ಕಾಲ ಚಕ�ರದ ಮ�ಂದೆ..

ಕಾಲ ಚಕ�ರದ ಮ�ಂದೆ ನನ�ನದೇನಿದೆ ಇಲ�ಲಿ?
ಯ�ವಕನ ಪರಿ ತಿರ�ಗಿ
ನನ�ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳ
ನೆನಪಿಸà³�ತಿಹà³�ದà³�…
ಎದ�ದ� ಕೂರಲೂ ಕಷ�ಟ, ಓಡ�ವ�ದೆಲ�ಲಿಯ ಮಾತ�?
ಇಷ�ಟ� ದಿನ ಕಾಲಚಕ�ರವನಿಡಿದ� ಕಲಿತದ�ದಷ�ಟೇ ಗೊತ�ತ�..
ಈಗಿಲ�ಲಿ ಕೂತ�, ಮೊಮ�ಮಗನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ�ವೆ
ಇದ�ದ�, ಈಸಿ ಜಯಿಸ�ವ ಕಥೆಯ
ಅಗೋ ಕಾಣ�ತ�ತಿವೆ ಅಲ�ಲಿ, ನನ�ನ ಚಿತ�ರಪಟದಲ�ಲಿ
ಕಂಗೊಳಿಸ�ವ ಆ ಎರಡ� ಕಣ�ಣ�ಗಳ�
ಕಾಣದ ಆ ಕೊನೆ ಎರಡ� ದಿನಗಳ
ಆಶà³�ಚರà³�ಯದಿಂದೆದà³�ರà³�ಗಾಣà³�ತà³�ತಾ…
ಸ�ತ�ತಿ ಸ�ತ�ತಿ ತಿರ�ಗ�ವ ಕಾಲ ಚಕ�ರಕೆ ನಾನ�
ನಾಲ�ಕ� ದಿನದ ಸಹಪಯಣಿಗನ�
ಸ�ಸ�ತಾದರೂ ವಿರಮಿಸ�ವ ಪ�ರಶ�ನೆಯಿಲ�ಲ..
ನಾಳೆಯ ಬದ�ಕಿನ ಉತ�ತರಕ�ಕೀ ಓಟ..
ಕಾಲಚಕà³�ರದ ಮà³�ಂದೆ ನಾನೇನೂ ಅಲà³�ಲ….