ಇನ�ಮ�ಂದೆ ಮೊಬೈಲ�‌ನಲ�ಲೂ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಎಡಿಟ� ಮಾಡಿ

ಮೊಬೈಲà³� ಬà³�ರೌಸರà³�‌ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಎಡಿಟà³� ಮಾಡಲà³� ನೀವà³� ಪà³�ರಯತà³�ನ ಪಟà³�ಟಿರಬಹà³�ದà³�. ಆದರೆ ಈಗ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಷನà³�‌ ಅಭಿವೃದà³�ದಿ ಪಡಿಸಿರà³�ವ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಆಂಡà³�ರಾಯà³�ಡà³�  (ಬೀಟಾ) ಅಪà³�ಲಿಕೇಷನà³� ಮೂಲಕ ಕೂಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆ/ಎಡಿಟà³� ಸಾಧà³�ಯ. ಹೆಚà³�ಚà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಮೊಬೈಲà³� ಬಳಕೆಯ ಮಧà³�ಯೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಅವಕಾಶವನà³�ನೂ ನೀಡಿದಲà³�ಲಿ ಜà³�ಞಾನದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಡೆಸà³�ಕà³�‌ಟಾಪà³�, ಲà³�ಯಾಪà³�‌ಟಾಪà³�‌ಗಳ ಮಿತಿಯಲà³�ಲಿರà³�ವà³�ದನà³�ನà³� ತಪà³�ಪಿಸಬಹà³�ದà³� ಎಂಬà³�ದà³� à²µà²¿à²•à²¿à²®à³€à²¡à²¿à²¯ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಲಭà³�ಯವಿರà³�ವ ಅನೇಕ ಮೊಬೈಲà³� ಕೀಬೋರà³�ಡà³� ಲೇಔಟà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನà³�ನà³� ಮೊಬೈಲà³� ಮೂಲಕ ಅಪà³�ಲೋಡà³� ಮಾಡಲà³� ಇನà³�ನà³� ಅಡà³�ಡಿ ಇಲà³�ಲ. 

ಗೂಗಲà³� ಪà³�ಲೇ ಇಂದ ಈ ಅಪà³�ಲಿಕೇಷನà³� ಪಡೆದà³�ಕೊಳà³�ಳಲà³� ಇಲà³�ಲಿ ಕà³�ಲಿಕà³�ಕಿಸಿ: Wikipedia Beta for Android

ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�ಲೇಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ ಕೈ ಬರಹ ಬಳಸಿ

ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�ಲೇಟ� ಆಂಡ�ರಾಯ�ಡ� ಅಪ�ಲಿಕೇಶನ�ನಲ�ಲಿ ಕೈಬರಹ ಮೂಲಕ ಕನ�ನಡದ ಪದಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಅನ�ವಾದ ತಿಳಿಯಲ� ಇಂದಿನಿಂದ ಸಾಧ�ಯವಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�ಲೇಟ� ಅಪ�ಡೇಟ� ಇನ�ಸ�ಟಾಲ� ಆದ ಬಳಿಕ ನನ�ನ ಮೊಬೈಲ�ನಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ ಕೈಬರಹ ಸಾಧ�ಯವಾಗಿರ�ವ�ದನ�ನ� ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ�ರಗಳಲ�ಲಿ ಕಾಣಬಹ�ದ�.

ಕೈ‌ಬರಹದ ಬೆಂಬಲ ಕನ�ನಡಕ�ಕೂ ಇರ�ವ�ದನ�ನ� ಇಂದಿನ ಅಪ�ಡೇಟ� ಸಮಯದಲ�ಲಿ ಕಂಡಿದ�ದ�
ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�‌ಲೇಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ ಕೈಬರಹ