ಅಲೆಗಳಲ�ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದಾಗ

ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ಹಳೆಯ
ನೆನಪ�ಗಳ ನೆನೆನೆನೆದ�
ನೀರಿನೆಲೆಯ ಸೆಳೆತಕೆ
ಕಳೆದ� ಹೋಗ�ತಲಿಹಳ�

ತನ�ನ ಇನಿಯನ ಮನೆಯ
ಆ ದಡವ  ಸೇರà³�ವà³�ದà³�
ಹೇಗೆಂದ� ಚಿಂತಿಸ�ತ
ಕಾಲ ಕಳೆದಿಹಳ�

ಈ ಸಂಜೆಗತ�ತಲಲಿ
ನೀರ ಜೊತೆ ನೀರೆಯ
ಹತ�ತಾರ� ಮಾತ�ಕತೆ
ಮನೆಯ  ಮಾಡಿಹà³�ದà³�

ತಂಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ
ಹಾರ�ವದೋ, ಇಲ�ಲ..
ಆ ಮೀನ ಜೊತೆಗೆ
ಈಜಲೆಣಿಸಲೊ ನಾನ�?

ಪ�ರಶ�ನೆಗಳ ಉತ�ತರಿಸೆ
ಕನಸಲಿ ತಾ ಬಂದ�
ತನ�ನ ಮನೆಗೆನ�ನ ಕರೆದೊಯ�ಯ
ಬಹ�ದೇ ಗೆಳೆಯ?

– ಕಾವೇರಿಯ ದಡದಲà³�ಲಿ ಕà³�ಳಿತರೆ  ಇನà³�ನೂ ನೂರà³� ಆಲೋಚನೆಗಳà³� ನಿಮà³�ಮಲà³�ಲೂ ಮನೆಮಾಡಬಹà³�ದಲà³�ಲ…

ಚಿತà³�ರ:- ಪೃಥà³�ವಿ – ವಿಜಯà³� ಶಂಕರà³� ಅಲà³�ಬಂ ನಿಂದ

ಮೂರ� ಚ�ಟ�ಕ� ಮಾತ�ಗಳ�

ನಿದ�ದೆ

ನಿದ�ದೆ ಬರಲಿ ನಿನಗೆ
ದಿನದ ದಣಿವ ಸರಿಸೆ
ಮಲಗ� ಚಿನ�ನ ನೀ
ಹೊದ�ದ� ಕನಸ ಹೊದಿಕೆ
ಬೆಳಗà³� 

ಸೂರ�ಯ ತಟ�ಟ�ವ ಕದವ
ಬರ�ವ ಮ�ಂಜಾನೆ
ಚ�ಕ�ಕಿ ಚಂದ�ರಮ ಸರಿದ�
ಬೆಳ�ಳಿ ರೆಕ�ಕೆಯ ತೆರೆದ�

ಕಣà³�ರೆಪà³�ಪೆ 

ಹಕ�ಕಿಪಕ�ಕಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ
ಸ�ಪ�ರಭಾತದ ಕರೆಗೆ
ಕಣ�ಣರೆಪ�ಪೆಯ ಸರಿಸಿ

ಜಗವ ಕಾಣೋ ಮಗ�ವೆ

ಸೂರà³�ಯಾಸà³�ತಮಾನದತà³�ತ…

ಹೊಸ ಕà³�ಯಾಮೆರಾದಲà³�ಲಿ ಸೂರà³�ಯನ ಕಡೆಗದನà³� ಮà³�ಖ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ ಪವಿತà³�ರಾಗೆ – ಮೊದಲ ಚಿತà³�ರದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೊಂದà³� ಕಾಮೆಂಟà³�ಸೂರ�ಯಾಸ�ತಮಾನದತ�ತ ಒಂದ� ನೋಟ
ರಂಗಿನ ರಂಗಸà³�ಥಳದಲಿ ಕಾಣà³�ತà³�ತಿದೆಯೇ ಮಾಟ….

ಇಣ�ಕಿ ನೋಡಿತ�ತ� ನನ�ನ ಹೊಸ ಕ�ಯಾಮೆರಾ,
ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿತ�ತ� ಜಗತ�ತಿನ ನೀರವ ಸಂಜೆಯ,
ನಿದ�ದೆಗೆಟ�ಟ� ದಿನವೆಲ�ಲಾ ದ�ಡಿದ ಜನರ ಮನೆಗಳ,
ಹಕ�ಕಿಗಳೂ �ಕೋ ಬೇಗನೆ ಮನೆ ಸೇರಿಯಾಗಿತ�ತ�
ಚಂದ�ರನ ಬರ�ವಿಗೂ ಕಾಯಲಿಕ�ಕಿಲ�ಲ ನೇಸರ
ದಿನವಿಡಿ ಬಿರ� ಬಿಸಿಲಲಿ ಕಾದ ಭೂಮಿಗೆ
ಈಗ ಕೆಂಪಾದ ಸೂರಿನಡಿ ತಂಪಿನ ಹವಾ….
�ನೆಲ�ಲಾ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆಯಲ�ಲಾ!

ಹಾ ಹಾ!… ಮತà³�ತೂ ಇನà³�ನಷà³�ಟà³� ದೃಶà³�ಯಗಳ
ಸೆರೆಹಿಡಿಯà³�ತà³�ತಿರಲಿ ಈ ಮಾಟಗಾರ….

ಮತà³�ತೊಮà³�ಮೆ ಹೊಸ ಕà³�ಯಾಮೆರಾಗೂ ನಿಮಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳà³� 😉

ಹೀಗೊಂದ� ಚಿತ�ರಪಟ

ದಿಗಂತದ ಆ ಎತ�ತರದಲಿ
ಮಿರ ಮಿರ ಮಿನ�ಗ�ತ�ತಿರ�ವ
ವಜ�ರದ ಹರಳ ತರಲೇನೋ ಎಂಬಂತೆ
ಹಾರಿ ಹೋದ ಹಕ�ಕಿಯ ಚಿತ�ರಪಟ

ಚಿತ�ರ: ಪವಿತ�ರ ಹೆಚ�