ಕಂಗ�ಲೀಷ� ಬರೆಯ�ವ�ದನ�ನ� ನಿಲ�ಲಿಸಲ� ಮತ�ತೊಂದ� ಸ�ಲಭ ಉಪಾಯ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ�ಲಿ, ಎಸ�.ಎಮ�.ಎಸ�, ಇ-ಮೇಲ�‌ಗಳಲ�ಲಿ ಬರೆಯ�ವ ಕಂಗ�ಲೀಷ� (kanglish) ಓದಲ� ಹಿಂಸೆಯಾದಾಗ ಅದೆಷ�ಟೇ ಒಳ�ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇದ�ದರೂ, ಅದನ�ನ� ಓದದೆ ಮ�ಂದ�ವರೆಯ�ವ�ದ� ನನ�ನ ಅಭ�ಯಾಸ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಭಾಷೆಗೆ ಇಂಟರ�‌ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ದೊರಕಬೇಕಾದ ಜಾಗವನ�ನೂ ಕಂಗ�ಲೀಷ� ಬರೆಯ�ವ ಅನೇಕರ� ಕಸಿಯ�ತ�ತಿರ�ವ�ದನ�ನ� ಕಂಡಾಗ, ಮತ�ತೆ ಮತ�ತೆ ಕನ�ನಡ ಟೈಪಿಸ�ವ�ದ� ಹೇಗೆ ಎಂದ� ಹೇಳ�ವ�ದನ�ನ� ಆಗ�ಗಾಗೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಅದನ�ನ� ಇನ�ನೊಮ�ಮೆ ಬ�ಲಾಗಿಸಲೇ ಬೇಕಿರ�ವ ಅಗತ�ಯತೆ ಹೆಚ�ಚ�ತ�ತಿದೆ.

ಕನ�ನಡದ ಪದಗಳನ�ನ� ಯ�ನಿಕೋಡ�‌ನಲ�ಲಿ ಗೂಗಲ�, ಬಿಂಗ�, ಯಾಹೂ ನಂತಹ ಸರ�ಚ� ಎಂಜಿನ�‌ಗಳ� ನೋಡಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗದೆ ಇದ�ದಾಗ, ಈ ಕಂಪೆನಿಗಳ� ಆಯಾ ಭಾಷೆಗೆ ಬೇಕಿರ�ವ ಸೌಲಭ�ಯಗಳನ�ನ� ತಮ�ಮ ವೆಬ�‌ಸೈಟ�‌ನಿಂದ ಒದಗಿಸಲ� ಮ�ಂದೆ ಬರ�ವ�ದಿಲ�ಲ. ಕನ�ನಡದ ಬಳಕೆ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ನಲ�ಲಿ ಹೆಚ�ಚಾಗಲ� ನಾವ� ಅದನ�ನ� ಇಂಗ�ಲೀಷ�‌ನಲ�ಲೇ ಟೈಪಿಸಿದರೆ ಸಾಲದ�, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ�ಲರ� ನೋಡಲ� ಇಚ�ಚೆ ಪಡ�ವ, ನೋಡಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗಿಸ�ವ ಯ�ನಿಕೋಡ�‌ನಲ�ಲೇ ಟೈಪಿಸಬೇಕ�.

ಬರಹ, ನ�ಡಿ ಇತ�ಯಾದಿಗಳ ತಂತ�ರಾಂಶಗಳ� ಲಭ�ಯವಿಲ�ಲದ ಪಕ�ಷದಲ�ಲಿ ಗೂಗಲ� ಕ�ರೋಮ�‌ನ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಇನ�ಪ�ಟ� ‌ಟೂಲ�ಸ� ಎನ�ನ�ವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ�ರದಲ�ಲಿರ�ವ ಎಕ�ಸ�‌ಟೆನ�ಷನ� ಬಳಸಿ ಕನ�ನಡ ಅಥವಾ ಇನ�ಯಾವ�ದೇ ಭಾಷೆಗಳನ�ನ� ಟೈಪಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಿದೆ.

https://chrome.google.com/webstore/detail/wikimedia-input-tools/fjnfifedbeeeibikgpggddmfbaeccaoh?utm_source=chrome-ntp-icon

ಈ ಎಕ�ಸ�‌ಟೆನ�ಷನ� ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ�ನ� ನೆಡೆಸ�ತ�ತಿರ�ವ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಷನ�‌ನ ಲ�ಯಾಂಗ�ವೇಜ� ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ� ಟೀಮ� ಅಭಿವೃದ�ದಿ ಪಡಿಸಿರ�ವ jquery-ime ಬಳಸಿ ಅಭಿವೃದ�ದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಕಗಪ, ಇನà³�ಸà³�‌ಸà³�ಕà³�ರಿಪà³�ಟà³� , ಟà³�ರಾನà³�ಸà³�‌ಲಿಟರೇಷನà³� (ಲಿಪà³�ಯಂತರಣ) ಆಯà³�ಕೆಗಳ ಕೀಬೋರà³�ಡà³�‌ ಬಳಸಿ  ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಎಲà³�ಲಿ ಬೇಕೆಂದರಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡ ಟೈಪಿಸಬಹà³�ದà³�.

ಎಕ�ಸ�‌ಟೆನ�ಷನ� ಅನ�ನ� ಇನ�ಸ�ಟಾಲ� ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ CTRL + M ಬಳಸಿ ಇದರಲ�ಲಿನ ಇತರೆ ಕೀಬೋರ�ಡ� ಆಯ�ಕೆಗಳನ�ನ� ಬಳಸಿಕೊಳ�ಳಬಹ�ದ�. ಇಂಗ�ಲೀಷ� ಟೈಪಿಸಲ� CTRL + M ಬಳಸಿ ಮತ�ತೆ ನಿಮ�ಮ ಸಿಸ�ಟಂ‌ನ ಮೂಲ/ನಿರ�ದಿಷ�ಟ ಕೀಬೋರ�ಡ�‌ಗೆ ಮರಳಬಹ�ದ�. ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ�ರದಲ�ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯನ�ನ� ಕಾಣಬಹ�ದ�.

ಇದರಲ�ಲಿನ jquery-ime ಅನ�ನೇ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕನ�ನಡದಲ�ಲಿ ಟೈಪಿಸ�ವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ�ಮ ವಚನ ಸಂಚಯದ ಹ�ಡ�ಕ�ವಿನಲ�ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ�ವ�ದ� ಇದೇ. ಬರಹ.ಕಾಮ� ನ ನಿಘಂಟ�ವಿನ ಹ�ಡ�ಕ�ವಿನಲ�ಲೂ ಇದನ�ನ� ಇತ�ತೀಚೆಗೆ ಬಳಸ�ತ�ತಿರ�ವ�ದನ�ನ� ನೀವ� ಕಾಣಬಹ�ದ�.

ಆಂಡà³�ರಾಯà³�ಡà³�‌ ಮೊಬೈಲà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡ ಬಳಸಲà³� ಇರà³�ವ ಅನೇಕ ವà³�ಯವಸà³�ಥೆಗಳನà³�ನà³� ಈಗಾಗಲೇ ಇಲà³�ಲಿ ಬರೆದಿದà³�ದೇನೆ.  ವಾರಾಂತà³�ಯದಲà³�ಲಿ ನಾನà³� ಮತà³�ತà³� ಎನಿಸಾಫà³�ಟà³� ಕನà³�ನಡ ಕೀಬೋರà³�ಡà³� ಮತà³�ತà³� ಜಸà³�ಟà³� ಕನà³�ನಡ ಕೀಬೋರà³�ಡà³� ಸೃಷà³�ಟಿಸಿದ ಶà³�ರೀಧರà³� ಆರà³�.ಎನà³� ಸೇರಿ ಗೂಗಲà³� ಇಂಡಿಕà³� ಹà³�ಯಾಕಥಾನà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಅಭಿವೃದà³�ದಿ ಪಡಿಸಿದ ಮತà³�ತೊಂದà³� ಆಂಡà³�ರಾಯà³�ಡà³� ಕೀಬೋರà³�ಡà³� ಬಗà³�ಗೆ ಸಧà³�ಯದಲà³�ಲೇ ಇಲà³�ಲಿ ಮತà³�ತೆ ಬರೆಯಲಿದà³�ದೇನೆ.

ಇನ�ಮ�ಂದಾದರೂ, ಕಂಗ�ಲೀಷ�‌ನಲ�ಲಿ ಬರೆಯ�ವ�ದನ�ನ� ನಿಲ�ಲಿಸೋಣವೇ?