ವಚನ ಸಂಚಯ ನೋಡಿದಿರಾ?


೧೧ ಮತà³�ತà³� ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬಹà³�ಮà³�ಖà³�ಯ ರೂಪ ‘ವಚನ ಸಾಹಿತà³�ಯದ’ ಎಲà³�ಲ ವಚನಗಳನà³�ನà³� ಆಸಕà³�ತರà³�, ವಿದà³�ಯಾರà³�ಥಿಗಳà³�, ಸಾಹಿತಿಗಳà³�, ಭಾಷಾತಜà³�ಞರà³�, ಸಂಶೋಧಕರà³�, ತಂತà³�ರಜà³�ಞರà³� ಬಳಸಲà³� ನೆರವಾಗà³�ವಂತೆ ಮà³�ಕà³�ತ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಮತà³�ತà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ನಿರà³�ಮಿಸಿರà³�ವ “ವಚನ ಸಂಚಯ” à²¤à²¾à²£ ಈಗ ನಿಮà³�ಮ ಮà³�ಂದಿದೆ. ಇದನà³�ನà³� ಬಳಸಿ, ಇತರರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳಿ. ನಿಮà³�ಮೆಲà³�ಲ ಪà³�ರತಿಕà³�ರಿಯೆಗಳಿಗೆ, ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ನಾವà³� ಕಾತà³�ರದಿಂದ ಕಾಯà³�ತà³�ತಿದà³�ದೇವೆ. ಇದà³� ಪರೀಕà³�ಷಾರà³�ಥ (beta) ಆವೃತà³�ತಿಯಾಗಿದà³�ದà³�, ಇದರಲà³�ಲಿ ಕಂಡà³� ಬರà³�ವ ನà³�ಯೂನà³�ಯತೆಗಳನà³�ನà³� ಮà³�ಂದಿನ ದಿನಗಳಲà³�ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗà³�ವà³�ದà³�.

 
ಪà³�ರಜಾವಾಣಿಯಲà³�ಲಿ ನಮà³�ಮ ಈ ಯೋಜನೆ ಮತà³�ತà³� ತಂಡದ ಪರಿಚಯ ಇಲà³�ಲಿ ಪà³�ರಕಟವಾಗಿದೆ.