ಸಂಕ�ರಾಂತಿ ಸಂಭ�ರಮ

(Click on the image to read it easily | ಓದಲ� ಸ�ಲಭವಾಗ�ವಂತಾಗಲ� ಚಿತ�ರದ ಮೇಲೆ ಕ�ಲಿಕ� ಮಾಡಿ)

Sankranti Wishes 2012, a photo by omshivaprakash on Flickr.

ಛಾಯಾಗà³�ರಹಣ – ಪವಿತà³�ರ ಎಚà³� .(http://phjot.com)
Via Flickr:
Makara Sankranti – Festival of harvesting – en.wikipedia.org/wiki/Makar_Sankranti

Image for this greeting in Kannada is contributed my wife @pavithra.chihan 😉 thanks dear…

After all that hardwork, now we see the grain in storage and it gives us enough food to lead life for next year – hence we rejoice

Its a day to take rest for those who sweat in fields taking care of each and every seed they sow – hence we rejoice

The sun laughs at us and takes a turn to bring a new start after bringing extreme changes in climates such as heat and rain – hence we rejoice

Lots of sweets called huggi and its a festival / Suggi , we decorate animals who worked hard in fields, we spend the day playing day and night – hence we rejoice…

ಗಣರಾಜ�ಯೋತ�ಸವ

ಗಣರಾಜà³�ಯೋತà³�ಸವ….
ವಿಶ�ವದ ಅತಿದೊಡ�ಡ ಪ�ರಜಾಪ�ರಭ�ತ�ವ ರಾಷ�ಟ�ರಕ�ಕಿಂದ�
ಹಬà³�ಬದ ಸಂಭà³�ರಮ, 

೬೦ ವರ�ಷಗಳಾಗಿಯೇ ಹೋಯ�ತಲ�ವೇ
ನಮà³�ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲà³�ಪಿಯà³� ರಚಿಸಿದ ಆ ಕಲಂಗಳಿಗೆ…

ಬೆಳಗ�ಗೆ ಎದ�ದ�, ಬಿಳ�ಪಿನ ಉಜಾಲಾ ಉಡ�ಪ�,
ಅದೇ ಬಣ�ಣದ, ಕೆಲವೊಮ�ಮೆ ನೀಲಿ ಹೆಚ�ಚಾದ ಶೂ ಧರಿಸಿ
ಜೇಬಿಗೊಂದà³� ಪà³�ಟà³�ಟ ರೋಜà³� ತೊಟà³�ಟà³�, 
ಕಿಸೆಯಲ�ಲಿ, ದೊಡ�ಡಾ ರಾಜಕಾರಣಿಯಂತೆ ಭಾಷಣದ
ಚೀಟಿ ಇಟà³�ಟà³� ನೆಡೆದಿದà³�ದ ನೆನಪà³� ಇಂದà³� ಮರà³�ಕಳಿಸಿದೆ…

ಸೋಮಾರಿ ಡಬ�ಬದ ಮ�ಂದೆ ಕೂತ�
ಎಡ ಬಲ ಎಣಿಸ�ತ�ತ ಸರತಿಯ ಸಾಲಿನಲ�ಲಿ
ಸೈನಿಕರà³� ಒಬà³�ಬರ ಹಿಂದೊಬà³�ಬರà³� ಮಾರà³�ಚà³� ಫಾಸà³�ಟà³� 
ಮಾಡ�ತ�ತಿರ�ವ�ದನ�ನ� ಕಾಣ�ತ�ತಿದ�ದ ದಿನವಿತ�ತ�..
ನಾನೂ ಎದ�ದ� ನಿಂತ� ಸಲ�ಯೂಟ� ಹೊಡೆಯ�ತ�ತಿದ�ದದ�ದಿದೆ..

ಇಲà³�ಲಿ ನಾವà³� ಹಬà³�ಬದ ಸಂಭà³�ರಮದಲà³�ಲಿದà³�ದರೆ, 
ದೇಶದ ಮತà³�ತೊಂದà³� ಮೂಲೆಯಲà³�ಲಿ 
ಗà³�ಂಡಿನ ಸà³�ರಿಮಳೆ, ‘ಕೆಣಕದಿರಿ ನಮà³�ಮನà³�ನà³�’ ಎಂದಿದà³�ದಾರೆ
ನಮ�ಮ ಮಿನಿಸ�ಟರ�, ಎಚ�ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿಯಾಗಿದೆ
ನಮà³�ಮ ಜವಾನರ ನಿಷà³�ಟೆಯ ಸೇವೆಯೂ ಸಾಗಿದೆ…

೬೦ ವರ�ಷಗಳಾದರೂ ಇನ�ನೂ ನಮಗೆ ಪ�ರಜಾಪ�ರಭ�ತ�ವದ ಕಲೆ
ಕರಗತವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ…
ನಾನೂ, ನೀವೂ ಅದರಲ�ಲಿ ಸಕ�ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ,
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡೆತಡೆಯಾಗಿರ�ವ ಕೊಳಕನ�ನ� ತೆಗೆಯಬೇಕಿದೆ..
ಇದೂ ನನà³�ನ ಭಾಷಣ ನಿಮà³�ಮ ಮà³�ಂದೆ ಇಂದà³� ಕವನವಾಗಿದೆ….

ಯೋಚಿಸಿ, ಮತà³�ತೊಮà³�ಮೆ ಮಗದೊಮà³�ಮೆ ಈ ಹಿಂದಿನ 
ಸಾಧನೆಗಳನ�ನ�, ಸವಾಲ�ಗಳನ�ನ�, ತಪ�ಪ� ಒಪ�ಪ�ಗಳನ�ನ�
ಪà³�ರಜೆಗಳಿಂದ, ಪà³�ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪà³�ರಜೆಗಳಿಗೋಸà³�ಕರ 
ಸರà³�ಕಾರವನà³�ನà³� ಪà³�ರಜೆಗಳà³� ಮತà³�ತೆ ಮತà³�ತೆ ಕಟà³�ಟà³�ವ à²¬à²²,
ಹೊಸದನ�ನ� ಸಾಧಿಸ�ವ ಛಲ ಹೀಗೇ ಹೆಚ�ಚಿತ�ತಿರಲಿ
ದಬà³�ಬಾಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಇರೋಣ ನಾವà³� ಎಂದಿಗೂ ದೂರ 

ಸ�ಗ�ಗಿ


ಚಿತ�ರ: ಪವಿತ�ರ ಹೆಚ�

ಸಂಕ�ರಾತಿಯ ಈ ಸಂಜೆಯಲಿ


ಓಡಿದೆ ನೋಡಿ ಮತ�ತಿನಲಿ
ವರ�ಷದ ದ�ಡಿತವ� ಮ�ಗಿಯಿತ� ಇಂದ�
ಹೊಸ ವೇಷವ ಧರಿಸ�ವ ಇಂಗಿತವ�
ಬಸವನ ಪೂಜೆ ಮ�ಗಿಯಿತ� ನೋಡ�
ಓಡಿವೆ ಉರಿಯ�ವ ಕಿಚ�ಚಲಿ ನೋಡ�
ಮೈಯಿಗೆ ಬಿಸಿ ತಾಗಿತೊ ಎಂದೋ
ಹಬ�ಬದ ಸ�ಗ�ಗಿ ಉಂಡೆವೊ ಎಂದೋ
ರೋಗವ ಹೊಡೆದೋಡಿಸ�ವ�ದ�
ದೃಷ�ಟಿಯನಿದ� ನೀವಾಳಿಪ�ದ�
ಎಳ�ಳ� ಬೆಲ�ಲ ನಮಗೂ ಉಂಟ�
ಎಳ�ಳ� ಬೆಲ�ಲ ನಿಮಗೂ ಉಂಟ�
ಸ�ಗ�ಗಿಯ ಹಬ�ಬವ ಕೊಂಡಾಡಿ
ವರ�ಷದ ಪೂರಾ ಹಾಯಾಗಿರಿ