ಜಗತà³�ತನೇ ಕಿರಿದಾಗಿಸಿದ WWW ಇತಿಹಾಸ – ೨ – ಟೆಕà³� ಕನà³�ನಡ

ಫೆಬà³�ರವರಿ ೨೨, ೨೦೧೨ – ಸಂಯà³�ಕà³�ತ ಕರà³�ನಾಟಕ ಅಂಕಣ
ಆಗಿನ à²•à²¾à²²à²¦à²²à³�ಲಿ VM/CMS, Macintosh, VAX/VMS à²®à²¤à³�ತà³� Unix  à²‡à²µà³‡ à²®à³Šà²¦à²²à²¾à²¦ à²†à²ªà²°à³‡à²Ÿà²¿à²‚ಗà³� à²¸à²¿à²¸à³�ಟಂಗಳಿದà³�ದà³� à²®à³ˆà²•à³�ರೋಸಾಫà³�ಟà³� à²¨ à²µà²¿à²‚ಡೋಸà³�, à²¡à²¾à²¸à³� à²‡à²¤à³�ಯಾದಿಗಳ à²¸à³�ಳಿವೇ à²‡à²°à²²à²¿à²²à³�ಲ. à²¯à²¾à²•à²‚ದà³�ರೆ à²…ವà³�ಗಳ à²†à²µà²¿à²·à³�ಕಾರಇನà³�ನೂ à²†à²—ೇ à²‡à²°à²²à²¿à²²à³�ಲ. à²†à²¦à³�ರೆ à²…ವà³�ಗಳ à²¬à²°à³�ವಿಕೆ à²µà³†à²¬à³� à²¨ à²¬à²³à²•à³†à²¦à²¾à²°à²° à²¸à²‚ಖà³�ಯೆ à²¹à³†à²šà³�ಚಳಕà³�ಕೆ à²•à²¾à²°à²£à²µà²¾à²¦à²¦à³�ದಂತೂ à²¸à²¤à³�ಯ.

ತನà³�ನಲà³�ಲಿರà³�ವ à²®à²¾à²¹à²¿à²¤à²¿à²—ಳ à²¸à²‚ಗà³�ರಹವನà³�ನà³� à²¹à³�ಡà³�ಕಲಿಕà³�ಕೆ à²¬à³‡à²•à²¿à²°à³�ವ à²¸à²²à²•à²°à²£à³†à²—ಳನà³�ನà³� à²•à³Šà²¡à³�ವà³�ದರ à²œà³Šà²¤à³†à²—ೆ, à²¬à²°à³�ನರà³�ಸà³� à²²à³€ à²‡à²‚ತಹದೊಂದà³� à²¨à³†à²Ÿà³�ವರà³�ಕà³� à²—ೆ à²¸à³‡à²°à³�ವ à²¸à²¿à²¸à³�ಟಂಗಳà³� à²¯à²¾à²µà³�ದೇ à²®à²§à³�ಯಂತರ à²¨à²¿à²¯à²‚ತà³�ರಣ à²…ಥವಾ à²¨à²¿à²°à³�ವಹಣವà³�ಯವಸà³�ಥೆಯಿಂದ à²¦à³‚ರವಾಗಿರಬೇಕà³� à²Žà²‚ದ. à²…ದರ à²œà³Šà²¤à³†à²—ೆ, à²µà³�ಯಕà³�ತಿಗಳà³� à²¸à²¿à²¸à³�ಟಂಗಳನà³�ನà³� à²¨à³†à²Ÿà³�ವರà³�ಕೆಗೆ à²¸à³‡à²°à²¿à²¸à²²à³� à²¤à²®à³�ಮದೇ à²–ಾಸಗಿ à²•à³Šà²‚ಡಿಗಳನà³�ನà³� à²¬à²³à²¸à³�ವಂತಾಗಬೇಕà³�, à²ˆà²—ಾಗಲೇ à²‡à²°à³�ವ à²®à²¾à²¹à²¿à²¤à²¿à²¯à²¨à³�ನ à²…ದರ à²²à³‡à²–ಕ, à²®à²¾à²¹à²¿à²¤à²¿ à²¸à²‚ಗà³�ರಾಹಕ,ಮೂಲ à²‡à²¤à³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನ à²Ÿà²¿à²ªà³�ಪಣಿ à²®à²¾à²¡à³�ವà³�ದರ à²®à³‚ಲಕ à²®à²¾à²¹à²¿à²¤à²¿à²¯ à²¦à³�ವಿಪà³�ರತಿಗಳà³� à²¨à³†à²Ÿà³�ವರà³�ಕà³� à²¨à²²à³�ಲಿ à²‰à²³à²¿à²¦à³�ಹೋಗà³�ವà³�ದನà³�ನೂ à²¤à²ªà³�ಪಿಸಿದ.  
ಇದೆಲà³�ಲಾ à²•à³�ಲಿಷà³�ಟ à²®à²¾à²¹à²¿à²¤à²¿à²—ಳನà³�ನà³� à²®à²¨à³�ಷà³�ಯನ à²®à³�ಂದಿಡà³�ವಾಗ à²…ವà³� à²¸à²¾à²®à²¾à²¨à³�ಯನà³� à²…ರà³�ಥಮಾಡಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ à²°à³€à²¤à²¿ à²‡à²¦à³�ದರೆ à²®à²¾à²¤à³�ರ à²¤à²¨à³�ನ à²†à²µà²¿à²·à³�ಕಾರ à²¸à²¾à²°à³�ಥಕವಾಗà³�ವà³�ದೆಂದà³� à²†à²—ಲೇ à²®à²¨à²—ಂಡಿದà³�ದ à²¬à²°à³�ನಸà³� à²²à³€, à²…ಂತದà³�ದೊಂದà³� à²¸à²¿à²¸à³�ಟಂhypertext à²†à²—ಿ à²†à²—ಲೇ à²—ರà³�ಭಧರಿಸಿದೆಯೆಂದà³� à²•à³‚ಡ à²—à³�ರà³�ತಿಸಿದà³�ದ.
Hypertext à²…ನà³�ನà³� à²Ÿà³†à²¡à³� à²¨à³†à²²à³�ಸನà³� (Ted Nelson) à²Žà²¨à³�ನà³�ವ à²•à²‚ಪà³�ಯೂಟರà³� à²ªà³�ರೋಗà³�ರಾಮರà³� à³§à³¯à³¬à³© à²°à²²à³�ಲಿ, à²¡à²¾à²•à³�ಯà³�ಮೆಂಟà³� à²®à³�ಯಾನೇಜà³�ಮೆಂಟà³� à²¸à²¿à²¸à³�ಟಂ à²¨à²²à³�ಲಿ à²¤à²¨à³�ನ à²Ÿà²¿à²ªà³�ಪಣಿಗಳ à²ªà²°à²¿à²µà²¿à²¡à²¿à²¤à²¯à²¾à²°à²¿à²¸à³�ವ à²µà²¿à²·à²¯à²¦ à²®à³‡à²²à³† à²…ಧà³�ಯಯನ à²¨à³†à²¡à³†à²¸à³�ತà³�ತಿದà³�ದ à²¸à²®à²¯à²¦à²²à³�ಲಿ à²Žà²²à³�ಲರ à²®à³�ಂದಿಟà³�ಟ à²’ಂದà³� à²¯à³‹à²šà²¨à³†. à²‡à²¦à²¨à³�ನà³� à²‰à²ªà²¯à³‹à²—ಿಸಿಕೊಂಡà³� à²…ದಾಗಲೇ à²…ನೇಕ à²¤à²‚ತà³�ರಾಂಶಗಳà³�ಕೂಡ à²…ಭಿವೃದà³�ದಿಗೊಂಡಿದà³�ದವà³�, à²®à²¤à³�ತà³� à²Ÿà²¿à²®à³� à²¬à²°à³�ನಸà³�ಲೀ à²•à³‚ಡ à²‡à²¦à²¨à³�ನ à³§à³¯à³®à³¦à²°à²·à³�ಟರಲà³�ಲೇ à²‰à²ªà²¯à³‹à²—ಿಸಲಿಕà³�ಕೆ à²ªà³�ರಯತà³�ನಿಸಿದà³�ದ à²•à³‚ಡ.
೧೯೮೯ರಲà³�ಲಿ à²¤à²¾à²¨à³� à²®à²‚ಡಿಸಿದà³�ದ à²¯à³‹à²œà²¨à³†à²¯à²¨à³�ನà³� à²®à²¤à³�ತೆ à²ªà²°à²¾à²®à²°à³�ಷಿಸಿದ à²Ÿà²¿à²®à³� à²¬à²°à³�ನಸà³�ಲೀ à³§à³¯à³¯à³¦à²°à²²à³�ಲಿ hypertext à²®à³‡à²²à³†à²¤à²¯à²¾à²°à²¿à²¸à²¿à²¦ à²‡à²¨à³�ಪಾರà³�ಮೇಶನà³� à²®à³�ಯಾನೇಜà³�ಮೆಂಟà³� à²¸à²¿à²¸à³�ಟಂ à²…ನà³�ನà³� CERN à²¨ à²®à²¤à³�ತೊಬà³�ಬ à²•à³†à²²à²¸à²—ಾರ à²°à²¾à²¬à²°à³�ಟà³� à²•à³ˆà²²à²¿à²†à²µà³� (RobertCailliau) à²œà³Šà²¤à³†à²—ೂಡಿ à²…ಭಿವೃದà³�ಧಿಪಡಿಸಿ à²…ದನà³�ನà³� à²µà²°à³�ಡà³� à²µà³ˆà²¡à³� à²µà³†à²¬à³� à²Žà²‚ದà³� à²®à³Šà²¦à²² à²¬à²¾à²°à²¿à²—ೆ à²•à²°à³†à²¦.
ಈ à²¸à²¿à²¸à³�ಟಂ à³§à³¯à³®à³¬à²°à²²à³�ಲಿ  à²Žà²²à³†à²•à³�ಟà³�ರಾನಿಕà³� à²¡à²¾à²•à³�ಯà³�ಮೆಂಟà³� à²—ಳನà³�ನà³� à²¬à²°à³†à²¯à²²à³� à²¬à²³à²¸à³�ತà³�ತಿದà³�ದ à²Ÿà³�ಯಾಗಿಂಗà³� à²Žà²²à²¿à²®à³†à²‚ಟà³�ಗಳಿಂದ  StandardGeneralised Markup Language (SGML) à²…ನà³�ನೋ à²¤à²‚ತà³�ರಾಂಶದ à²®à³‡à²²à³† à²†à²§à²¾à²°à²¿à²¤à²µà²¾à²¦  Hypertext MarkupLanguage (HTML) à²…ಂದà³�ರೆ  HTML Tags à²…ನà³�ನà³�ವà³�ದರ à²®à³‡à²²à³† à²•à³†à²²à²¸ à²®à²¾à²¡à³�ತà³�ತಿತà³�ತà³�. à³§à³¯à³¯à³©à²°à²µà²°à³†à²—ೆ  à²‡à²¦à²¨à³�ನà³� à²’ಂದà³�Standard à²…ಂತ à²®à²¾à²¨à³�ಯ à²®à²¾à²¡à²¿à²°à²²à³‡ à²‡à²²à³�ಲ. International Engineering Tas k Force (IETF) à³§à³¯à³¯à³©à²°à²²à³�ಲಿಮೊದಲ à²¬à²¾à²°à²¿à²—ೆ  HTML à²…ನà³�ನà³� à²®à²¾à²¨à³�ಯಮಾಡಿತಾದರೂ à²‡à²¦à³�ವರೆಗೂ à²¬à²°à³�ನಸà³�ಲೀ à²®à²¤à³�ತà³� à²•à³ˆà²²à²¿à²…ವà³� à²¬à²°à³†à²¦ à²®à³‚ಲ à²Ÿà³�ಯಾಗà³� à²—ಳà³� à²‡à²‚ದಿಗೂ HTML à²­à²¾à²·à³†à²¯à²²à³�ಲಿ à²‰à²³à²¿à²¦à³�ಕೊಂಡಿವೆ.
೧೯೯೧ à²°à²²à³�ಲಿ, WWW à²¸à²¿à²¸à³�ಟಂ à²…ನà³�ನà³� à²ªà³�ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ à²¡à³†à²µà²²à²ªà²°à³�ಗಳಿಗೆ à²ªà³�ರಯೊಗಾಲಗಳà³� à²®à²¤à³�ತà³� à²¶à³ˆà²•à³�ಷಣಿಕ à²µà²¿à²§à³�ಯಾಲಯಗಳ à²®à³‚ಲಕ CERN à²ªà³�ರೋಗà³�ರಾಮà³� à²²à³ˆà²¬à³�ರರಿಯಾಗಿ à²¨à³€à²¡à²²à²¾à²¯à²¿à²¤à³�. à²ˆ à²²à³ˆà²¬à³�ರರಿಯಲà³�ಲಿ à²¸à²¾à²®à²¾à²¨à³�ಯ HTML à²µà³†à²¬à³�ಬà³�ರೌಸರà³�, à²µà³†à²¬à³� à²¸à²°à³�ವರà³� à²¤à²‚ತಾಂಶ, à²®à²¤à³�ತà³� à²¡à³†à²µà³†à²²à²ªà³�ಮೆಂಟà³� à²²à³ˆà²¬à³�ರರಿಯನà³�ನà³� à²ªà³�ರೋಗà³�ರಾಮರà³�ಗಳ à²¸à²¹à²¾à²¯à²•à³�ಕೆ à²•à³Šà²Ÿà³�ಟà³�, à²…ವರದೇ à²¹à³Šà²¸ à²¤à²‚ತà³�ರಾಂಶಗಳನà³�ನà³� à²…ಭಿವೃದà³�ದಿ à²ªà²¡à²¿à²¸à²¿à²•à³Šà²³à³�ಳà³�ವಂತೆ à²¹à³�ರಿದà³�ಂಭಿಸಲಾಯಿತà³�. CERN à²¨ à²ªà³�ರಕಾರ,ಡಿಸೆಂಬರà³� à³§à³¯à³¯à³§à²°à²²à³�ಲಿ à²…ಮೇರಿಕಾದಲà³�ಲಿ à²®à³Šà²¦à²² à²µà³†à²¬à³� à²¸à²°à³�ವರà³�  à²•à³�ಯಾಲಿಫೋರà³�ನಿಯಾದ Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) à²¨à²²à³�ಲಿ à²†à²¨à³�ಲೈನà³� à²¬à²‚ತà³�.
೧೯೯೩ à²°à²²à³�ಲಿ, à²¸à²¾à²°à³�ವಜನಿಕ à²µà³�ಯಾಪà³�ತಿಯಲà³�ಲಿ à²¡à³†à²µà²²à³†à²ªà³�ಮೆಂಟà³� à²•à²¿à²Ÿà³� à²…ನà³�ನà³� à²¬à²¿à²¡à³�ಗಡೆ à²®à²¾à²¡à²²à²¾à²¯à²¿à²¤à³�, à²‡à²¦à³‡ à²¸à²®à²¯à²¦à²²à³�ಲಿ à²µà³†à²¬à³� à²¨ à²•à³€à²°à³�ತಿ à²®à³�ಗಿಲà³� à²®à³�ಟà³�ಟಲಿಕà³�ಕೆ à²¶à³�ರà³�ಮಾಡಿತà³�ತà³�. à²‡à²¦à³‡ à²µà²°à³�ಷ, University of Illinois à²¨ NationalCenter for Supercomputing Applications à²†à²§à³�ನಿಕ à²œà²—ತà³�ತಿನ à²µà³†à²¬à³� à²¬à³�ರೌಸರà³�ನ à²ªà³‚ರà³�ವಗಾಮಿ à²…ನà³�ನà³�ವ à²¤à²‚ತà³�ರಾಂಶವನà³�ನà³� à²¬à²¿à²¡à³�ಗಡೆ à²®à²¾à²¡à²¿à²¤à³�. Mosaic à²¨ à²®à³Šà²¦à²² à²†à²µà³ƒà²¤à³�ತಿ (ನಂತರ à²…ದನà³�ನà³� NetscapeNavigator à²…ಂತ à²•à²°à³†à²¯à²²à²¾à²¯à²¿à²¤à³� X Window System à²®à³‡à²²à³† à²†à²§à²¾à²°à²¿à²¤à²µà²¾à²—ಿದà³�ದà³�, à²®à³Šà²¦à²² à²¬à²¾à²°à²¿à²—ೆ à²•à²‚ಪà³�ಯೂಟರಿನಲà³�ಲಿ à²ªà²°à²¦à³†à²¯ à²®à³‚ಲಕ à²¬à³�ರೌಸರà³� à²¬à²³à²•à³†à²—ೆ à²…ನà³�ವà³� à²®à²¾à²¡à²¿à²•à³Šà²Ÿà³�ಟಿತà³�, à²‡à²¦à²¨à³�ನ PC à²®à²¤à³�ತà³� Mac à²†à²µà³ƒà²¤à³�ತಿಗಳà³�ಸà³�ವಲà³�ಪದರಲà³�ಲೇ à²¹à²¿à²‚ಬಾಲಿಸಿದವà³�.  
ಇದೆಲà³�ಲವನà³�ನ à²¹à²¿à²‚ಬಾಲಿಸಿದà³�ದà³�, à²…ತಿ à²¶à³€à²˜à³�ರವಾಗಿ à²†à²¨à³�ಲೈನà³� à²¬à²°à²²à²¿à²•à³�ಕೆ à²¶à³�ರà³�ವಾದ à²µà³†à²¬à³� à²¸à²°à³�ವರà³�ಗಳà³� à²®à²¤à³�ತà³� à²…ವà³�ಗಳಲà³�ಲಿ à²²à²­à³�ಯವಿರà³�ವ à²®à²¾à²¹à²¿à²¤à²¿à²¯à²¨à³�ನà³�  à²¤à²®à³�ಮ à²µà³†à²¬à³� à²¬à³�ರೌಸರà³� à²—ಳ à²®à³‚ಲಕ à²¬à²³à²¸à²¿à²•à³Šà²³à³�ಳಲಿಕà³�ಕೆ à²¶à³�ರà³�ಮಾಡಿದ à²œà²¨à²° à²¸à²‚ಖà³�ಯೆಲೆಕà³�ಕಾಚಾರದ à²ªà³�ರಕಾರ à³§à³¯à³¯à³© à²°à²²à³�ಲಿ à³¨à³«à³¦à²°à²·à³�ಟಿದà³�ದ à²µà³†à²¬à³� à²¸à²°à³�ವರà³�ಗಳ à²¸à²‚ಖà³�ಯೆ, à³§à³¯à³¯à³ª à²•à³Šà²¨à³†à²¯ à²’ಳಗೆ à³¨à³«à³¦à³¦ à²†à²—ಿತà³�ತà³�.
೧೯೯೫ರ à²’ಳಗೆ à³­à³¦à³¦ à²¹à³Šà²¸ à²µà³†à²¬à³� à²¸à²°à³�ವರà³�ಗಳà³� à²ªà³�ರತಿದಿನ à²†à²¨à³�ಲೈನà³� à²¬à²°à³�ತà³�ತವೆ à²®à²¤à³�ತà³� à²µà²°à³�ಷ à²•à²³à³†à²¯à³�ವà³�ದರ à²’ಳಗೆ à³­à³©,೫೦೦ à²¸à²°à³�ವರà³�ಗಳà³� à²µà³†à²¬à³� à²¨ à²œà³Šà²¤à³†à²—ೂಡà³�ತà³�ತವೆ à²Žà²‚ದà³� à²²à³†à²•à³�ಕ à²¹à²¾à²•à²²à²¾à²¯à²¿à²¤à³�. à²®à²¤à³�ತà³� à²ˆ à²Žà²²à³�ಲ à²¬à³†à²³à²µà²£à²¿à²—ೆಗೆಕಾರಣವಾಗಿದ à²®à³�ಖà³�ಯ à²…ಂಶ à²…ಂದà³�ರೆ, à²† à²¦à²¿à²¨à²—ಳಲà³�ಲಾದರೂ, à²µà³†à²¬à³� à²¸à²°à³�ವರà³� à²¡à³†à²µà³†à²²à²ªà³�ಮೆಂಟà³� à²¤à²‚ತà³�ರಾಂಶ à²®à²¤à³�ತà³� à²µà³†à²¬à³� à²¬à³�ರೌಸರà³� à²—ಳà³� à²¸à³�ವತಂತà³�ರವಾಗಿ à²¦à³Šà²°à²•à²¿à²¦à³�ದà³� (Free as in FREEDOM).
ಇತà³�ತೀಚೆಗೆ à²¯à³�ನೈಟೆಡà³� à²¨à³‡à²·à²¨à³�ಸà³� à²¨ à²�ಜನà³�ಸಿ International Telecommunication Union à²¬à²¿à²¡à³�ಗಡೆ à²®à²¾à²¡à²¿à²¦ à²…ಧà³�ಯಯನದ à²ªà²²à²¿à²¤à²¾à²‚ಶದ à²ªà³�ರಕಾರ, à²œà²—ತà³�ತಿನ à³¬.à³­ à²¬à²¿à²²à²¿à²¯à²¨à³� à²œà²¨à²¸à²‚ಖà³�ಯೆಯ à²•à²¾à²²à³�ಭಾಗ à²œà²¨ à²‡à²‚ಟರà³�ನೆಟà³�ಬಳಸà³�ತಿದಾರೆ à²®à²¤à³�ತà³� à²ˆ à²¸à²‚ಖà³�ಯೆ à²ªà³�ರತಿವರà³�ಷ à³¨à³¦à³¦à³¨à²•à³�ಕೆ à²¹à³‹à²²à²¿à²¸à²¿à²¦à²‚ತೆ à²¶à³‡à²•à²¡ à³§à³§ à²ªà³�ರತಿಶತ à²¹à³†à²šà³�ಚà³�ತà³�ತಲೇ à²‡à²¦à³†.
ತಮà³�ಮ à²†à²µà²¿à²·à³�ಕಾರವೊಂದà³� à²¹à³�ಟà³�ಟಿದ  à³¨à³¦ à²µà²°à³�ಷಗಳಲà³�ಲೇ, à²¤à²®à³�ಮ à²œà³€à²µà²¿à²¤à²¦ à²…ತà³�ಯà³�ನà³�ನತ à²¤à²‚ತà³�ರಜà³�ಞಾನ à²•à³�ರಾಂತಿಯಾಗಿ à²¹à³Šà²°à²¹à³Šà²®à³�ಮಿತà³�. à²‡à²‚ಥ à²µà²¿à²¦à³�ಯಮಾನ à²œà²°à³�ಗà³�ವà³�ದೆಂದà³� à²¬à²°à³�ನರà³�ಸà³�ಲೀ à²…ಥವಾ à²•à³ˆà²²à²¿à²…ವರà³�  à²•à³‚ಡ à²¨à²¿à²°à³€à²•à³�ಷಿಸಲಾರರà³�.
ಇಂದà³� à²‡à²‚ಟರà³�ನೆಟà³� à²®à³‚ಲಕ à²¦à³Šà²°à³†à²¯à³�ತà³�ತಿರà³�ವ à²¸à³‡à²µà³†à²—ಳà³� à²¶à²¿à²•à³�ಷಣ à²•à³�ಷೇತà³�ರದಲà³�ಲೂ à²…ತಿ à²®à³�ಖà³�ಯಪಾತà³�ರವಹಿಸà³�ತà³�ತಿವೆ. à²…ನà³�ಲೈನà³� à²•à³�ಲಾಸà³� à²°à³‚ಮà³�ಗಳà³�, à²µà²¿à²•à²¿à²ªà³€à²¡à²¿à²¯à²¾à²¦à²‚ತಹ à²¨à²¿à²˜à²‚ಟà³�, à²�.ಆರà³�.ಸಿ (ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� à²°à²¿à²²à³† à²šà²¾à²Ÿà³�) à²¨à²‚ತಹ à²¸à²¹à³ƒà²¦à²¯à²¿à²šà²¿à²‚ತಕರà³�, à²¸à²®à²¾à²¨ à²®à²¨à²¸à³�ಕರà³�, à²•à²²à²¿à²¯à²²à³� à²•à²²à²¿à²¸à²²à³� à²†à²¸à²•à³�ತಿಯಿರà³�ವವರà³� à²¦à³Šà²°à³†à²¯à³�ವ à²šà²¾à²Ÿà³� à²°à³‚ಮà³� à²—ಳà³�, à²Ÿà³�ವಿಟರà³�, à²«à³‡à²¸à³� à²¬à³�ಕà³�, à²‡à²¤à³�ಯಾದಿ à²®à³ˆà²•à³�ರೋ à²¬à³�ಲಾಗಿಂಗà³� à²¸à³ˆà²Ÿà³� à²—ಳಿಂದ à²¸à³†à²•à³†à²‚ಡà³�ಗಳಿಗೊಮà³�ಮೆ à²µà²¿à²¶à³�ವದ à²¹à²¾à²—à³� à²¹à³‹à²—à³�ಗಳನà³�ನà³�ಅರಿಯಲà³� à²¸à²¾à²§à³�ಯವಿದೆ. à²ˆ à²†à²µà²¿à²·à³�ಕಾರಗಳೆಲà³�ಲಾ à²‡à²‚ಟರà³�ನೆಟà³� à²¨à²¿à²‚ದಲೇ à²¹à³�ಟà³�ಟಿ, à²…ಲà³�ಲಿಯೇ à²’ಂದà³� à²¹à³Šà²¸ à²²à³‹à²•à²µà²¨à³�ನà³� à²¸à³ƒà²·à³�ಟಿಸಿರà³�ವà³�ದನà³�ನà³� à²¨à²¾à²µà²¿à²‚ದà³� à²•à²¾à²£à²¬à²¹à³�ದಾಗಿದೆ.
ಚಿತ�ರಗಳ�: ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಾಮನ�ಸ� (http://commons.wikipedia.org)