದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೊಂದà³� ಕಾಮೆಂಟà³�ಸೂರ�ಯಾಸ�ತಮಾನದತ�ತ ಒಂದ� ನೋಟ
ರಂಗಿನ ರಂಗಸà³�ಥಳದಲಿ ಕಾಣà³�ತà³�ತಿದೆಯೇ ಮಾಟ….

ಇಣ�ಕಿ ನೋಡಿತ�ತ� ನನ�ನ ಹೊಸ ಕ�ಯಾಮೆರಾ,
ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿತ�ತ� ಜಗತ�ತಿನ ನೀರವ ಸಂಜೆಯ,
ನಿದ�ದೆಗೆಟ�ಟ� ದಿನವೆಲ�ಲಾ ದ�ಡಿದ ಜನರ ಮನೆಗಳ,
ಹಕ�ಕಿಗಳೂ �ಕೋ ಬೇಗನೆ ಮನೆ ಸೇರಿಯಾಗಿತ�ತ�
ಚಂದ�ರನ ಬರ�ವಿಗೂ ಕಾಯಲಿಕ�ಕಿಲ�ಲ ನೇಸರ
ದಿನವಿಡಿ ಬಿರ� ಬಿಸಿಲಲಿ ಕಾದ ಭೂಮಿಗೆ
ಈಗ ಕೆಂಪಾದ ಸೂರಿನಡಿ ತಂಪಿನ ಹವಾ….
�ನೆಲ�ಲಾ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆಯಲ�ಲಾ!

ಹಾ ಹಾ!… ಮತà³�ತೂ ಇನà³�ನಷà³�ಟà³� ದೃಶà³�ಯಗಳ
ಸೆರೆಹಿಡಿಯà³�ತà³�ತಿರಲಿ ಈ ಮಾಟಗಾರ….

ಮತà³�ತೊಮà³�ಮೆ ಹೊಸ ಕà³�ಯಾಮೆರಾಗೂ ನಿಮಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳà³� 😉