ಕವನದ ರಸಪಾಕ

ರಸಕವಳದೆಳೆ ಎಳೆಯ
ಎಳೆದಾಗ ರಸಪಾಕ
ಎಳೆದೆಳೆದ� ಸವಿ ಸಾಲ�
ದ�ಗ�ಡ ಸರಿಸಾಕ..