ಸಂಕ�ರಾಂತಿ ಸಂಭ�ರಮ

(Click on the image to read it easily | ಓದಲ� ಸ�ಲಭವಾಗ�ವಂತಾಗಲ� ಚಿತ�ರದ ಮೇಲೆ ಕ�ಲಿಕ� ಮಾಡಿ)

Sankranti Wishes 2012, a photo by omshivaprakash on Flickr.

ಛಾಯಾಗà³�ರಹಣ – ಪವಿತà³�ರ ಎಚà³� .(http://phjot.com)
Via Flickr:
Makara Sankranti – Festival of harvesting – en.wikipedia.org/wiki/Makar_Sankranti

Image for this greeting in Kannada is contributed my wife @pavithra.chihan 😉 thanks dear…

After all that hardwork, now we see the grain in storage and it gives us enough food to lead life for next year – hence we rejoice

Its a day to take rest for those who sweat in fields taking care of each and every seed they sow – hence we rejoice

The sun laughs at us and takes a turn to bring a new start after bringing extreme changes in climates such as heat and rain – hence we rejoice

Lots of sweets called huggi and its a festival / Suggi , we decorate animals who worked hard in fields, we spend the day playing day and night – hence we rejoice…

ಜ�ವರದ ನೆರಳ�

ಎಗ�ಗಿಲ�ಲದೆ ಸಾಗಿದ�ದ ದಿನಗಳ ನಡ�ವೆ
ತಗ�ಗಿ ಬಗ�ಗಿ ನೆಡೆ ಎಂದಿತ� ಜ�ವರ
ಮ�ಖದ ಮ�ಂದಿಡಿದ� ನಿನ�ನ ಕರ
ಶೀತ, ನೆಗಡಿಯ ತಡೆ ಒಡನೆ

ಹೊರಗಿನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜಗ�ಗಿರಲಿಲ�ಲ
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಸ�ರೀಲಿಕ�ಕೂ ಸಾಕ�
ಮೈ ಬಿಸಿ ಆದೊಡನೆ ನೆಲ ಅದ�ರಿತ�ತ�
ಈ ಜà³�ವರದ ನೆರಳà³� ಸà³�ವಲà³�ಪ ಬೇಕಿತà³�ತà³�…

ಸ�ಗ�ಗಿ


ಚಿತ�ರ: ಪವಿತ�ರ ಹೆಚ�

ಸಂಕ�ರಾತಿಯ ಈ ಸಂಜೆಯಲಿ


ಓಡಿದೆ ನೋಡಿ ಮತ�ತಿನಲಿ
ವರ�ಷದ ದ�ಡಿತವ� ಮ�ಗಿಯಿತ� ಇಂದ�
ಹೊಸ ವೇಷವ ಧರಿಸ�ವ ಇಂಗಿತವ�
ಬಸವನ ಪೂಜೆ ಮ�ಗಿಯಿತ� ನೋಡ�
ಓಡಿವೆ ಉರಿಯ�ವ ಕಿಚ�ಚಲಿ ನೋಡ�
ಮೈಯಿಗೆ ಬಿಸಿ ತಾಗಿತೊ ಎಂದೋ
ಹಬ�ಬದ ಸ�ಗ�ಗಿ ಉಂಡೆವೊ ಎಂದೋ
ರೋಗವ ಹೊಡೆದೋಡಿಸ�ವ�ದ�
ದೃಷ�ಟಿಯನಿದ� ನೀವಾಳಿಪ�ದ�
ಎಳ�ಳ� ಬೆಲ�ಲ ನಮಗೂ ಉಂಟ�
ಎಳ�ಳ� ಬೆಲ�ಲ ನಿಮಗೂ ಉಂಟ�
ಸ�ಗ�ಗಿಯ ಹಬ�ಬವ ಕೊಂಡಾಡಿ
ವರ�ಷದ ಪೂರಾ ಹಾಯಾಗಿರಿ