ಕೊಕ�ಕರೆ ಬಾಯಲ�ಲಿ..

ಹಕ�ಕಿಯ ಕೊಕ�ಕಿಗೆ ಸಿಕ�ಕಿದೆ ನೋಡಿ
ಸೀಗಡಿ ಮೀನಿನ ಸವಿಯಾದ ಬಾಡಿ
ಕೊಕ�ಕರೆ ಕ�ಕ�ಕಿದ�ರೆ ಬೇರೆಲ�ಲಿ ದಾರಿ
ಆಹಾರ ಆಗೋದೆ ಜೀವನ ಪರಿ

ಚಿತ�ರ: ಪವಿತ�ರ ಹೆಚ�