ಹೂ-ದ�ಂಬಿ ಜೊತೆಯಾಟ

ಹೂವ ಕಂಡೊಡನೆ ದ�ಂಬಿ
ತಾ ಬಂದ� ಎದೆ ತ�ಂಬಿ
ಗ�ಯ� ಗ�ಟ�ಟ� ತೇಲಾಡಿ
ಮ�ತ�ತನಿಟ�ಟಿದೆ ನೋಡಿ
ನಾಚಿಕೆಯ� ಇದಕಿಲ�ಲ
ನಮ�ಮಂತಲ�ಲವೇ ಅಲ�ಲ
ತನà³�ನ  à²œà³€à²µà²¨à²¦ ಜೊತೆಗೆ
ಪರಾಗಸ�ಪರ�ಶದ ಕೊಡ�ಗೆ
ಹೂವಿಗೂ ಗೆಲà³�ವà³�, 
ತನ�ನನ�ನಾರೋ ಸ�ವರ�ಶಿಸಿ
ಪೋಷಿಸಿ ಮ�ತ�ತನಿಟ�ಟಾಗ
ಖ�ಷಿಯಿಂದರಳಿದೆ ನೋಡಿ
ನಗ�ಮ�ಖದ ಚಲ�ವೆ
ಇದ ಮ�ಡಿಯೆ ಕೊನೆಗೆ
ಅವಳ ಚಂದಕೆ ಮೆರ�ಗ�
ಮಿಕ�ಕವರ ಕಣ�ಗಳಿಗೆ ಬೆರಗ�
ಚಿತ�ರ: ಹರಿಪ�ರಸಾದ� ನಾಡಿಗ�