ಒಂದ� ಕಪ� ಕಾಫಿ

ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ,
ಹೀರಲಿಕ�ಕೂ ಮ�ಂದೆ
ಕಂಡಿತ�ತ� ಆ ನಗ�ಮ�ಖ
ದೊಡ�ಡದಾದ ಕಣ�ಣ�ಗಳ�
ಹಣೆಯಲ�ಲಿ ಬಿಂದಿ,
ಗಲ�ಲದ ಮೇಲೊಂದ�
ಸಣ�ಣ ದೃಷ�ಟಿ ಬೊಟ�ಟ�,
ನೋಡ�ತ�ತಲೇ ಕಾಫಿ
ಹೀರಿ ಮ�ಗಿಸಿಯಾಗಿತ�ತ�
ಕಿಸೆಗೆ ಕತ�ತರಿ ಜೊತೆಗೆ
ಆಫೀಸಿಗೆ ತಡವಾಗಿತ�ತ�