ನಕ�ಷತ�ರಗಳ� ಕಾಣೆಯಾದಾಗ!

ಇರ�ಳ ಬಾನ ನೋಡಿದಾಗ
ಎತ�ತ ನೋಡ� ಕಪ�ಪ� ಛಾಯೆ
ಕಾಣದಾಯ�ತ� ಚ�ಕ�ಕಿ ಗ�ಂಪ�
ಯಾರ� ಕದ�ದರೋ?

ಕತ�ತಲಲ�ಲೂ ಹತ�ತ� ದೀಪ
ಬೆಳಗಿ ಬೆಳಗಿ ಕತ�ತಲನ�ನ�
ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿ ಕ�ಳಿತರವರ�
ಅವರೆ ಕದ�ದರೋ?

ಕತ�ತಲೆಯ ಕತ�ತಲಲ�ಲಿ
ಎಣಿಸ�ತ�ತಿದ�ದೆ ಚ�ಕ�ಕಿಗಳನ�
ಲೆಕ�ಕ ತಪ�ಪಿ ಹೋಯಿತಿಂದ�
ಎಂತ ಮಾಡಲೋ?


ನನ�ನದೊಂದ� ಚಿಕ�ಕ ದಾವೆ
ಹೂಡಲೊರಟ� ಬೆಚ�ಚಿ ನಿಂತೆ
ಹ�ಡ�ಕಿಕೊಡಿ ಎಂದರೆನ�ನ
ಹೊಡೆದ� ಬಿಡ�ವರೋ?