ಮನೆಯ ಕಟ�ಟ�ವ ಆಸೆಯಿಲ�ಲ

ಛಾಯಾಗ�ರಹಣ : ಪವಿತ�ರ ಹೆಚ�

ಮನೆಯಂತೆಯೇ ತೋರ�ತ�ತಿದೆಯಲ�ಲ
ಬಾಗಿಲà³� ಮಾತà³�ರ ಕಾಣà³�ತà³�ತಿಲà³�ಲ…
ಪರವಾಗಿಲ�ಲ, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿನ ಚಿಂತಿಲ�ಲ
ಮಳೆಗಾಲದ ನೀರಿನ ಮೇಳ
ನೆನೆದà³� ಆನಂದಿಸಿದರಾಯà³�ತಲà³�ಲ…
ಬಿಸಿಲ� ಸಿಡಿಸ�ಯ�ದ� ಬೇಸತ�ತರೆ
ಪ�ರ�ರನೆ ಆಗಸಕ�ಕೆ ಹಾರ�ವೆ ನಾ
ಇಲà³�ಲೇ ನಿಂತà³� ಅಳà³�ವ ಮನಸà³�ಸಿಲà³�ಲ…
ಕಟ�ಟಿಕೊಳಲೇಕೆ ನಾ ಇನ�ನೊಂದ� ಮನೆಯನ�ನ