೭೮ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಸಮà³�ಮೇಳನ – ಗಂಗಾವತಿ

೭೮ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಸಮà³�ಮೇಳನ – ಗಂಗಾವತಿಯಲà³�ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರà³� ೯ ರಿಂದ ೧೧ರವರೆಗೆ ನೆಡೆಯಲಿದೆ. ಸಮà³�ಮೇಳನದ ಆಮಂತà³�ರಣ ಪತà³�ರಿಕೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲà³�ಲಿದೆ.