ಜಗತà³�ತನೇ ಕಿರಿದಾಗಿಸಿದ WWW ಇತಿಹಾಸ – ೨ – ಟೆಕà³� ಕನà³�ನಡ

ಫೆಬà³�ರವರಿ ೨೨, ೨೦೧೨ – ಸಂಯà³�ಕà³�ತ ಕರà³�ನಾಟಕ ಅಂಕಣ
ಆಗಿನ à²•à²¾à²²à²¦à²²à³�ಲಿ VM/CMS, Macintosh, VAX/VMS à²®à²¤à³�ತà³� Unix  à²‡à²µà³‡ à²®à³Šà²¦à²²à²¾à²¦ à²†à²ªà²°à³‡à²Ÿà²¿à²‚ಗà³� à²¸à²¿à²¸à³�ಟಂಗಳಿದà³�ದà³� à²®à³ˆà²•à³�ರೋಸಾಫà³�ಟà³� à²¨ à²µà²¿à²‚ಡೋಸà³�, à²¡à²¾à²¸à³� à²‡à²¤à³�ಯಾದಿಗಳ à²¸à³�ಳಿವೇ à²‡à²°à²²à²¿à²²à³�ಲ. à²¯à²¾à²•à²‚ದà³�ರೆ à²…ವà³�ಗಳ à²†à²µà²¿à²·à³�ಕಾರಇನà³�ನೂ à²†à²—ೇ à²‡à²°à²²à²¿à²²à³�ಲ. à²†à²¦à³�ರೆ à²…ವà³�ಗಳ à²¬à²°à³�ವಿಕೆ à²µà³†à²¬à³� à²¨ à²¬à²³à²•à³†à²¦à²¾à²°à²° à²¸à²‚ಖà³�ಯೆ à²¹à³†à²šà³�ಚಳಕà³�ಕೆ à²•à²¾à²°à²£à²µà²¾à²¦à²¦à³�ದಂತೂ à²¸à²¤à³�ಯ.

ತನà³�ನಲà³�ಲಿರà³�ವ à²®à²¾à²¹à²¿à²¤à²¿à²—ಳ à²¸à²‚ಗà³�ರಹವನà³�ನà³� à²¹à³�ಡà³�ಕಲಿಕà³�ಕೆ à²¬à³‡à²•à²¿à²°à³�ವ à²¸à²²à²•à²°à²£à³†à²—ಳನà³�ನà³� à²•à³Šà²¡à³�ವà³�ದರ à²œà³Šà²¤à³†à²—ೆ, à²¬à²°à³�ನರà³�ಸà³� à²²à³€ à²‡à²‚ತಹದೊಂದà³� à²¨à³†à²Ÿà³�ವರà³�ಕà³� à²—ೆ à²¸à³‡à²°à³�ವ à²¸à²¿à²¸à³�ಟಂಗಳà³� à²¯à²¾à²µà³�ದೇ à²®à²§à³�ಯಂತರ à²¨à²¿à²¯à²‚ತà³�ರಣ à²…ಥವಾ à²¨à²¿à²°à³�ವಹಣವà³�ಯವಸà³�ಥೆಯಿಂದ à²¦à³‚ರವಾಗಿರಬೇಕà³� à²Žà²‚ದ. à²…ದರ à²œà³Šà²¤à³†à²—ೆ, à²µà³�ಯಕà³�ತಿಗಳà³� à²¸à²¿à²¸à³�ಟಂಗಳನà³�ನà³� à²¨à³†à²Ÿà³�ವರà³�ಕೆಗೆ à²¸à³‡à²°à²¿à²¸à²²à³� à²¤à²®à³�ಮದೇ à²–ಾಸಗಿ à²•à³Šà²‚ಡಿಗಳನà³�ನà³� à²¬à²³à²¸à³�ವಂತಾಗಬೇಕà³�, à²ˆà²—ಾಗಲೇ à²‡à²°à³�ವ à²®à²¾à²¹à²¿à²¤à²¿à²¯à²¨à³�ನ à²…ದರ à²²à³‡à²–ಕ, à²®à²¾à²¹à²¿à²¤à²¿ à²¸à²‚ಗà³�ರಾಹಕ,ಮೂಲ à²‡à²¤à³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನ à²Ÿà²¿à²ªà³�ಪಣಿ à²®à²¾à²¡à³�ವà³�ದರ à²®à³‚ಲಕ à²®à²¾à²¹à²¿à²¤à²¿à²¯ à²¦à³�ವಿಪà³�ರತಿಗಳà³� à²¨à³†à²Ÿà³�ವರà³�ಕà³� à²¨à²²à³�ಲಿ à²‰à²³à²¿à²¦à³�ಹೋಗà³�ವà³�ದನà³�ನೂ à²¤à²ªà³�ಪಿಸಿದ.  
ಇದೆಲà³�ಲಾ à²•à³�ಲಿಷà³�ಟ à²®à²¾à²¹à²¿à²¤à²¿à²—ಳನà³�ನà³� à²®à²¨à³�ಷà³�ಯನ à²®à³�ಂದಿಡà³�ವಾಗ à²…ವà³� à²¸à²¾à²®à²¾à²¨à³�ಯನà³� à²…ರà³�ಥಮಾಡಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ à²°à³€à²¤à²¿ à²‡à²¦à³�ದರೆ à²®à²¾à²¤à³�ರ à²¤à²¨à³�ನ à²†à²µà²¿à²·à³�ಕಾರ à²¸à²¾à²°à³�ಥಕವಾಗà³�ವà³�ದೆಂದà³� à²†à²—ಲೇ à²®à²¨à²—ಂಡಿದà³�ದ à²¬à²°à³�ನಸà³� à²²à³€, à²…ಂತದà³�ದೊಂದà³� à²¸à²¿à²¸à³�ಟಂhypertext à²†à²—ಿ à²†à²—ಲೇ à²—ರà³�ಭಧರಿಸಿದೆಯೆಂದà³� à²•à³‚ಡ à²—à³�ರà³�ತಿಸಿದà³�ದ.
Hypertext à²…ನà³�ನà³� à²Ÿà³†à²¡à³� à²¨à³†à²²à³�ಸನà³� (Ted Nelson) à²Žà²¨à³�ನà³�ವ à²•à²‚ಪà³�ಯೂಟರà³� à²ªà³�ರೋಗà³�ರಾಮರà³� à³§à³¯à³¬à³© à²°à²²à³�ಲಿ, à²¡à²¾à²•à³�ಯà³�ಮೆಂಟà³� à²®à³�ಯಾನೇಜà³�ಮೆಂಟà³� à²¸à²¿à²¸à³�ಟಂ à²¨à²²à³�ಲಿ à²¤à²¨à³�ನ à²Ÿà²¿à²ªà³�ಪಣಿಗಳ à²ªà²°à²¿à²µà²¿à²¡à²¿à²¤à²¯à²¾à²°à²¿à²¸à³�ವ à²µà²¿à²·à²¯à²¦ à²®à³‡à²²à³† à²…ಧà³�ಯಯನ à²¨à³†à²¡à³†à²¸à³�ತà³�ತಿದà³�ದ à²¸à²®à²¯à²¦à²²à³�ಲಿ à²Žà²²à³�ಲರ à²®à³�ಂದಿಟà³�ಟ à²’ಂದà³� à²¯à³‹à²šà²¨à³†. à²‡à²¦à²¨à³�ನà³� à²‰à²ªà²¯à³‹à²—ಿಸಿಕೊಂಡà³� à²…ದಾಗಲೇ à²…ನೇಕ à²¤à²‚ತà³�ರಾಂಶಗಳà³�ಕೂಡ à²…ಭಿವೃದà³�ದಿಗೊಂಡಿದà³�ದವà³�, à²®à²¤à³�ತà³� à²Ÿà²¿à²®à³� à²¬à²°à³�ನಸà³�ಲೀ à²•à³‚ಡ à²‡à²¦à²¨à³�ನ à³§à³¯à³®à³¦à²°à²·à³�ಟರಲà³�ಲೇ à²‰à²ªà²¯à³‹à²—ಿಸಲಿಕà³�ಕೆ à²ªà³�ರಯತà³�ನಿಸಿದà³�ದ à²•à³‚ಡ.
೧೯೮೯ರಲà³�ಲಿ à²¤à²¾à²¨à³� à²®à²‚ಡಿಸಿದà³�ದ à²¯à³‹à²œà²¨à³†à²¯à²¨à³�ನà³� à²®à²¤à³�ತೆ à²ªà²°à²¾à²®à²°à³�ಷಿಸಿದ à²Ÿà²¿à²®à³� à²¬à²°à³�ನಸà³�ಲೀ à³§à³¯à³¯à³¦à²°à²²à³�ಲಿ hypertext à²®à³‡à²²à³†à²¤à²¯à²¾à²°à²¿à²¸à²¿à²¦ à²‡à²¨à³�ಪಾರà³�ಮೇಶನà³� à²®à³�ಯಾನೇಜà³�ಮೆಂಟà³� à²¸à²¿à²¸à³�ಟಂ à²…ನà³�ನà³� CERN à²¨ à²®à²¤à³�ತೊಬà³�ಬ à²•à³†à²²à²¸à²—ಾರ à²°à²¾à²¬à²°à³�ಟà³� à²•à³ˆà²²à²¿à²†à²µà³� (RobertCailliau) à²œà³Šà²¤à³†à²—ೂಡಿ à²…ಭಿವೃದà³�ಧಿಪಡಿಸಿ à²…ದನà³�ನà³� à²µà²°à³�ಡà³� à²µà³ˆà²¡à³� à²µà³†à²¬à³� à²Žà²‚ದà³� à²®à³Šà²¦à²² à²¬à²¾à²°à²¿à²—ೆ à²•à²°à³†à²¦.
ಈ à²¸à²¿à²¸à³�ಟಂ à³§à³¯à³®à³¬à²°à²²à³�ಲಿ  à²Žà²²à³†à²•à³�ಟà³�ರಾನಿಕà³� à²¡à²¾à²•à³�ಯà³�ಮೆಂಟà³� à²—ಳನà³�ನà³� à²¬à²°à³†à²¯à²²à³� à²¬à²³à²¸à³�ತà³�ತಿದà³�ದ à²Ÿà³�ಯಾಗಿಂಗà³� à²Žà²²à²¿à²®à³†à²‚ಟà³�ಗಳಿಂದ  StandardGeneralised Markup Language (SGML) à²…ನà³�ನೋ à²¤à²‚ತà³�ರಾಂಶದ à²®à³‡à²²à³† à²†à²§à²¾à²°à²¿à²¤à²µà²¾à²¦  Hypertext MarkupLanguage (HTML) à²…ಂದà³�ರೆ  HTML Tags à²…ನà³�ನà³�ವà³�ದರ à²®à³‡à²²à³† à²•à³†à²²à²¸ à²®à²¾à²¡à³�ತà³�ತಿತà³�ತà³�. à³§à³¯à³¯à³©à²°à²µà²°à³†à²—ೆ  à²‡à²¦à²¨à³�ನà³� à²’ಂದà³�Standard à²…ಂತ à²®à²¾à²¨à³�ಯ à²®à²¾à²¡à²¿à²°à²²à³‡ à²‡à²²à³�ಲ. International Engineering Tas k Force (IETF) à³§à³¯à³¯à³©à²°à²²à³�ಲಿಮೊದಲ à²¬à²¾à²°à²¿à²—ೆ  HTML à²…ನà³�ನà³� à²®à²¾à²¨à³�ಯಮಾಡಿತಾದರೂ à²‡à²¦à³�ವರೆಗೂ à²¬à²°à³�ನಸà³�ಲೀ à²®à²¤à³�ತà³� à²•à³ˆà²²à²¿à²…ವà³� à²¬à²°à³†à²¦ à²®à³‚ಲ à²Ÿà³�ಯಾಗà³� à²—ಳà³� à²‡à²‚ದಿಗೂ HTML à²­à²¾à²·à³†à²¯à²²à³�ಲಿ à²‰à²³à²¿à²¦à³�ಕೊಂಡಿವೆ.
೧೯೯೧ à²°à²²à³�ಲಿ, WWW à²¸à²¿à²¸à³�ಟಂ à²…ನà³�ನà³� à²ªà³�ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ à²¡à³†à²µà²²à²ªà²°à³�ಗಳಿಗೆ à²ªà³�ರಯೊಗಾಲಗಳà³� à²®à²¤à³�ತà³� à²¶à³ˆà²•à³�ಷಣಿಕ à²µà²¿à²§à³�ಯಾಲಯಗಳ à²®à³‚ಲಕ CERN à²ªà³�ರೋಗà³�ರಾಮà³� à²²à³ˆà²¬à³�ರರಿಯಾಗಿ à²¨à³€à²¡à²²à²¾à²¯à²¿à²¤à³�. à²ˆ à²²à³ˆà²¬à³�ರರಿಯಲà³�ಲಿ à²¸à²¾à²®à²¾à²¨à³�ಯ HTML à²µà³†à²¬à³�ಬà³�ರೌಸರà³�, à²µà³†à²¬à³� à²¸à²°à³�ವರà³� à²¤à²‚ತಾಂಶ, à²®à²¤à³�ತà³� à²¡à³†à²µà³†à²²à²ªà³�ಮೆಂಟà³� à²²à³ˆà²¬à³�ರರಿಯನà³�ನà³� à²ªà³�ರೋಗà³�ರಾಮರà³�ಗಳ à²¸à²¹à²¾à²¯à²•à³�ಕೆ à²•à³Šà²Ÿà³�ಟà³�, à²…ವರದೇ à²¹à³Šà²¸ à²¤à²‚ತà³�ರಾಂಶಗಳನà³�ನà³� à²…ಭಿವೃದà³�ದಿ à²ªà²¡à²¿à²¸à²¿à²•à³Šà²³à³�ಳà³�ವಂತೆ à²¹à³�ರಿದà³�ಂಭಿಸಲಾಯಿತà³�. CERN à²¨ à²ªà³�ರಕಾರ,ಡಿಸೆಂಬರà³� à³§à³¯à³¯à³§à²°à²²à³�ಲಿ à²…ಮೇರಿಕಾದಲà³�ಲಿ à²®à³Šà²¦à²² à²µà³†à²¬à³� à²¸à²°à³�ವರà³�  à²•à³�ಯಾಲಿಫೋರà³�ನಿಯಾದ Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) à²¨à²²à³�ಲಿ à²†à²¨à³�ಲೈನà³� à²¬à²‚ತà³�.
೧೯೯೩ à²°à²²à³�ಲಿ, à²¸à²¾à²°à³�ವಜನಿಕ à²µà³�ಯಾಪà³�ತಿಯಲà³�ಲಿ à²¡à³†à²µà²²à³†à²ªà³�ಮೆಂಟà³� à²•à²¿à²Ÿà³� à²…ನà³�ನà³� à²¬à²¿à²¡à³�ಗಡೆ à²®à²¾à²¡à²²à²¾à²¯à²¿à²¤à³�, à²‡à²¦à³‡ à²¸à²®à²¯à²¦à²²à³�ಲಿ à²µà³†à²¬à³� à²¨ à²•à³€à²°à³�ತಿ à²®à³�ಗಿಲà³� à²®à³�ಟà³�ಟಲಿಕà³�ಕೆ à²¶à³�ರà³�ಮಾಡಿತà³�ತà³�. à²‡à²¦à³‡ à²µà²°à³�ಷ, University of Illinois à²¨ NationalCenter for Supercomputing Applications à²†à²§à³�ನಿಕ à²œà²—ತà³�ತಿನ à²µà³†à²¬à³� à²¬à³�ರೌಸರà³�ನ à²ªà³‚ರà³�ವಗಾಮಿ à²…ನà³�ನà³�ವ à²¤à²‚ತà³�ರಾಂಶವನà³�ನà³� à²¬à²¿à²¡à³�ಗಡೆ à²®à²¾à²¡à²¿à²¤à³�. Mosaic à²¨ à²®à³Šà²¦à²² à²†à²µà³ƒà²¤à³�ತಿ (ನಂತರ à²…ದನà³�ನà³� NetscapeNavigator à²…ಂತ à²•à²°à³†à²¯à²²à²¾à²¯à²¿à²¤à³� X Window System à²®à³‡à²²à³† à²†à²§à²¾à²°à²¿à²¤à²µà²¾à²—ಿದà³�ದà³�, à²®à³Šà²¦à²² à²¬à²¾à²°à²¿à²—ೆ à²•à²‚ಪà³�ಯೂಟರಿನಲà³�ಲಿ à²ªà²°à²¦à³†à²¯ à²®à³‚ಲಕ à²¬à³�ರೌಸರà³� à²¬à²³à²•à³†à²—ೆ à²…ನà³�ವà³� à²®à²¾à²¡à²¿à²•à³Šà²Ÿà³�ಟಿತà³�, à²‡à²¦à²¨à³�ನ PC à²®à²¤à³�ತà³� Mac à²†à²µà³ƒà²¤à³�ತಿಗಳà³�ಸà³�ವಲà³�ಪದರಲà³�ಲೇ à²¹à²¿à²‚ಬಾಲಿಸಿದವà³�.  
ಇದೆಲà³�ಲವನà³�ನ à²¹à²¿à²‚ಬಾಲಿಸಿದà³�ದà³�, à²…ತಿ à²¶à³€à²˜à³�ರವಾಗಿ à²†à²¨à³�ಲೈನà³� à²¬à²°à²²à²¿à²•à³�ಕೆ à²¶à³�ರà³�ವಾದ à²µà³†à²¬à³� à²¸à²°à³�ವರà³�ಗಳà³� à²®à²¤à³�ತà³� à²…ವà³�ಗಳಲà³�ಲಿ à²²à²­à³�ಯವಿರà³�ವ à²®à²¾à²¹à²¿à²¤à²¿à²¯à²¨à³�ನà³�  à²¤à²®à³�ಮ à²µà³†à²¬à³� à²¬à³�ರೌಸರà³� à²—ಳ à²®à³‚ಲಕ à²¬à²³à²¸à²¿à²•à³Šà²³à³�ಳಲಿಕà³�ಕೆ à²¶à³�ರà³�ಮಾಡಿದ à²œà²¨à²° à²¸à²‚ಖà³�ಯೆಲೆಕà³�ಕಾಚಾರದ à²ªà³�ರಕಾರ à³§à³¯à³¯à³© à²°à²²à³�ಲಿ à³¨à³«à³¦à²°à²·à³�ಟಿದà³�ದ à²µà³†à²¬à³� à²¸à²°à³�ವರà³�ಗಳ à²¸à²‚ಖà³�ಯೆ, à³§à³¯à³¯à³ª à²•à³Šà²¨à³†à²¯ à²’ಳಗೆ à³¨à³«à³¦à³¦ à²†à²—ಿತà³�ತà³�.
೧೯೯೫ರ à²’ಳಗೆ à³­à³¦à³¦ à²¹à³Šà²¸ à²µà³†à²¬à³� à²¸à²°à³�ವರà³�ಗಳà³� à²ªà³�ರತಿದಿನ à²†à²¨à³�ಲೈನà³� à²¬à²°à³�ತà³�ತವೆ à²®à²¤à³�ತà³� à²µà²°à³�ಷ à²•à²³à³†à²¯à³�ವà³�ದರ à²’ಳಗೆ à³­à³©,೫೦೦ à²¸à²°à³�ವರà³�ಗಳà³� à²µà³†à²¬à³� à²¨ à²œà³Šà²¤à³†à²—ೂಡà³�ತà³�ತವೆ à²Žà²‚ದà³� à²²à³†à²•à³�ಕ à²¹à²¾à²•à²²à²¾à²¯à²¿à²¤à³�. à²®à²¤à³�ತà³� à²ˆ à²Žà²²à³�ಲ à²¬à³†à²³à²µà²£à²¿à²—ೆಗೆಕಾರಣವಾಗಿದ à²®à³�ಖà³�ಯ à²…ಂಶ à²…ಂದà³�ರೆ, à²† à²¦à²¿à²¨à²—ಳಲà³�ಲಾದರೂ, à²µà³†à²¬à³� à²¸à²°à³�ವರà³� à²¡à³†à²µà³†à²²à²ªà³�ಮೆಂಟà³� à²¤à²‚ತà³�ರಾಂಶ à²®à²¤à³�ತà³� à²µà³†à²¬à³� à²¬à³�ರೌಸರà³� à²—ಳà³� à²¸à³�ವತಂತà³�ರವಾಗಿ à²¦à³Šà²°à²•à²¿à²¦à³�ದà³� (Free as in FREEDOM).
ಇತà³�ತೀಚೆಗೆ à²¯à³�ನೈಟೆಡà³� à²¨à³‡à²·à²¨à³�ಸà³� à²¨ à²�ಜನà³�ಸಿ International Telecommunication Union à²¬à²¿à²¡à³�ಗಡೆ à²®à²¾à²¡à²¿à²¦ à²…ಧà³�ಯಯನದ à²ªà²²à²¿à²¤à²¾à²‚ಶದ à²ªà³�ರಕಾರ, à²œà²—ತà³�ತಿನ à³¬.à³­ à²¬à²¿à²²à²¿à²¯à²¨à³� à²œà²¨à²¸à²‚ಖà³�ಯೆಯ à²•à²¾à²²à³�ಭಾಗ à²œà²¨ à²‡à²‚ಟರà³�ನೆಟà³�ಬಳಸà³�ತಿದಾರೆ à²®à²¤à³�ತà³� à²ˆ à²¸à²‚ಖà³�ಯೆ à²ªà³�ರತಿವರà³�ಷ à³¨à³¦à³¦à³¨à²•à³�ಕೆ à²¹à³‹à²²à²¿à²¸à²¿à²¦à²‚ತೆ à²¶à³‡à²•à²¡ à³§à³§ à²ªà³�ರತಿಶತ à²¹à³†à²šà³�ಚà³�ತà³�ತಲೇ à²‡à²¦à³†.
ತಮà³�ಮ à²†à²µà²¿à²·à³�ಕಾರವೊಂದà³� à²¹à³�ಟà³�ಟಿದ  à³¨à³¦ à²µà²°à³�ಷಗಳಲà³�ಲೇ, à²¤à²®à³�ಮ à²œà³€à²µà²¿à²¤à²¦ à²…ತà³�ಯà³�ನà³�ನತ à²¤à²‚ತà³�ರಜà³�ಞಾನ à²•à³�ರಾಂತಿಯಾಗಿ à²¹à³Šà²°à²¹à³Šà²®à³�ಮಿತà³�. à²‡à²‚ಥ à²µà²¿à²¦à³�ಯಮಾನ à²œà²°à³�ಗà³�ವà³�ದೆಂದà³� à²¬à²°à³�ನರà³�ಸà³�ಲೀ à²…ಥವಾ à²•à³ˆà²²à²¿à²…ವರà³�  à²•à³‚ಡ à²¨à²¿à²°à³€à²•à³�ಷಿಸಲಾರರà³�.
ಇಂದà³� à²‡à²‚ಟರà³�ನೆಟà³� à²®à³‚ಲಕ à²¦à³Šà²°à³†à²¯à³�ತà³�ತಿರà³�ವ à²¸à³‡à²µà³†à²—ಳà³� à²¶à²¿à²•à³�ಷಣ à²•à³�ಷೇತà³�ರದಲà³�ಲೂ à²…ತಿ à²®à³�ಖà³�ಯಪಾತà³�ರವಹಿಸà³�ತà³�ತಿವೆ. à²…ನà³�ಲೈನà³� à²•à³�ಲಾಸà³� à²°à³‚ಮà³�ಗಳà³�, à²µà²¿à²•à²¿à²ªà³€à²¡à²¿à²¯à²¾à²¦à²‚ತಹ à²¨à²¿à²˜à²‚ಟà³�, à²�.ಆರà³�.ಸಿ (ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� à²°à²¿à²²à³† à²šà²¾à²Ÿà³�) à²¨à²‚ತಹ à²¸à²¹à³ƒà²¦à²¯à²¿à²šà²¿à²‚ತಕರà³�, à²¸à²®à²¾à²¨ à²®à²¨à²¸à³�ಕರà³�, à²•à²²à²¿à²¯à²²à³� à²•à²²à²¿à²¸à²²à³� à²†à²¸à²•à³�ತಿಯಿರà³�ವವರà³� à²¦à³Šà²°à³†à²¯à³�ವ à²šà²¾à²Ÿà³� à²°à³‚ಮà³� à²—ಳà³�, à²Ÿà³�ವಿಟರà³�, à²«à³‡à²¸à³� à²¬à³�ಕà³�, à²‡à²¤à³�ಯಾದಿ à²®à³ˆà²•à³�ರೋ à²¬à³�ಲಾಗಿಂಗà³� à²¸à³ˆà²Ÿà³� à²—ಳಿಂದ à²¸à³†à²•à³†à²‚ಡà³�ಗಳಿಗೊಮà³�ಮೆ à²µà²¿à²¶à³�ವದ à²¹à²¾à²—à³� à²¹à³‹à²—à³�ಗಳನà³�ನà³�ಅರಿಯಲà³� à²¸à²¾à²§à³�ಯವಿದೆ. à²ˆ à²†à²µà²¿à²·à³�ಕಾರಗಳೆಲà³�ಲಾ à²‡à²‚ಟರà³�ನೆಟà³� à²¨à²¿à²‚ದಲೇ à²¹à³�ಟà³�ಟಿ, à²…ಲà³�ಲಿಯೇ à²’ಂದà³� à²¹à³Šà²¸ à²²à³‹à²•à²µà²¨à³�ನà³� à²¸à³ƒà²·à³�ಟಿಸಿರà³�ವà³�ದನà³�ನà³� à²¨à²¾à²µà²¿à²‚ದà³� à²•à²¾à²£à²¬à²¹à³�ದಾಗಿದೆ.
ಚಿತ�ರಗಳ�: ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಾಮನ�ಸ� (http://commons.wikipedia.org)

ಜಗತà³�ತನೇ ಕಿರಿದಾಗಿಸಿದ WWW ಇತಿಹಾಸ – ೧ – ಟೆಕà³� ಕನà³�ನಡ

ಫೆಬà³�ರವರಿ ೨೧, ೨೦೧೨ – ಸಂಯà³�ಕà³�ತ ಕರà³�ನಾಟಕ ಅಂಕಣ
ಮಾರà³�ಚà³� ೧೯೮೯ ರ ಮಾರà³�ಚà³� ೧೩ ರಂದà³�  à²Ÿà²¿à²®à³� ಬರà³�ನರà³�ಸà³�ಲೀ à²ªà³�ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಹೊಸದೊಂದà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಆವಿಷà³�ಕಾರ ಇಡೀ ಜಗತà³�ತಿನ ದಿಕà³�ಕನà³�ನೇ ಬದಲಿಸಿತà³�.  à²®à²¾à²¹à²¿à²¤à²¿à²¯à²¨à³�ನà³� ಇತರರೊಡನೆ ವಿದà³�ಯà³�ನà³�ಮಾನ ವಿಧಾನದಲà³�ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಮà³�ನà³�ನà³�ಡಿ ಬರೆದ ಈ ಆವಿಷà³�ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಯà³�ಗದ ಆರಂಭಕà³�ಕೂ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತà³�ಯà³�ರೋಪಿಯನà³� ಆರà³�ಗನೈಸೇಷನà³� ಫಾರà³� ನà³�ಯೂಕà³�ಲಿಯರà³� ರಿಸರà³�ಚà³� (CERN) à²¤à²‚ತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಕà³�ರಾಂತಿಯನà³�ನà³� ಚಿಗà³�ರಿಸಿದ  ವರà³�ಡà³� ವೈಡà³� ವೆಬà³� ನ ಹà³�ಟà³�ಟà³�ಹಬà³�ಬವನà³�ನà³� ಮಾರà³�ಚà³� ೧೩ ರಂದà³� ಆಚರಿಸಿತà³�ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಇಲà³�ಲದಿದà³�ದರೆ ಇಂದೂ ಕೂಡ ನಾವà³� ಪರಲೋಕದಲà³�ಲಿ ಪರದೇಶಿಯಾಗೇ ಇರಬೇಕಾಗà³�ತಿತà³�ತೋ à²�ನೋಇವತà³�ತà³� ಕನà³�ನಡಿಗ ಕà³�ಂವೆಪà³�ರವರ ವಿಶà³�ವಮಾನವ ಸಂದೇಶ ಓದಿಕೊಂಡà³� ಕà³�ಂತಲà³�ಲೇ ಕನà³�ನಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆಮನà³�ಜಮತದ ಒಳಿತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲà³� ಅಗà³�ತà³�ತಿರಲಿಲà³�ಲಇಷà³�ಟೆಲà³�ಲಾ ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸಿದ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ನ ಬಗà³�ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲà³� ಈ ಲೇಖನ.
ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಮತà³�ತೆ ವರà³�ಡà³� ವೈಡà³� ವೆಬà³� ಈ ಎರಡà³� ಪದಗಳ ಬಗà³�ಗೆ ಸà³�ವಲà³�ಪ ತಿಳಿದà³�ಕೊಳà³�ಳೋಣ.  à²‡à²‚ಟರà³�ನೆಟà³� ಬಳಕೆ ಶà³�ರà³�ವಾಗಿದà³�ದà³� ೧೯೫೦ ರಲà³�ಲಿಇದà³� ಒಂದೊಕà³�ಕೊಂದà³� ಬೆಸೆದà³�ಕೊಂಡಿರà³�ವ ನೆಟà³�ವರà³�ಕà³� ಗಳ ಒಂದà³� ಜಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹà³�ದà³�ಈ ಒಂದà³� ಜಾಲದಲà³�ಲಿ ಡಾಟ (Data) à²ªà³�ಯಾಕೆಟà³� ಗಳà³� ಸಂಚರಿಸà³�ತà³�ತವೆಈ ನೆಟà³�ವರà³�ಕà³� ಸಂವಾದಕà³�ಕೆ ಸಿಸà³�ಟಂಗಳಲà³�ಲಿ  ಇಂದà³� ನಾವà³� TCP/IP Protocol (ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸà³�ತà³�ತೇವೆ.

ವರà³�ಡà³� ವೈಡà³� ವೆಬà³� ಅನà³�ನೋದà³� ಇದಕà³�ಕಿಂತ ಸà³�ವಲà³�ಪ ಭಿನà³�ನ.  à²®à²¾à²¹à²¿à²¤à²¿à²—ಳನà³�ನà³� ಒಳಗೊಂಡ ಅಸಂಖà³�ಯಾಂತ ಸರà³�ವರà³� ಗಳ ನೆಟà³�ವರà³�ಕà³� ಆದ ವೆಬà³�ತನà³�ನಲà³�ಲಿರà³�ವ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ನ ಮೂಲಕ ಇತರೆ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³� ಅಂದರೆ ಬà³�ರೌಸರà³� ಇತà³�ಯಾದಿ ಓದಲಿಕà³�ಕಾಗà³�ವಂತಹ ಒಂದà³� ವಿಶೇಷ ವಿನà³�ಯಾಸದ ಕಡತವಾಗಿ(File) à²Žà²²à³�ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಅನà³�ವà³� ಮಾಡಿಕೊಡà³�ತà³�ತದೆ.
CERN à²¨à²²à³�ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ಜನರ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ಅಲà³�ಲಿನ ಎಲà³�ಲರಿಗೂ ದೊರೆಯà³�ವಂತೆ ಮಾಡಲà³� ಸಿದà³�ಧಪಡಿಸಿದ ವೆಬà³�ಇದà³� ಈಗ ಎಲà³�ಲರ ಲೆಕà³�ಕಾಚಾರಗಳನà³�ನà³� ಮೀರಿ ಜಗತà³�ತಿನ ಕಾಲà³�ಭಾಗ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಬà³�ದà³�ದಿಮತà³�ತೆಗೆ ನಿಲà³�ಕà³�ವಂತಹ ಎಲà³�ಲ ಕೆಲಸಗಳನà³�ನà³� ತನà³�ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹà³�ದà³� ಅನà³�ನೋದನà³�ನ ತೋರಿಸà³�ತà³�ತಲೇ ಬಂದಿದೆಈಮೈಲà³� ಕಳಿಸà³�ವà³�ದà³�ಚಾಟà³� ಮಾಡà³�ವà³�ದà³�ತಮà³�ಮಲà³�ಲಿರà³�ವ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಅವರದೇ ಭಾಷೆಯಲà³�ಲಿ ತಿಳಿಸà³�ವà³�ದಿರಬಹà³�ದà³�ಕಲಿಕೆಮನೋರಂಜನೆಫೈಲà³�ಗಳನà³�ನà³� ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದà³�ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ನಲà³�ಲ ನಲà³�ಲೆಯರ ಡೇಟಿಂಗà³� ಕೂಡ.  à²‡à²¦à²•à³�ಕೆ ನೀವà³� ನಿಮà³�ಮದೇ ಆದ ಅಂಶಗಳನà³�ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳà³�ಳ ಬಹà³�ದà³�.  à²‡à²¦à²¿à²·à³�ಟೇ ಅಲà³�ಲ ಈ ಪಟà³�ಟಿ ಬೆಳೆಯà³�ತà³�ತಲೇ ಇದೆ.

ಇಷà³�ಟೆಲà³�ಲಾ ಮಾಡಿರà³�ವ ವೆಬà³� ತನà³�ನ ೨೦ ವರà³�ಷಗಳಲà³�ಲಿ  ಜಗತà³�ತಿನ ಜà³�ಞಾನ ಭಂಡಾರವನà³�ನೇ ತನà³�ನಲà³�ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಜಗತà³�ತಿನ ಅನೇಕರ ದೈನಂದಿಕ ಕಾರà³�ಯಚಟà³�ವಟಿಕೆಗಳ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆಇದà³� ಒಂದಿನಿತà³� ಮà³�ನಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇಂದಿನ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕà³�ಕೆ ಆಗಬಹà³�ದಾದ ನಷà³�ಟ ಮಿಲಿಯಾಂತರ ಡಾಲರà³� ಗಳಷà³�ಟà³�.
CERN à²¶à³�ಕà³�ರವಾರ ಹದಿಮೂರರಂದà³�ತನà³�ನ ಕೆಲಸಗಾರನಾದ ಬà³�ರಿಟನà³� ನ ಟಿಂ ಬರà³�ನಸà³� ಲೀ (Tim Berners-Lee) à³§à³¯à³®à³© ರ ಇದೇ ದಿನ ಮಂಡಿಸಿದà³�ದ  Universal linked information system à²®à³�ಂದೆ೨೦ ವರà³�ಷಗಳ ಸà³�ದೀರà³�ಘ ಅವಧಿಯಲà³�ಲಿ ವರà³�ಡà³� ವೈಡà³� ವೆಬà³� ದೈತà³�ಯವಾಗಿ ನಮà³�ಮ ಮà³�ಂದಿರà³�ವà³�ದನà³�ನà³� ನೆನಪಿಸಿ ಕೊಟà³�ಟಿದೆತನà³�ನಲà³�ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ನಿರà³�ವಹಣೆಯನà³�ನà³� ಉತà³�ತಮ ಪಡಿಸಲಿಕà³�ಕೆ  CERN   à²¸à²¿à²¦à³�ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವೆಬà³� ಅನà³�ನೋ ಸಿಸà³�ಟಂ ಮತà³�ತà³� ತಂತà³�ರಾಂಶ ಅಲà³�ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲಸಗಿಟà³�ಟಿಸಿಕೊಳà³�ತಿರೋ ಸಾವಿರಾರà³� ಜನರ ಸಂಪರà³�ಕಕà³�ಕೆಮಾಹಿತಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಪರಸà³�ಪರ ಹಂಚಿಕೆ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಬೆನà³�ನà³�ನೆಲà³�ಬà³�.
ಬರà³�ನಸà³� ಲೀ ಪà³�ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲà³�ಲಿ ಕಂಪà³�ಯೂಟರಿನ ಆಪರೇಟಿಂಗà³� ಸಿಸà³�ಟಂ ಇತರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗà³� ಸಿಸà³�ಟಂಗಳೊಡನೆ ದೂರದ (ರಿಮೋಟà³�)ಪà³�ರದೇಶದಿಂದಲೇ ಸಂದೇಶ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳà³�ಳà³�ವಂತಾಗಬೇಕà³� ಅನà³�ನà³�ವ ಅಂಶವà³� ಸೇರಿತà³�ತà³�.

ಟೆಕà³� ಕನà³�ನಡ – ಸಂಯà³�ಕà³�ತ ಕರà³�ನಾಟಕ ಅಂಕಣ – ಫೆಬà³�ರವರಿ ೧೦, ೨೦೧೨ ರಿಂದ

ಸಾಮಾನà³�ಯನಿಗೆ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ತಲà³�ಪಿಸಲà³� ಮತà³�ತೊಂದà³� ಹೆಜà³�ಜೆ – ಟೆಕà³� ಕನà³�ನಡ
ಇಂದಿನಿಂದ ಸಂಯà³�ಕà³�ತ ಕರà³�ನಾಟಕದಲà³�ಲಿ ಅಂಕಣ ರೂಪ ಪಡೆಯà³�ತà³�ತಿದೆ. 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ – ಯಾಕೆ ಕಡಿವಾಣ

ಫೆಬ�ರವರಿ ಮೊದಲ ವಾರದ ಸ�ಧಾ ವಾರಪತ�ರಿಕೆಯಲ�ಲಿ ಪ�ರಕಟವಾದ ನನ�ನ ಲೇಖನ. http://sudhaezine.com. ಸ�ಲಭವಾಗಿ ಓದಲ� ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ�ರದ ಮೇಲೆ ಕ�ಲಿಕ� ಮಾಡಿ.

ಪರರ ಕೈಯಲ�ಲಿ ನಮ�ಮಪಾಸ�‌ವರ�ಡ�


ನಿನ�ನೆ ರಾತ�ರಿ ಪಾರ�ಟಿಯಲ�ಲಿ ಸಿಕ�ಕವನ� ಇಂದ� ಬೆಳಗಾಗ�ವ ಹೊತ�ತಿಗೆ ಲಂಡನ� ತಲ�ಪಿರಲ� ಸಾಧ�ಯವೇ ಇಲ�ಲ ಎಂದ� ಗೊತ�ತಿದ�ದ ನಾನ� ತಕ�ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಫೋನ� ಮಾಡಿದರೆ ನಿದ�ರೆಗಣ�ಣಿನಲ�ಲೇ ಫೋನ� ಎತ�ತಿಕೊಂಡ� ಬೆಳ�ಳಂಬೆಳಗ�ಗೆ �ನ� ನಿನ�ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂದ� ಗೊಣಗಲಾರಂಭಿಸಿದ.
ಬೆಳಿಗ�ಗೆ ಎದ�ದ� ಮೇಲ� ಚೆಕ� ಮಾಡಿದರೆ ಗೆಳೆಯನ ಮೇಲ�. ಸಬ�ಜೆಕ�ಟ� ಲೈನ�‌ನಲ�ಲಿದ�ದ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ� ತೆರೆದರೆ ‘ನಾನ� ನಿನ�ನೆಯಷ�ಟೇ ಲಂಡನ�‌ಗೆ ಬಂದೆ. ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲೂ ಸಾಧ�ಯವಾಗಿರಲಿಲ�ಲ. ನನ�ನ ಬ�ಯಾಗ� ಕಳೆದ� ಹೋಗಿದೆ. ಪಾಸ�‌ಪೋರ�ಟ�, ಕ�ರೆಡಿಟ� ಕಾರ�ಡ� ಎಲ�ಲವೂ ಅದರಲ�ಲೇ ಇತ�ತ�. ನನ�ನ ಕಿಸೆಯಲ�ಲಿದ�ದ ಸ�ವಲ�ಪ ದ�ಡ�ಡ� ಬಿಟ�ಟರೆ ಬೇರೆ ದ�ಡ�ಡೂ ಇಲ�ಲ. ಅದೃಷ�ಟವಶಾತ� ನನ�ನ ಒಂದ� ಡೆಬಿಟ� ಕಾರ�ಡ� ಪರ�ಸ�‌ನಲ�ಲೇ ಇದೆ. ದಯವಿಟ�ಟ� ನನ�ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 100 ಪೌಂಡ� ಟ�ರಾನ�ಸ�‌ಫರ� ಮಾಡ�. ಬಂದ ತಕ�ಷಣ ಕೊಡ�ತ�ತೇನೆ’.
ನಿನà³�ನೆ ರಾತà³�ರಿ ಪಾರà³�ಟಿಯಲà³�ಲಿ ಸಿಕà³�ಕವನà³� ಇಂದà³� ಬೆಳಗಾಗà³�ವ ಹೊತà³�ತಿಗೆ ಲಂಡನà³� ತಲà³�ಪಿರಲà³� ಸಾಧà³�ಯವೇ ಇಲà³�ಲ ಎಂದà³� ಗೊತà³�ತಿದà³�ದ ನಾನà³� ತಕà³�ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಫೋನà³� ಮಾಡಿದರೆ ನಿದà³�ರೆಗಣà³�ಣಿನಲà³�ಲೇ ಫೋನà³� ಎತà³�ತಿಕೊಂಡà³� ಬೆಳà³�ಳಂಬೆಳಗà³�ಗೆ à²�ನà³� ನಿನà³�ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂದà³� ಗೊಣಗಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಅವನ ಗೊಣಗಾಟದ ಮಧà³�ಯೆಯೇ “ನಿನà³�ನ ಇ-ಮೇಲà³� ಹà³�ಯಾಕà³� ಆಗಿದೆ. ನಿನà³�ನ ಅಡà³�ರೆಸà³� ಬà³�ಕà³�‌ನಲà³�ಲಿದà³�ದ ಎಲà³�ಲರಿಗೂ ನೀನà³� ಲಂಡನà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಬà³�ಯಾಗà³�, ಪಾಸà³�‌ಪೋರà³�ಟà³� ಕಳೆದà³�ಕೊಂಡà³� ಅನಾಥನಾಗಿದà³�ದೀಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಿದೆ. 
ಅರà³�ಜೆಂಟà³� ಈ  à²…ಕೌಂಟà³�‌ಗೆ ಕಳà³�ಹಿಸಿ ಎಂದ ಒಂದà³� ನಂಬರà³� ಕೂಡಾ ಕೊಟà³�ಟಿದà³�ದಾರೆâ€� ಎಂದà³� ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಅವನ ನಿದà³�ರೆ ಸಂಪೂರà³�ಣ ಬಿಟà³�ಟà³� ಹೋಯಿತà³�. ಅದೃಷà³�ಟವಶಾತà³� ಅವನಲà³�ಲಿ ಅಡà³�ರೆಸà³� ಬà³�ಕà³�‌ನ ನಕಲೊಂದà³� ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³�‌ನಲà³�ಲೇ ಇದà³�ದà³�ದರಿಂದ ತನà³�ನ ಇನà³�ನೊಂದà³� ಇ-ಮೇಲà³� à²�ಡಿ ಬಳಸಿ ಎಲà³�ಲರಿಗೂ ತನà³�ನ ಮೇಲà³� ಹà³�ಯಾಕà³� ಆಗಿದೆ. ಯಾರೂ ದà³�ಡà³�ಡà³� ಕಳà³�ಹಿಸಬೇಡಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಕಳà³�ಹಿಸಿದ. ಯಾರೂ ಹಣ ಕಳೆದà³�ಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಸಂದರà³�ಭ ಎದà³�ರಾಗಲಿಲà³�ಲ.
ಭಯೋತ�ಪಾದಕ ಇ-ಮೇಲ�

ಮà³�ಂಜಾನೆ 4:30 ರ ಸಮಯ, ಹೊರಗೆ ಯಾರೋ ಬಾಗಿಲà³� ತಟà³�ಟà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಸದà³�ದà³�. ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯ ಕಿಟಕಿ ತೆಗೆದà³� ನೋಡà³�ತà³�ತಿದà³�ದವನಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಾಚೆ ನಿಂತಿದà³�ದ ಪೋಲೀಸà³� ಪೇದೆ ಕಂಡà³� ಭಯವಾಯಿತà³�. ಈ ಹೊತà³�ತಿಗೆ ನಮà³�ಮ ಕಂಪೆನಿಯ ಮà³�ಖà³�ಯಸà³�ಥರ ಆದೇಶವೂ ಫೋನà³�‌ನಲà³�ಲೇ  à²¬à²‚ತà³� ‘ಪೊಲೀಸಿನವರಿಗೇನೋ ಹೆಲà³�ಪà³� ಬೇಕಂತೆ ಸà³�ವಲà³�ಪ ಹೋಗಿ ಬನà³�ನಿ’.
ಸà³�ಟೇಷನà³�‌ಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಸರಳ ಎಂದà³� ಅರà³�ಥವಾಯಿತà³�. ಸà³�ಫೋಟವೊಂದರ ಬೆದರಿಕೆ ಇರà³�ವ ಇ-ಮೇಲà³� ನಮà³�ಮ ಪà³�ರದೇಶದ ಯಾವà³�ದೋ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³�‌ನಿಂದ ಹೋಗಿತà³�ತà³�. ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಸೇವೆ ಒದಗಿಸà³�ವ ಕಂಪೆನಿಯವರà³� à²�.ಪಿ. ನಂಬರà³� ಕೊಟà³�ಟà³� ಪà³�ರದೇಶ ಹೇಳಿದà³�ದರೇ ಹೊರತà³� ಯಾವ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³�‌ನಿಂದ ಹೋಯಿತà³� ಎಂಬà³�ದನà³�ನà³� ಕಂಡà³� ಹಿಡಿಯà³�ವà³�ದà³� ನಮà³�ಮಿಂದಾಗದ ವಿಷಯ ಎಂದà³� ಕೈಚೆಲà³�ಲಿದà³�ದರà³�. ಅವರà³� ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದà³�ದಕà³�ಕೂ ಕಾರಣವಿತà³�ತà³�. ಹಿಂದೊಮà³�ಮೆ ತಪà³�ಪà³� à²�.ಪಿ.ಕೊಟà³�ಟà³� ಕೈ ಸà³�ಟà³�ಟà³�ಕೊಂಡಿದà³�ದ ಕಂಪೆನಿಯದà³�. ಆಗ ನಿರಪರಾಧಿಯೊಬà³�ಬ ಹಲವà³� ತಿಂಗಳà³� ಜೈಲಿನಲà³�ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಸà³�ಥಿತಿ ಬಂದಿತà³�ತà³�. 
ಹಾಗಾಗಿ ಅವರà³� ಈ ಬಗೆಯ à²�ಡೆಂಟಿಟಿ ಕಳà³�ಳತನ ಕಂಡà³�ಹಿಡಿಯà³�ವ ಪರಿಣತರà³� ಬೇರೆಯೇ ಇರà³�ತà³�ತಾರೆಂದà³� ಹೇಳಿದà³�ದರà³�. ಅದà³� ಸà³�ತà³�ತಿ ಬಳಸಿ ನಮà³�ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿತà³�ತà³�. ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಮತà³�ತೊಮà³�ಮೆ ತಪà³�ಪà³� ಮಾಡಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗà³�ರಿಯಾಗà³�ವ ಮನಸà³�ಸಿರಲಿಲà³�ಲ. ಪೊಲೀಸರ ಪà³�ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲà³�ಲೇ ಇಮೇಲà³� ಕಳà³�ಹಿಸಿರಬಹà³�ದೆಂದà³� ಭಾವಿಸಲಾಗಿದà³�ದ ವà³�ಯಕà³�ತಿ ಮà³�ಗà³�ಧ ಎಂದà³� ತಿಳಿದà³�ಬಂದಿತà³�ತà³�. ಆದರೆ ಅವನನà³�ನà³�  à²ªà³‚ರà³�ಣ ನಂಬಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಿಲà³�ಲದ ಸà³�ಥಿತಿ ಪೊಲೀಸರದà³�ದà³�. ತಾಂತà³�ರಿಕ ವಿವರಗಳನà³�ನà³� ಸಂಗà³�ರಹಿಸà³�ತà³�ತಾ ಹೋದಂತೆ ಆತ ಮà³�ಗà³�ಧ ಎಂದà³� ತಿಳಿಯಿತà³�.
ಆತ ಬಳಸà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಯಾವ ರೀತಿಯಲà³�ಲೂ ಸà³�ರಕà³�ಷಿತವಾಗಿರಲಿಲà³�ಲ.  à²…ಷà³�ಟೇನೂ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ತಿಳಿಯದ ಆತ ತನà³�ನ ವೈರà³�‌ಲೆಸà³� ಲà³�ಯಾನà³� ಸೌಲಭà³�ಯವಿರà³�ವ ಲà³�ಯಾಪà³�‌ಟಾಪà³� ಬಳಕೆಗೆ ಅನà³�ಕೂಲವಾಗà³�ವಂತೆ ವೈರà³�‌ಲೆಸà³� ಮೋಡೆಮà³� ಖರೀದಿಸಿದà³�ದ ಆತ ಅದನà³�ನà³� ಪಾಸà³�‌ವರà³�ಡà³� ಹಾಕಿ ಸà³�ರಕà³�ಷಿತವಾಗಿಟà³�ಟರಲಿಲà³�ಲ. ಸà³�ತà³�ತಮà³�ತà³�ತಲಿನ ಮನೆಯವರೆಲà³�ಲರೂ ಅದನà³�ನà³� ಆರಾಮವಾಗಿ ಬಳಸಬಹà³�ದಿತà³�ತà³�. ಅನà³�‌ಲಿಮಿಟೆಡà³� ಚಂದಾದಾರನಾಗಿದà³�ದರಿಂದ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಬಿಲà³�‌ನಲà³�ಲೂ ಆತನಿಗೆ ದà³�ರà³�ಬಳಕೆ ಗೊತà³�ತಾಗà³�ವಂತಿರಲಿಲà³�ಲ. 
ಪಾಸ�‌ವರ�ಡ� ಕದಿಯ�ವ�ದ� ಹೀಗೆ

ಮೊದಲ ಪà³�ರಕರಣದಲà³�ಲಿ ಇ-ಮೇಲà³� ಹà³�ಯಾಕà³� ಮಾಡಿದà³�ದರà³�. ಎರಡನೇ ಪà³�ರಕರಣದಲà³�ಲಿ ಅಸà³�ರಕà³�ಷಿತ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಸಂಪರà³�ಕವನà³�ನà³� ಭಯೋತà³�ಪಾದಕರà³� ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದà³�ದರà³�. ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಮಾಹಿತಿಯ ಹೆಬà³�ಬಾಗಿಲನà³�ನà³� ತೆರೆದಿಟà³�ಟಿರà³�ವಂತೆಯೇ ನಮà³�ಮ ವೈಯಕà³�ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನà³�ನà³� ಕದಿಯà³�ವ ಅವಕಾಶವನà³�ನೂ ಒದಗಿಸಿಕೊಟà³�ಟಿದೆ. ಪಾಸà³�‌ವರà³�ಡà³� ಹೇಗೆ ಕದಿಯà³�ವà³�ದà³�…? ಈ ಪà³�ರಶà³�ನೆಯನà³�ನà³� ಗೂಗà³�ಲà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಯಾವ ಇ-ಮೇಲà³� ಅನà³�ನೂ ಬೇಕಾದರೂ ಹà³�ಯಾಕà³� ಮಾಡà³�ವ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³� ನಮà³�ಮಲà³�ಲಿ ಲಭà³�ಯ ಎಂಬ ನೂರೆಂಟà³� ಲಿಂಕà³�‌ಗಳà³� ನಿಮà³�ಮ ಮà³�ಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತವೆ. ತಮಾಷೆ ಎಂದರೆ ಇದೂ ಸà³�ಳà³�ಳà³�. ಅಕà³�ಷರ, ಚಿಹà³�ನೆ, ಸಂಖà³�ಯೆಗಳ ಅಗಣಿತ ಜೋಡಣೆಯನà³�ನà³� ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪà³�ರಯತà³�ನಿಸà³�ತà³�ತಾ ಹೋಗà³�ವ ತಂತà³�ರಾಂಶ ರೂಪಿಸಲà³� ಸಾಧà³�ಯ. ಆದರೆ ಅದà³� ಎಲà³�ಲಾ ಪಾಸà³�‌ವರà³�ಡà³�‌ಗಳನà³�ನೂ ಭೇದಿಸà³�ತà³�ತದೆ ಎಂಬà³�ದà³� ಸಂಪೂರà³�ಣ ನಿಜವಲà³�ಲ. ಕಳà³�ಳರà³� ಈ ಬಗೆಯ ಸಾಫà³�ಟà³�‌ವೇರà³�‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚà³�ಚà³� ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಮತà³�ತà³� ಕರಾರà³�ವಕà³�ಕಾಗಿ ಪಾಸà³�‌ವರà³�ಡà³� ಭೇದಿಸà³�ವ ತಂತà³�ರಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸà³�ತà³�ತಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲà³� ನೆಟà³�‌ವರà³�ಕಿಂಗà³� ತಾಣಗಳಾದ ಫೇಸà³�‌ಬà³�ಕà³�, ಆರà³�ಕà³�ಟà³� ನಂಥವà³�ಗಳಲà³�ಲಿ ಅಗತà³�ಯಕà³�ಕಿಂತ ಹೆಚà³�ಚà³� ಮಾಹಿತಿ ನೀಡà³�ವವರ ಪಾಸà³�‌ವರà³�ಡà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ಕದಿಯà³�ವà³�ದà³� ಸà³�ಲಭ. ಈ ತಾಣಗಳ ಪà³�ರೈವಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಿವರಗಳ ನಿರà³�ವಹಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳನà³�ನà³� ತಿಳಿದà³�ಕೊಳà³�ಳದೆ ನಾವà³� ಓದಿದ ಶಾಲೆ, ಗೆಳೆಯರà³�, ಹà³�ಟà³�ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಹà³�ಟà³�ಟೂರà³�, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ, ಮಾಡà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳ ವಿವರಗಳನà³�ನೆಲà³�ಲಾ ಅಲà³�ಲಿ ಬರೆದಿಟà³�ಟರೆ ಅಪಾಯ ಕಟà³�ಟಿಟà³�ಟ ಬà³�ತà³�ತಿ. ಫೇಸà³�‌ಬà³�ಕà³�‌ನಂಥ ತಾಣಗಳà³� ಇದà³�ದಕà³�ಕಿದà³�ದಂತೇ ತಮà³�ಮ ಪà³�ರೈವಸಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳನà³�ನà³� ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಿಮà³�ಮ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯಗಳನà³�ನà³� ರಾತà³�ರೋರಾತà³�ರಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿಬಿಡà³�ವ ಅಪಾಯವೂ ಇರà³�ತà³�ತದೆ. ಫೇಸà³�‌ಬà³�ಕà³� ಇತà³�ತೀಚೆಗಷà³�ಟೇ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತà³�ತà³�. ನಿರà³�ದಿಷà³�ಟ ವಿಷಯಗಳನà³�ನà³� ನಿರà³�ದಿಷà³�ಟ ಜನರಿಗೆ ಮಾತà³�ರ ತಿಳಿಸà³�ವ ಸೌಲಭà³�ಯದ ಸೂಕà³�ಷà³�ಮಗಳ ಅರಿವಿಲà³�ಲದೆ ಹಲವರà³� ಎಲà³�ಲವನà³�ನೂ ಎಲà³�ಲರೂ ನೋಡಲà³� ಬಿಟà³�ಟà³� ಬಿಟà³�ಟಿರà³�ತà³�ತಾರೆ.  à²¬à²¹à²³à²·à³�ಟà³� ಜನರà³� ತಮà³�ಮ ಹà³�ಟà³�ಟಿದ ವರà³�ಷ, ದಿನಾಂಕ, ಮಕà³�ಕಳ ಹೆಸರà³�, ಪತà³�ನಿ ಅಥವಾ ಪತಿಯ ಹೆಸರà³�, ಇಷà³�ಟವಾಗà³�ವ ಲೇಖಕ, ಪà³�ಸà³�ತಕದ ಶೀರà³�ಷಿಕೆಯನà³�ನೇ ಪಾಸà³�‌ವರà³�ಡà³� ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರà³�ತà³�ತಾರೆ. ಪಾಸà³�‌ವರà³�ಡà³� ಕಳà³�ಳರà³� ಬಯಸà³�ವà³�ದೂ ಇದನà³�ನೇ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವà³� ಮನೆಯಲà³�ಲಿ ಕà³�ಳಿತಿರà³�ವಾಗಲೇ ನಿಮà³�ಮ ಇ-ಮೇಲà³�‌ನಿಂದ ನಿಮà³�ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆಲà³�ಲಾ ಅರà³�ಜೆಂಟà³� ದà³�ಡà³�ಡà³� ಕಳà³�ಹಿಸಿಕೊಡà³� ಎಂಬ ಸಂದೇಶಗಳà³� ಹೋಗಿಬಿಡಬಹà³�ದà³�.
ಸಾಮಾನ�ಯವಾಗಿ ಇ-ಮೇಲ� ಕಳ�ಳರ� ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡ�ವ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ನೀವ� ಇ-ಮೇಲ� ಖಾತೆ ಸೃಷ�ಟಿಸ�ವ ವೇಳೆ ನೀಡಿರ�ವ ಪರ�ಯಾಯ ಇ-ಮೇಲ� ವಿಳಾಸವನ�ನ� -ಬದಲಾಯಿಸ�ವ�ದ�. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವ� ಹೊಸ ಪಾಸ�‌ವರ�ಡ�‌ಗಾಗಿ ಅಪೇಕ�ಷಿಸಿದರೆ ಅದ� ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯ�ವ�ದೇ ಇಲ�ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ�ಭದಲ�ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯ�ವ�ದ� ಒಂದೇ ಮಾರ�ಗ. ನೀವ� ಇ-ಮೇಲ� ಸೇವೆಯನ�ನ� ಪಡೆದಿರ�ವ ಸಂಸ�ಥೆಯನ�ನ� ಸಂಪರ�ಕಿಸಿ ಈ ಕ�ರಿತಂತೆ ದೂರ� ಕೊಡ�ವ�ದ�. ಮತ�ತೆ ನಿಮ�ಮ ಹಳೆಯ ಇ-ಮೇಲ� ವಿಳಾಸವನ�ನ� ಪಡೆಯಲ� ಮತ�ತಷ�ಟ� ಸರ�ಕಸ�‌ಗಳ ಅಗತ�ಯವೂ ಇದೆ. ನೀವ� ನಿಯತವಾಗಿ ಸಂಪರ�ಕಿಸ�ತ�ತಿರ�ವ ನಾಲ�ಕಾರ� ವಿಳಾಸಗಳ� ಇತ�ಯಾದಿ ಹಲವ� ವಿವರಗಳನ�ನ� ನಿಮ�ಮಿಂದ ಪಡೆದ� ನಿಮಗೆ ಮತ�ತೆ ಅದೇ ವಿಳಾಸವನ�ನ� ಅವರ� ಒದಗಿಸ�ತ�ತಾರೆ. ನೀವ� ದೂರ�ಕೊಟ�ಟ ತಕ�ಷಣ ನಿಮ�ಮ ಹ�ಯಾಕ� ಆದ ವಿಳಾಸವನ�ನ� ಸ�ಥಗಿತಗೊಳಿಸ�ವ�ದರಿಂದ ಇ-ಮೇಲ�‌ನ ದ�ರ�ಬಳಕೆ ತಪ�ಪ�ತ�ತದೆ.
ಸ�ರಕ�ಷಾ ಮಾರ�ಗ

ಸà³�ರಕà³�ಷಿತ ಪಾಸà³�‌ವರà³�ಡà³�‌ಗಳà³� ಹೇಗಿರಬೇಕà³� ಎಂಬà³�ದಕà³�ಕೆ ನೂರೆಂಟà³� ಸಲಹೆಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನà³�ಯರà³� ಮಾಡಬಹà³�ದಾದ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ನೀವà³� ಕೊಟà³�ಟಿರà³�ವ ಪಾಸà³�‌ವರà³�ಡà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಅಕà³�ಷರಗಳà³�, ಚಿಹà³�ನೆಗಳà³� ಮತà³�ತà³� ಅಂಕೆಗಳà³� ಇರà³�ವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದà³�. ಇವಕà³�ಕೂ ಸಾರà³�ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭà³�ಯವಿರà³�ವ ನಿಮà³�ಮ ವೈಯಕà³�ತಿಕ ವಿವರಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿರಬಾರದà³�. ಹಾಗೆಂದà³� ಬà³�ಯಾಂಕà³� ಅಕೌಂಟà³�‌ನ ನಂಬರà³� ನಿಮà³�ಮ ಪಾಸà³�‌ವರà³�ಡà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಇರà³�ವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದಲà³�ಲ….! ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮà³�ಮ ಸà³�ಥಿತಿ ಬಾಣಲೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿದà³�ದಂತಾಗà³�ತà³�ತದೆ.
ಇ-ಮೇಲà³�‌ನಲà³�ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರà³�ವ ಸಂದೇಶಗಳನà³�ನà³� ಸೂಕà³�ಷà³�ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮà³�ಮ ಬà³�ಯಾಂಕà³�‌ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇ-ಮೇಲà³� ಬಂದಿದà³�ದರೆ ಅದಕà³�ಕೆ ಉತà³�ತರಿಸà³�ವ ಮೊದಲà³� ಅವರà³� ಯಾವ ವಿವರಗಳನà³�ನà³� ಕೇಳಿದà³�ದಾರೆ? ಆ ವಿವರಗಳà³� ಅವರಿಗೇಕೆ ಬೇಕಾಗಿರಬಹà³�ದà³� ಎಂಬà³�ದರ ಸà³�ವಲà³�ಪ ಯೋಚಿಸಿ. ಯಾವ ಬà³�ಯಾಂಕà³� ಕೂಡಾ ನಿಮà³�ಮಿಂದ ವೈಯಕà³�ತಿಕ ವಿವರಗಳà³�, ಖಾತೆ ಸಂಖà³�ಯೆ ಅದರ ಪಾಸà³�‌ವರà³�ಡà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನಂತೂ ಇ-ಮೇಲà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಕೇಳà³�ವà³�ದಿಲà³�ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಸೂಕà³�ಷà³�ಮವಲà³�ಲದ ವಿವರಗಳನà³�ನà³� ಕೇಳಿದà³�ದರೂ ಅದà³� ಬà³�ಯಾಂಕà³�‌ನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬದನà³�ನà³� ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವಷà³�ಟೇ ಉತà³�ತರಿಸಬೇಕà³�. ನಿಮà³�ಮ ಬà³�ಯಾಂಕà³�‌ನ ಹೆಸರಿನಲà³�ಲಿ ಒಂದà³� ಅಕà³�ಷರಲೋಪವಾಗಿದà³�ದರೂ ಅದà³� ಸà³�ಳà³�ಳà³� ಇ-ಮೇಲà³� ಸಂದೇಶ. 
ಸೋಷಿಯಲ� ನೆಟ�‌ವರ�ಕಿಂಗ� ತಾಣಗಳಲ�ಲಿ ನೀವ� ಸಕ�ರಿಯರಾಗಿದ�ದರೆ ನಿಮ�ಮ ವ�ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಬಳಸ�ವ ಇ-ಮೇಲ� ವಿಳಾಸವನ�ನ� ಅಲ�ಲಿ ನೀಡಲೇಬೇಡಿ. ಅದಕ�ಕಾಗಿ ಬೇರೆಯೇ ವಿಳಾಸ ಸೃಷ�ಟಿಸಿಕೊಳ�ಳಿ. ಮೇಲ�‌ನಲ�ಲಿ ಬರ�ವ ಕೊಂಡಿಗಳನ�ನೆಲ�ಲಾ ಕ�ಲಿಕ�ಕಿಸ�ವ ಮೊದಲ� ಎರಡೆರಡ� ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ. ವೆಬ�‌ಸೈಟ�‌ಗಳಲ�ಲಿ ನಿಮ�ಮ ವೈಯಕ�ತಿಕ ವಿವರಗಳನ�ನ� ನೀಡ�ವ ಮೊದಲ� ಅದ� ವಿಶ�ವಾಸಾರ�ಹವೇ ಎಂಬ�ದನ�ನ� ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಒಮ�ಮೆ ಅಂತರ�ಜಾಲಕ�ಕೆ ನೀವ� ಸೇರಿಸ�ವ ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಸ�ಲಭದಲ�ಲಿ ಅಲ�ಲಿಂದ ತೆಗೆದ� ಹಾಕಲ� ಸಾಧ�ಯವಿಲ�ಲ. ಅದರ ಅಗಣಿತ ಪ�ರತಿಗಳ� ಎಲ�ಲೆಲ�ಲೋ ಅಡಗಿರಬಹ�ದ�. ಆದ�ದರಿಂದ ಯಾವ ವಿವರ ಅಂತರ�ಜಾಲದಲ�ಲಿರಬೇಕ� ಯಾವ�ದ� ಇರಬಾರದ� ಎಂಬ ವಿವೇಕ ನಿಮ�ಮದಾಗಿರಬೇಕ�.
ಎಲà³�ಲದಕà³�ಕಿಂತ ಮà³�ಖà³�ಯವಾಗಿ ನಿಮà³�ಮ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಮತà³�ತà³� ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಸಂಪರà³�ಕದ ಸà³�ರಕà³�ಷತೆಗೆ ಹೆಚà³�ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸಿ. ವಿಂಡೋಸà³� ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿದà³�ದರೆ ಒಳà³�ಳೆಯ ಆà³�ಯಂಟಿ ವೈರಸà³� ಇರಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಫà³�ಟà³�‌ವೇರà³� ಗಳ ಸà³�ರಕà³�ಷತಾ ಪà³�ಯಾಚà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ಅಪà³�‌ಡೇಟà³� ಮಾಡಿ. ಮಾಲà³�‌ಗಳಲà³�ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯà³�ವ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಸಂಪರà³�ಕ ಬಳಸà³�ವಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಕದಿಯಲà³� ಅವಕಾಶವಿಲà³�ಲದಂತೆ ನಿಮà³�ಮ ಮೊಬೈಲà³� ಫೋನà³�, ಲà³�ಯಾಪà³�‌ಟಾಪà³�‌ಗಳà³� ಸà³�ರಕà³�ಷಿತವಾಗಿರà³�ವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳà³�ಳಿ. 
ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಎನ�ಕ�ರಿಪ�ಟ� ಅಥವಾ ಬೀಗಹಾಕಿಡ�ವ ವಿಧಾನಗಳನ�ನ� ಬಳಸಿ. ನಿಮ�ಮ ಕಂಪ�ಯೂಟರ� ಮಾಹಿತಿಯ ಹೆಬ�ಬಾಗಿಲನ�ನ� ತೆರೆದಿಟ�ಟಿದೆ ಎಂಬ�ದ� ನಿಜ. ಈ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಒಳ�ಳೆಯವರ� ಒಳ ಬರ�ವಂತೆ ಕಳ�ಳರೂ ಬರಬಹ�ದ� ಎಂಬ�ದನ�ನ� ಮರೆಯದಿರಿ.

– ಓಂ ಶಿವಪà³�ರಕಾಶà³�