ಅಪರಿವರ�ತನೀಯ ಪರಿವರ�ತಕ!

ರಾಜà³�ಯ ಸರà³�ಕಾರ ಬಿಡà³�ಗಡೆ ಮಾಡಿರà³�ವ ಪರಿವರà³�ತಕ ಅಥವಾ ಕನà³�ವರà³�ಟರà³� ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³� ವಿಂಡೋಸà³� ಬಳಕೆದಾರರನà³�ನà³� ಮಾತà³�ರ ಗಮನದಲà³�ಲಿಟà³�ಟà³�ಕೊಂಡà³� ರೂಪಿಸಿರà³�ವಂತಿದೆ. 
ಕನà³�ನಡವನà³�ನà³� ಲಿನಕà³�ಸà³� ಮತà³�ತà³� à²�–ಓಎಸà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಬಳಸà³�ವವರ ಸಂಖà³�ಯೆಯೂ ಗಮನಾರà³�ಹ ಪà³�ರಮಾಣದಲà³�ಲಿದೆ. ಇದನà³�ನೆಲà³�ಲಾ ಮರೆತà³� ಇದನà³�ನà³� ವಿಂಡೋಸà³�‌ನಲà³�ಲಿಯೇ ಬಳಸಲà³� ಹೊರಟರೂ ಈ ತಂತà³�ರಾಂಶದ ಜೊತೆಗಿರà³�ವ ಸಹಾಯ ಕಡತಗಳà³� ಯಾವ ಸಹಾಯವನà³�ನೂ ಮಾಡà³�ವà³�ದಿಲà³�ಲ. ದತà³�ತ ನಿರà³�ಮಾಣ ಎಂಬ ಆಯà³�ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ತಂತà³�ರಾಂಶ ನೋಡà³�ವವರನà³�ನà³� ತಬà³�ಬಿಬà³�ಬà³�ಗೊಳಿಸà³�ತà³�ತದೆ. GOK (Kuvempu NUDI Baraha) ಎಂಬ ಆಯà³�ಕೆ ಬಳಸಿ, ನà³�ಡಿ ಅಥವಾ ‘ಆಸà³�ಕಿ’ಯಲà³�ಲಿರà³�ವ ಕಡತವನà³�ನà³� ಯೂನಿಕೋಡà³�‌ಗೆ ಪರಿವರà³�ತಿಸಿ ಕೊಳà³�ಳಬಹà³�ದà³� ಎಂಬà³�ದನà³�ನà³� ಅರಿಯà³�ವಲà³�ಲಿ ಸà³�ಸà³�ತಾದರೂ, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಮೊದಲ ಟೆಸà³�ಟà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಪಾಸà³� ಆಗಿದೆ. ಬà³�ರೈಲà³� ಕನà³�ವರà³�ಟರà³� ಬಳಕೆ, ಅದನà³�ನà³� ಬಳಸà³�ವ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಬಗà³�ಗೆ ಉಲà³�ಲೇಖಗಳಿಲà³�ಲ, ಇವನà³�ನà³� ಟೆಸà³�ಟà³� ಮಾಡà³�ವ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇಲà³�ಲ. 
ಪರೀಕà³�ಷೆಗಾಗಿ ಕೊಟà³�ಟಿರà³�ವ ಮಾದರಿಗಳಲà³�ಲಿ ಇಂಗà³�ಲಿಷà³� ಅಕà³�ಷರಗಳà³�, ಸಂಖà³�ಯೆಗಳà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿಲà³�ಲವಾದà³�ದರಿಂದ ಅವನà³�ನà³�  ಪರೀಕà³�ಷಿಸà³�ವ ಸಾಧà³�ಯತೆಗಳೇ ಇಲà³�ಲ. ಇನà³�ನà³� ಈ ಎಲà³�ಲ ಸಾಫà³�ಟà³�‌ವೇರà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ಹà³�ಡà³�ಕಿ ತಂದà³� ಇನà³�‌ಸà³�ಟಾಲà³� ಮಾಡಿಕೊಂಡà³� ಪರೀಕà³�ಷೆ ಮಾಡಲà³� ಯಾರà³� ಸಿದà³�ಧರಿರà³�ತà³�ತಾರೆ?
ಸಂರಕ�ಷಣ ಕಡತ (ನಿಮಗೆ ಸಿಗ�ವ ಫಲಿತಾಂಶವನ�ನ� ಉಳಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ವ ಫೈಲ�‌ನ ಹೆಸರ� ಮತ�ತ� ವಿಳಾಸ) ಇದರಲ�ಲಿ ಫೈಲ� ಹೆಸರ� ಜೊತೆಗೆ ಫೈಲ� ಎಕ�ಸ�‌ಟೆನ�ಷನ� ಕೊಡ�ವ�ದನ�ನ� ಮರೆತರೆ ಆ ಕಡತಗಳನ�ನ� ತೆಗೆಯಲ� ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಗ�ತ�ತದೆ. ಸಾಮಾನ�ಯನೊಬ�ಬ ಬಳಸ�ವ ತಂತ�ರಾಂಶ ಎಷ�ಟ� ಚೊಕ�ಕ ಮತ�ತ� ಸ�ಲಭವಾಗಿರಬೇಕ� ಎಂದ� ತಿಳಿಸ�ವ ವಿನ�ಯಾಸ ಸಂಬಂಧೀ ವಿಚಾರಗಳನ�ನ� ಅಭಿವೃದ�ಧಿ ಮಾಡಿದ ತಂಡ ನಿರ�ಲಕ�ಷಿಸಿರ�ವ�ದಕ�ಕೆ ಇದ� ಸಾಕ�ಷಿಯಾಗ�ತ�ತದೆ. ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕಡತಗಳ� ಆಸ�ಕಿಯಲ�ಲಿ ಕೊಳೆಯ�ತ�ತಿರ�ವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಫೈಲ� ಬಳಸಿ ಕನ�ವರ�ಟ� ಮಾಡ�ವಂತೆ ಮಾಡ�ವ ತಂತ�ರಾಂಶದ ಅವಶ�ಯಕತೆ ಮತ�ತ� ಅದರ ಭವಿಷ�ಯದ ಬಗ�ಗೆ ಈಗಲೇ ಕೊರಗಿದೆ. ಹತ�ತಾರ� ಕಡತಗಳನ�ನ� ಒಟ�ಟಿಗೆ ಪಡೆದ�, ಅವನ�ನ� ಅದರ ಎಕ�ಸ�‌ಟೆನ�ಷನ� ಅಥವಾ ಕಡತದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ�ನ� ಬಳಸಿ ಅರ�ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ� ಅವನ�ನ� ಸ�ಲಭವಾಗಿ ಕನ�ವರ�ಟ� ಮಾಡಿಕೊಡ�ವಂತೆ ಅಭಿವೃದ�ಧಿ ಪಡಿಸ�ವ ಸಾಧ�ಯತೆಯನ�ನ� ಸರ�ಕಾರ ಮರೆತಿರ�ವಂತಿದೆ.
ಈ ತಂತ�ರಾಂಶ ಬಳಸಿ ಮೈಕ�ರೋಸಾಫ�ಟ� ಆಫೀಸ�‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ�ಟ ಕಡತಗಳನ�ನ� ಮಾತ�ರ ಯೂನಿಕೋಡ�‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹ�ದೇ ಹೊರತ� ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ ಆಪರೇಟರ�‌ಗಳ� ಬಳಸ�ವ ಅಡೋಬಿಯ ತಂತ�ರಾಂಶಗಳಿಗೆ ಇದ� ಪ�ರಯೋಜನಕ�ಕೆ ಬಾರದ�.
(ಲೇಖಕರ� ವಚನ ಸಂಚಯದ ರೂವಾರಿಗಳಲ�ಲೊಬ�ಬರ�. �.ಟಿ. ಉದ�ಯೋಗಿ)