ಎರಡ� ಚಕ�ರಗಳ ಪ�ರೀತಿ

ಪ�ರಜಾವಾಣಿಯ ಸಾಪ�ತಾಹಿಕ ಪ�ರವಣಿಯಲ�ಲಿ ೨೯ನೇ ಮೇ ೨೦೧೧ ರಂದ� ಪ�ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ.


ಈ ಸೈಕಲ� ನನ�ನ ಬದ�ಕಿನೊಂದಿಗೆ ಬೇರ�ಬಿಡಲ� ಆರಂಭಿಸಿದ�ದ�, ನನ�ನ ಪ�ಟ�ಟ ಗೆಳೆಯನೊಬ�ಬನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸೈಕಲ� ಶಾಪ�‌ನಲ�ಲಿ `ಬಾಡಿಗೆ ಸೈಕಲ�~ ಪಡೆದ� ಕಲಿಯಲಿಕ�ಕೆ ಶ�ರ�ಮಾಡಿದಾಗ.

ನನಗಿಂತ ಚಿಕ�ಕವನಿದ�ದ ಆತ ದಿನಾ ಸೈಕಲ� ಹೊಡೆದ� ಬಂದ� ಅಂಗಡಿಯಲ�ಲಿ ಚಾಕೋಲೇಟ� ತಿಂದ� ಹೋಗ�ತ�ತಿದ�ದ. `ಅವನ� ನನಗೆ ಸೈಕಲ� ಕಲಿಸೋದಾ~ ಅನ�ನಿಸಿದರೂ ಪ�ರಶ�ನಿಸದೆ ಅವನೊಡನೆ ಸೈಕಲ� ಕಲಿಯಲ� ಶ�ರ�ಮಾಡಿದ�ದಾಯ�ತ�.

ಚೋಟ�ದ�ದ ಇದ�ದ ಅವನ� ನನ�ನ ಹಿಡಿಯಲಿಕ�ಕೆ ಕಷ�ಟಪಟ�ಟರೂ ಪಟ�ಟ� ಬಿಡದೆ ಸೈಕಲ� ಹತ�ತಿಸಿದ. ಒಂದ� ದಿನ ನನ�ನ ಸೈಕಲ� ಹತ�ತಿಸಿ ಇಳಿಜಾರಿನ ಒಂದ� ರಸ�ತೆಯಲ�ಲಿ ಕೈಬಿಟ�ಟ.

`ಅವನà³� ಇದà³�ದಾನಲà³�ಲ~ ಅನà³�ನà³�ವ ಧೈರà³�ಯದ ಮೇಲೆ ಸೈಕಲà³� ತà³�ಳಿಯà³�ತà³�ತಿದà³�ದೆ. ಕೊನೆಗೆ ವಾಪಸà³� ತಿರà³�ಗಿಸಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಬà³�ರೇಕà³� ಹಾಕಿ ನಿಲà³�ಲಿಸಿದಾಗಲೇ ಗೊತà³�ತಾದದà³�ದà³�- `ನಾನೇ ಸೈಕಲà³� ಓಡಿಸಬಲà³�ಲೆ~ ಎಂದà³�. ಹೀಗೆ ಒಬà³�ಬ ಚಿಕà³�ಕ ಹà³�ಡà³�ಗ ನನಗೆ ಸೈಕಲà³� ಕಲಿಸಿದ ಗà³�ರà³�ವಾದ. `ಇನà³�ನà³� ಮà³�ಂದೆ ನೀನೇ ಓಡಿಸà³�ಕೊ~  ಮಾಯವಾದ.

`ಮನೆಗೆ ಬಂದ� ನಾನೇ ಸೈಕಲ� ಓಡಿಸೋಕೆ ಶ�ರ� ಮಾಡಿದ�ದೀನಿ~ ಎಂದ� ಸಾರಿ ಹೇಳಿದವನೇ, `ಈಗ ನಂದೇ ಒಂದ� ಸೈಕಲ� ಬೇಕ�~ ಅಂತ ಒಂದೇ ಉಸಿರಿನಲ�ಲಿ ಹೇಳಿದ�ದಾಯಿತ�. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ�ಲಿ ಸೈಕಲ� ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗೋದ� ಅಂತ ನಿಶ�ಚಯವಾಯ�ತ�.

ಅಪ�ಪನ ಸೈಕಲ� ಸರ�ವೀಸ� ಮಾಡಿಕೊಡ�ತ�ತಿದ�ದ ಸೈಕಲ� ಶಾಪ�‌ನಲ�ಲಿ ಕಂಡ ಕೆಂಪ� ಮತ�ತ� ಬಿಳಿಯ ರಂಗಿನ ಉದ�ದನೆಯ ಸೀಟಿನ ಸೈಕಲ�ಲ� ಭಾನ�ವಾರ ಕಣ�ಣಿಗೆ ಬಿದ�ದ�ದ�ದಷೇ ಅಲ�ಲ ಕೈಗೂ ಬಂತ�. �ದನೇ ಕ�ಲಾಸಿನಲ�ಲಿದ�ದರಿಂದ ಅದರ ಜೊತೆಗಿದ�ದ ಮೂರನೇ ಚಕ�ರ ಬೇಡವೆಂದ� ಆಲ�ಟ�ರೇಷನ� ಮಾಡಿಸಿದ�ದಾಯ�ತ�. ಮನೆಗೆ ತಂದ� ನಾನೇ ಸೀಟಿನ ಅಳತೆ ಹೆಚ�ಚ� ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ�ದಾಯ�ತ�.

ಅಪ�ಪ ಅಮ�ಮನಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ�ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ� ಮನೆಯ ನಾಲ�ಕ� ಗೋಡೆ ಬಿಟ�ಟ� ಸ�ವಲ�ಪ ಹೊರಗೆ ತಿರ�ಗಲ� ಸೈಕಲ� ಸಂಗಾತಿಯಾಯ�ತ�. ಸ�ಕೂಲಿನ ನಂತರ ಆಡಲಿಕ�ಕೆ ಆಟಿಕೆಯಾಯ�ತ�. ಹಿಂದಿನ ದಶಕಗಳಲ�ಲಿ ಸೈಕಲ�‌ನಲ�ಲಿ ಬಳಸ�ತ�ತಿದ�ದ ಎಣ�ಣೆಯ ದೀಪವನ�ನ� ಅಟ�ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಒರೆಸಿ ಚೊಕ�ಕ ಮಾಡಿ ಸೈಕಲ�‌ಗೆ ಫಿಟ� ಮಾಡಿ ನೋಡಿದವರನ�ನ� ಆಶ�ಚರ�ಯ ಪಡಿಸಿಯಾಯಿತ�. ಹೈಸ�ಕೂಲ� ಮೆಟ�ಟಿಲ� ಹತ�ತ�ವ�ದರೊಳಗೆ ಆ ಸಣ�ಣ ಸೈಕಲ� ಬದಲಿಸಿ ಸ�ವಲ�ಪ ದೊಡ�ಡದ� ಕೊಂಡೆ.

ಹಿರಿಯನಾದ�ದರಿಂದ ಜವಾಬ�ದಾರಿಗಳೂ ಹೆಚ�ಚಿದವ�. ಎರಡ� �ರಿಯಾ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕಿದ�ದ ಶಾಲೆಯ ರಸ�ತೆ ಸವೆಸಲಿಕ�ಕೆ 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬರ�ವ�ದರೊಳಗೆ ಅಪ�ಪನ ಹಳೆಯ ದಪ�ಪನೆಯ ತೂಕದ ಸೈಕಲ� ಮೂಲೆ ಸೇರಿ, ನನಗೆ ಎಂತಲೇ ಹೊಸ ಹೀರೋ ಸೈಕಲ� ಕೊಂಡದ�ದಾಯ�ತ�. ಓದ�ತ�ತಲೇ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ �ದರಿಂದ ಶ�ರ�ವಾಗ�ತ�ತಿದ�ದ ಜೀವನದ ಬಂಡಿ ಸೈಕಲ�‌ನ ಎರಡ� ಚಕ�ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿತ�.

ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಸೈಕಲ� ತರ�ತ�ತಿದ�ದ ಜೊತೆಗಾರರ ನಡ�ವೆ ಬೀಗಿ ನಡೆಯ�ವಂತೆ ನನ�ನ ಹೊಸ ಹೀರೋ ಸೈಕಲ� ಮಾಡಿತ�ತ�.

ಇಷ�ಟರಲ�ಲಾಗಲೇ ಮನೆಗೆ ಮೋಟಾರ� ಸೈಕಲ�‌ನ ಆಗಮನ. ಬಜಾಜ�‌ನ ಮೇಲೇರಿ ದೇಶ ಸ�ತ�ತ�ವಾಸೆ. ಸೈಕಲ� ಮೂಲೆಗ�ಂಪಾಯ�ತ�. ಕೊನೆಕೊನೆಗೆ ಮಾಯವೂ ಆಯ�ತ�. ಇಷ�ಟೆಲ�ಲಾ ಇದ�ದರೂ ~ಗೇರ� ಸೈಕಲ�~ ಇರಲಿಲ�ಲ, ತ�ಳಿಯಲಿಲ�ಲ ಅನ�ನೊ ಆಸೆ ಮಾತ�ರ ಮನಸ�ಸಿನ ಒಂದ� ಬದಿಯಿಂದ ಹೋಗಿರಲೇ ಇಲ�ಲ.

ಇಂದ� ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾದಚಾರಿಗಳ� ಚಲಿಸ�ವ�ದಿರಲಿ ನಿಲ�ಲಲೂ ಸಾಧ�ಯವಿಲ�ಲ. ಯಾವ�ದೇ ಸಮಯದಲ�ಲಿ ಜೀವ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದೀತ�. ದಿನ ರಾತ�ರಿ ಎನ�ನದೆ ಶಿಫ�ಟ�ಗಳಲ�ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ತ�ತಾ ಕೆಲಸ ಸಿಕ�ಕ ಹೊಸದಿನಗಳಲ�ಲಿ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡ ಟೈಮ� ಟೇಬಲಿನಿಂದ ನಿದ�ದೆಯಿಲ�ಲದೆ 25 ಕಿ.ಮೀ. ಆಫೀಸಿಗೆ ನನ�ನದೇ ವಾಹನದಲ�ಲಿ ಹೋಗ�ವ�ದಾದರೂ ಹೇಗೆ, �ನಾದರ� ಹೆಚ�ಚ� ಕಮ�ಮಿಯಾದರೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದಲೇ ಯಾವ�ದೇ ವಾಹನ ನನ�ನ ಸವಾರಿಗೆ ಸಿದ�ಧವಿರಲಿಲ�ಲ.

ಕಾಲೇಜ� ಮೆಟ�ಟಿಲವರೆಗೆ ಸ�ಕೂಟರ�, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ�ಲಿ ಕೆಲಸಕ�ಕೆ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ ಹಿಡಿದ� ಓಡಾಡಿ ಒಂದ� ದಿನ ಎರಡ� ಚಕ�ರ ಬೇಡ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ�ತೆಯಲ�ಲಿ ನಾಲ�ಕ� ಚಕ�ರಗಳೇ ಸೂಕ�ತ ಎನಿಸಿ 25 ಕಿ.ಮಿ ದೂರವಿದ�ದ ಆಫೀಸಿಗೆ ಸಾಗಲ� ಕಾರ� ಕೊಂಡದ�ದಾಯ�ತ�. ಅದೂ ಕೆಲಸಕ�ಕೆ ಸೇರಿ �ಳೆಂಟ� ವರ�ಷ ಬಸ� ಮತ�ತ� ಆಫೀಸಿನ ಕ�ಯಾಬ�‌ನಲ�ಲಿ ಪ�ರಯಾಣಿಸಿದ ನಂತರ. ಒಂದೆರಡ� ಬಾರಿ ನಮ�ಮ ಡ�ರೈವರ� ನನ�ನ ಜೀವ ತೆಗೆಯ�ವ ಕ�ಲೋಸ�-ಅಪ� ಸೀನ�‌ನ ಸ�ಯಾಂಪಲ� ಅನ�ನ� ತೋರಿಸಿದಾಗ.

ನಾಲ�ಕ� ಚಕ�ರದ ಸವಾರಿ ಚೆನ�ನಾಗಿದೆ ಎನಿಸಿದ�ದೇನೋ ನಿಜ. ಆದರೆ ಹೊಟ�ಟೆ ತನ�ನ ಆಕಾರ ಬದಲಿಸ�ವಾಗ ಹೆಚ�ಚಿದ ಸ�ಖದ ಅರಿವಾಯ�ತ�. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಮ� ಇತ�ಯಾದಿಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಕ�ಕೂ ಕಷ�ಟವಾದ ಸ�ಕೆಡ�ಯೂಲ� ನಿಭಾಯಿಸ�ವಾಗ ನಮ�ಮ ಸ�ತ�ತಲಿನ ಗೆಳೆಯರ ಸೈಕಲ� ಪ�ರೀತಿ ಹೊಸ ಸೈಕಲ� ತಂತ�ರಜ�ಞಾನ, ಅದರ ಸ�ತ�ತಲಿನ ಸಾಧ�ಯಾಸಾಧ�ಯತೆಗಳ ಮಾತ�ಕತೆ ಇತ�ಯಾದಿ ಮತ�ತೆ ನನ�ನನ�ನ� ನನ�ನ ಕನಸಿನ ವಸ�ತ�ವೊಂದನ�ನ� ನನಸ� ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳ�ವಂತೆ ಪ�ರೇರೇಪಿಸಿತ�. ನನ�ನ ಗೇರ� ಸೈಕಲ� ಖರೀದಿಸ�ವ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಟ�ಟಿತ�.

ಹೊರ ದೇಶದ ಹೆಚ�ಚಿನ ಗೇರ�‌ಗಳಿರ�ವ, ಎಲ�ಲ ರಸ�ತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ�ಳ�ವಂತಹ, ರೇಸ�ಗಳಲ�ಲಿ ಬಳಸ�ವ ಸೈಕಲ�ಲ�ಗಳ ಲಭ�ಯತೆ ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ�ಲಿ ಎಲ�ಲೆಂದರಲ�ಲಿದೆ.

ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಅಂಥದ�ದೊಂದ� ಸೈಕಲ� ಶಾಪಿಗೆ ಲಗ�ಗೆ ಇಟ�ಟ� ಸೈಕಲ� ಕೊಂಡದ�ದಾಯ�ತ�. ಹೆಚ�ಚ� ಬೆಲೆ ಕೊಟ�ಟ� ಒಳ�ಳೆಯ ಬ�ರಾಂಡ� ಸೈಕಲ� ತೆಗೆದ� ಕೊಂಡಿದ�ದರಿಂದಾದ�ರೂ ಸೈಕಲ� ಮರೆಯದೆ ಉಪಯೋಗಿಸ�ತೀನಿ ಎಂಬ�ದ� ಆ ಹೊತ�ತಿನ ಯೋಚನೆ ಮತ�ತ� ಯೋಜನೆ.

ಹೊಸ ಸೈಕಲ� ತಂದ ಮರ�ದಿನವೇ ಶನಿವಾರ. ಒಮ�ಮೆ 25 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಆಫೀಸಿಗೆ �ಕೆ ಇದರಲ�ಲೇ, ಇಂದೇ ಹೋಗಬಾರದ� ಎಂದ� ನಿರ�ಧರಿಸಿ ಹೊರಟೇಬಿಟ�ಟೆ.
ಗಿರಿಪಂಕ�ತಿಗಳ ಸಾಲಿನಂತೆಯೇ ಇರ�ವ ನಮ�ಮ �ರಿಯಾ ರೋಡ�ಗಳನ�ನ� ದಾಟಿ ಮತ�ತೊಂದ� �ರನ�ನ� �ರ�ವ�ದರೊಳಗೆ ನಾನ� ಫ�ಲ� ಠ�ಸ�! ಇನ�ನೇನ� ನಡೆಯಲಿಕ�ಕೇ ಆಗ�ವ�ದಿಲ�ಲ ಎನ�ನ�ವಾಗ ಅಲ�ಲೇ ಇದ�ದ ಖಾಲಿ ಸೈಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಕ�ಳಿತೇ ಬಿಟ�ಟೆ. ಕಣ�ಣೆಲ�ಲಾ ಮಬ�ಬ�, ನೀರನ�ನೂ ತಂದಿಲ�ಲ. 3 ಕಿ.ಮೀ. ಓಡಿಸ�ವ�ದರೊಳಗೆ ಸಾಕಪ�ಪಾ ಸಾಕ�.

ಸೈಕಲ� ಸ�ಟ�ಯಾಂಡ� ಕೂಡ ಹಾಕದೆ ಹಾಗೇ ಹಿಡಿದ�ಕೊಂಡ� ಕೂತೇ ಬಿಟ�ಟೆ. ಯಾರೋ ನನ�ನ ಮ�ಂದೆ ಹಾದ� ಹೋಗ�ವಂತೆ ಸದ�ದ�. `ಓ ಸ�ಸ�ತಾಗಿ ಕೂತಿದ�ದಾರೆ, ನೀರ� ಕೊಡೋಣ�ವಾ~ ಅಂತ ಹೇಳ�ತಾ ತಮ�ಮಲ�ಲಿದ�ದ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ನನಗೆ ಕೊಟ�ಟರ�.

ಕ�ಡಿದ� ಥ�ಯಾಂಕ�ಸ� ಹೇಳ�ವ�ದರೊಳಗೆ ಅಲ�ಲೇ ನಿಲ�ಲಿಸಿದ�ದ ತಮ�ಮ ವಾಹನದಿಂದ ಮತ�ತೊಂದ� ಬಾಟಲಿ ನೀರ� ತಂದ� ನನಗೆ ಕೊಟ�ಟ�, ,ಇಟ�ಕೊಳ�ಳಿ ಬೇಕಾಗ�ತ�ತೆ, ಎಂದ� ಹೇಳಿ ಅಲ�ಲಿಂದ ಹೊರಟರ�. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡ�, `ನೀರ� ತರದೆ ತಪ�ಪ� ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಆರಂಭ ಶೂರತ�ವ ಬೇಡವಿತ�ತ�~ ಎಂದೆನ�ನ�ತ�ತಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ�ವ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಇಳಿಜಾರಿನಲ�ಲಿ ಸೈಕಲ� ಮೇಲೆ ಹತ�ತಿದ�ದೇ ತಡ, ಮತ�ತೊಂದ� ಸಮನಾದ ರಸ�ತೆ ಕಾಣಿಸಿತ�. ತಣ�ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಸೋಕಿ ನನಗೆ ಜೋಶ� ತ�ಂಬಿದಂತೆನಿಸಿ ಮತ�ತೆ ಆಫೀಸ� ಕಡೆ ಹೊರಟೇಬಿಟ�ಟೆ. ಮ�ಂದೆ ಎಲ�ಲೂ ಅಂತಹ �ರ� ಕಾಣಿಸದೇ ಇದ�ದ�ದರಿಂದಲೂ, ನನ�ನ ಆ ಸ�ಥಿತಿ ಕಂಡ� ನೀರ�ಕೊಟ�ಟ ಪ�ಣ�ಯಾತ�ಮರನ�ನ� ಕಂಡದ�ದರ ಖ�ಷಿಯಿಂದಲೋ ಅಂತೂಇಂತೂ ಆಫೀಸ� ತಲ�ಪಿದೆ. ಒಂದೂಕಾಲ� ಗಂಟೆಯಲ�ಲಿ.

ಕಾರಿನಲ�ಲಿ ಬರಲಿಕ�ಕೂ ನನಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಬೇಕಿತ�ತ�. ಅಫೀಸಿನಲ�ಲಿ ದಿನದ ಕೆಲಸ ಮ�ಗಿಸಿ ಸಂಜೆಗೆ ಮತ�ತದೇ ಸೈಕಲ� ಹಿಡಿದ� ಮೊದಲೇ ಪ�ಲಾನ� ಆದಂತೆ ಜಯನಗರದಲ�ಲಿನ ರಂಗಮಂದಿರಕ�ಕೆ ಹೋಗಿ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ನಾಟಕವನ�ನೂ ನೋಡಿದ�ದಾಯ�ತ�. ಕಡೆಗೆ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಪಯಣ. ಜೊತೆ ನೀಡಿದ�ದ� ಮತ�ತೊಬ�ಬ ಸೈಕಲ� ಗೆಳೆಯ. ಅವರ ಮನೆ ತಲ�ಪ�ವ�ದರೊಳಗೆ ನಾನ� ಫ�ಲ� ಬೋಲ�ಡ�.

ಬರೊಬà³�ಬರಿ 65 ಕಿ.ಮೀ. ಪಯಣ. ಮನೆ-ಅಫೀಸà³�-ರಂಗಮಂದಿರ-ಗೆಳೆಯನ ಮನೆ… ಅಲà³�ಲಿ ಸೈಕಲà³� ನಿಲà³�ಲಿಸಿ ಇನà³�ನೈದà³� ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವಿದà³�ದ ನನà³�ನ ಮನೆಗೆ ಡà³�ರಾಪà³� ತೆಗೆದà³�ಕೊಂಡà³� ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದà³�ದೇ ತಡ ಗಡದà³�ದà³� ನಿದà³�ದೆ.ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲà³�ಲಾ ಜಖಂಗೊಂಡಂತಿದà³�ದವà³�. ಹà³�ಯಾಪà³�ಮೋರೆ ಹಾಕà³�ವ ಸರದಿ ನನà³�ನದà³�.

ಮ�ಂದಿನ ದಿನ ರವಿವಾರವಾದ�ದರಿಂದ ಸ�ವಲ�ಪ ಸಮಾಧಾನ. ಮತ�ತೆ ಎದ�ದ� ಕೆಲಸಕ�ಕೆ ಓಡ�ವ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಲ�ಲ. ಆದರೆ ನನ�ನ ಗೇರ� ಸೈಕಲ�‌ನ ಮೊದಲನೆ ದಿನದ ಸಾಹಸ ಒಳಗೊಳಗೇ ಹೊಸ ಹ�ಮ�ಮಸ�ಸನ�ನ� ತ�ಂಬಿತ�ತ�. ಮತ�ತೆ ಮತ�ತೆ ಸೈಕಲ� ತ�ಳಿಯಬಲ�ಲೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ತಂದಿತ�ತ�.

ಈಗಲೂ ವಾರಕೊಮ�ಮೆಯಾದರೂ ಸೈಕಲ� ಆಫೀಸಿನ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯ�ತ�ತೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ�ಯಗಳಿಗೆ ನನ�ನ ಜೊತೆಯಾಗ�ತ�ತದೆ. ಇಲ�ಲವಾದಲ�ಲಿ ಅಡ�ವೆಂಚರ� ಸ�ಪೋರ�ಟ�ಸ� ಕಡೆ ಮನಸ�ಸ� ವಾಲಲ� ಪ�ರೇರಣೆಯಾಗ�ತ�ತದೆ. ಎಲ�ಲಿಗಾದರೂ ಹೊರಡಬೇಕಿದ�ರೆ ತನ�ನ ಚಕ�ರಗಳನ�ನ� ಕಳಚಿಕೊಟ�ಟ� ಕಾರಿನ ಹಿಂಬದಿಯ ಬಾಗಿಲ� �ರ�ತ�ತೆ. ಮತ�ತೆ ನನ�ನ ಜೀವನದ ಉಸಿರಾಗಿ ನಿಲ�ಲ�ತ�ತೆ.