ಸಮೂಹ ಸಂಚಯದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ

ಕನà³�ನಡ ಸಂಚಯದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ – ಸಮೂಹ ಸಂಚಯ ಸಮà³�ದಾಯದ ಒಗà³�ಗಟà³�ಟಿನ ಮೂಲಕ ಕನà³�ನಡದ ತಾಂತà³�ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆಗಬೇಕಿರà³�ವ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನà³�ನà³� ‘ಕà³�ರೌಡà³� ಸೋರà³�ಸಿಂಗà³�’ ಮೂಲಕ ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸà³�ವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, à²“ಸà³�ಮಾನಿಯ ಯà³�ನಿವರà³�ಸಿಟಿಯ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿಯಲà³�ಲಿರà³�ವ (http://oudl.osmania.ac.in) ೨೦೦೦ಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಹೆಸರà³� ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ನಲà³�ಲಿದà³�ದà³�, ಇವà³�ಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡೀಕರಿಸà³�ವà³�ದರ ಜೊತೆಗೆ ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಸರà³�ಚà³� ಸೌಲಭà³�ಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡಿಗರಿಗೆ ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಸಿಗà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವ ಆಲೋಚನೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಸರà³�ಚà³� ಸೌಲಭà³�ಯ ಕೊಡà³�ವà³�ದಷà³�ಟೇ ಅಲà³�ಲದೇ ಈ ಎಲà³�ಲ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳಿಗೆ ಅವà³�ಗಳದà³�ದೇ ಆದ ವಿಕಿ ಪà³�ಟಗಳನà³�ನà³� ಕೂಡ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಹೆಣೆಯà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವà³�ದà³�, ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭà³�ಯವಿಲà³�ಲದ ಲೇಖಕ/ಲೇಖಕಿಯರ ಪà³�ಟಗಳà³�, ಕನà³�ನಡ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಪà³�ರಕಾಶಕರ ಪà³�ಟಗಳನà³�ನೂ ಸೃಷà³�ಟಿ ಮಾಡà³�ವà³�ದà³� ಇದರಿಂದ ಸಾಧà³�ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಪà³�ಸà³�ತಕ, ಲೇಖಕ, ಪà³�ರಕಾಶಕರ ಹೆಸರà³�ಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡಿಕರಿಸà³�ವ/ಲಿಪà³�ಯಂತರಿಸà³�ವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದà³�ದà³�, ಓಸà³�ಮಾನಿಯ ಯà³�ನಿವರà³�ಸಿಟಿಯಲà³�ಲಿರà³�ವ ಪà³�ಸà³�ತಕದ ಪà³�ಟಕà³�ಕೆ ಕೊಟà³�ಟಿರà³�ವ ಕೊಂಡಿ ಬಳಸಿ ಸರಿಯಾದ ಕನà³�ನಡ ಹೆಸರà³�ಗಳನà³�ನà³� ಓದಿ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಸಮೂಹ ಸಂಚಯದಲà³�ಲಿ ಟೈಪಿಸಬಹà³�ದà³�. 
ಈ ಕಾರà³�ಯ ಪೂರà³�ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಸರà³�ಚà³� ಮಾಡà³�ವ ವà³�ಯವಸà³�ಥೆ ನೀಡà³�ವ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಓಸà³�ಮಾನಿಯ ಯà³�ನಿವರà³�ಸಿಟಿ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿಯ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಪರಿವಿಡಿಯನà³�ನà³� ಸಂಚಯ ತಂಡ ಸಿದà³�ದಪಡಿಸಲಿದೆ. 
ಮà³�ಂದಿನ ಹಂತದಲà³�ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿ ಆಫà³� ಇಂಡಿಯಾದ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಲಿಪà³�ಯಂತರಿಸà³�ವ ಕೆಲಸ ಪà³�ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕನà³�ನಡದ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳà³� ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಲಭà³�ಯವಾಗಿಸಲà³� ಈ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ.