ಬೆಳ�ಳಕ�ಕಿ

ಹಕ�ಕಿಯಂತೆ ಹಾಡ�ತಿರ�
ಹಕ�ಕಿಯಂತೆ ಹಾರ�ತಿರ�
ಹಕ�ಕಿಯಂತೆ ಉಲಿಯ�ತಿರ�
ಹಕ�ಕಿಯಂತೆ ತೇಲ�ತಿರ�
ಬಾನ ಚ�ಕ�ಕಿಯಂತೆ ನೀನ�
ಎಂದಿಗೂ ಮಿನ�ಗ�ತಿರ�..
ರಶà³�ಮಿ ಪೈ ಗೆ – ಫೂಲà³�ಸà³� ಡೇ ದಿನದ ಶà³�ಭಾಶಯಗಳà³� .. 🙂