ಸಲೂನಿನ ಒಳಗೊಂದ� ತಾಸ�

ಕರಡಿಯ ಕೂದಲಿಗಿಂತಲ� ದಟ�ಟ
ಇತ�ತದ� ತಲೆಯ ಮೇಗಣ ಸ�ತ�ತ
ಕಡಿದದನೆಸೆಯಲ� ನನಗಾದ� ಆಸೆ
ಕರೆದೊರಟಿತ�ತೆನ�ನ ಸಲೂನಿನ ಕಡೆಗೆ

ನಾಲ�ಕ� ಗೋಡೆ ನಡ�ವಿನಲೊಬ�ಬ
ನಿಂತಿದ�ದ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ�ಗನ�ನಡಿ ಸ�ತ�ತ
ಕಟ ಕಟ ಕತ�ತರಿ ಜಳಪಿಸಿ ಆತ
ಬನà³�ರಿ ಕೂಡಿ….ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತà³�ತ

ಇವನಾರೋ ತಿಳೀದ� ನನಗೆ
ಹಳಬರ ಬಾಯಿಗೆ ಕೆಳವರ� ಇವರ�
ಇವರಲೂ ಇಂದ� ಕೆಲ ಮೇಲ�ಮನೆಯವರ�
ಜಾವೇದ� ಹಬೀಬ� ಗೊತ�ತಿಲ�ಲವೆ ನಿಮಗೆ

ಕತ�ತರಿ ನೆಡೆಸಿತ� ಕರಾಮತ� ಅಲ�ಲಿ
ಮಾತಿನ ಸ�ತ�ತ ಹ�ಡ�ಗ ಮಾಡಿದ ಚೌರ
ಓದಿಲ�ಲಾ ಸಾರ� ಜ�ಯಾಸ�ತಿ ನಾನ�..
ನೀವ� ದಿನಾ ಪೂರಾ ಮಾಡೋದ� �ನ�?

ಮ�ಗಿವಷ�ಟರಲ�ಲಿ ಕತ�ತರಿ ಆಟ
ಹೇಳಿ ನೀವà³� ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದà³�ದೇನà³�…
ಹೇಳದೆ ಮರೆತಿರೋ ಅಷ�ಟೇ ಮತ�ತೆ..
ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬ�ರ�ಡೆಯೆ ಗಟ�ಟಿ

ಇಷ�ಟೇ ಅಲ�ಲ ಸಲೂನಿನ ಕಥೆ
ಕೇಳಲೆ ಇಲ�ಲ ಎಣ�ಣೆ ಮಸಾಜಿನ ಮಿತಿ
ತಟ ತಟ ಎಣ�ಣೆಯ ತಟ�ಟ�ವನೀತ
ತಲೆ ಬೇನೆಯ ಹೊರದೂಡ�ವನ�

ಬರಿ ಚೌರವೆ ಅಲ�ಲ, ಇದ� ಹೈಟೆಕ� ಸಲೂನ�
ಮೈ ಕೈ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ�ಮ ಮ�ಖಕೂ ಮಸಾಜ�
ಪಿಂಪಲ�? ಇರ�ವ�ದ� ಸಿಂಪಲ� ಸೊಲ�ಯೂಶನ�
ನಿಮ�ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಮಾತ�ರ ಸೂಪರ� ಸೆನ�ಸೇಷನ�

ಸಲೂನà³� ಇರೋದà³� ಬರಿ ಸà³�ಟೈಲಿಗೆ ಅಲà³�ಲ…
ಸ�ಟೈಲ�, ನಿಮ�ಮ ವೇಷಕ�ಕಿದ� ಭೂಷಣವ�
ಕ�ರೂಪಿಯೂ ಕೊನೆಗಾಗ�ವ ಖಾನ�!
ಹೀರೋ ಆದರೂ ಅಡ�ಡಿಯೆ ಇಲ�ಲ

ತಾಸ� ಮ�ಗಿಯಿತ� ದೌಡಾಯಿಸ� ಮನೆಗೆ
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರ� ಕಾದಿಹ�ದ�
ಜಳಕದ ನಂತರ ಹೊರಡ� ಯಾತ�ರೆ
ಕಣ� ಕಣ� ಬಿಟ�ಟಾರ� ಲಲನೆಯರ�