ವೃಷಸೇನ

ಮಹಾಭಾರತದ à²•à³�ರà³�ಕà³�ಷೇತà³�ರ
ರಣರಂಗದಲ�ಲಿ ಒಂದ� ಪ�ರಸಂಗ
ಕಿನ�ನರರ ಯಕ�ಷಗಾನ ಪ�ರದರ�ಶನ
ವೀರ ವೃಷಸೇನನ ರ�ದ�ರ ನರ�ತನ!

ಸಾರ�ತ�ತಲೇ ಜನರ ಮನಗೆದ�ದ�
ತಾಯಿಯ ಅಪ�ಪಣೆ ಪಡೆದ�
ಯ�ದ�ದಕ�ಕೆ ಸಿದ�ದನಾಗಿ ನಿಂತಿದ�ದಾನೆ
ಕರ�ಣನ ಪ�ತ�ರ ವೃಷ ಸೇನ..

ತಂದೆಗಾಗಿ ರಣರಂಗಕ�ಕೆ ನ�ಗ�ಗಿದ
ಅಭಿಮನ�ಯ�ವ ಮೀರಿಸಲ�
ತನ�ನ ತಂದೆಯ ಇಷ�ಟಾರ�ಥ ಸಿದ�ದಿಸಲ�
ಬೆಂಕಿಯ�ಂಡೆಯಂತೆ ನ�ಗ�ಗಿ ಬರ�ತ�ತಾನೆ

ಕೃಷ�ಣ ಕಳ�ಹಿದ ಭೀಮನನ�ನ�
ತನ�ನೆಲ�ಲಾ ಯ�ಕ�ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ
ಸಾಮಾನ�ಯನಲ�ಲದ ಬಾಲಕನ
ಕೊಲ�ಲದೆ ತನ�ನಲ�ಲಿ ಹಿಡಿದ�ತರಲ�

ಇವನೇನ� ಸಾಮಾನ�ಯನೇ?
ಉರà³�ಳಿಸಿದ ಭೀಮನನà³�ನೇ…
ಕೊನೆಗೆ ಅರ�ಜ�ನನೊಂದಿಗೆ
ಕೃಷ�ಣನೇ ಬರಬೇಕಾಯ�ತ�

ತನà³�ನ ಮಾತà³�ಗಳಲà³�ಲೇ à²¸à³‹à²²à²¿à²¸à²¿à²¦
ಪೋರ ತನ�ನದೊಪ�ಪಂದಿರನ�ನ�..
ಕೊನೆಗೂ à²¸à³‹à²²à²²à³‡ ಬೇಕಾಯà³�ತà³�
ಯ�ದ�ದದಲ�ಲಿ ಘಟಾನ�ಘಟಿಗಳ ಮಧ�ಯೆ

ಸೋತರೂ ಇವನೇ ಗೆದ�ದ
ಎಲ�ಲರ ಮನವನ�ನ�.. ಪಾತ�ರದಲ�ಲಿ
ತನ�ನ ಮೊನಚಾದ ನಟನೆಯಲ�ಲಿ
ರಂಗಶಂಕರದ ಆ ಮಂದಿರದಲ�ಲಿ

– ರಂಗಶಂಕರದಲà³�ಲಿ ನೋಡಿದ ವೃಷಸೇನ ಚಿಣà³�ಣರ ಯಕà³�ಷಗಾನ ಪà³�ರದರà³�ಶನ ಇನà³�ನೂ ನನà³�ನ ಕಣà³�ಮà³�ಂದೆ ಆಗಾಗ ಬಂದà³� ಹೋಗà³�ತà³�ತಿರà³�ತà³�ತದೆ.

ಮಹಾಭಾರತ ನಮಗೆ ಅದರ ಪà³�ರತಿಯೊಂದà³� ಪà³�ರಸಂಗದಲà³�ಲೂ  à²�ನೆಲà³�ಲಾ ಕಲಿಸà³�ತà³�ತದೆ ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯ ನಡà³�ವೆ, ಯà³�ದà³�ದ ಸನà³�ನದà³�ದತೆ, ಅದಕà³�ಕೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ಶಿಸà³�ತà³�, ಧೃಡ ನಿರà³�ಧಾರ ಹೀಗೆ  à²¹à²¤à³�ತà³� ಹಲವà³� ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ನನà³�ನ ಮನಸೆಳೆದ ಉಡà³�ಪಿಯ ಚಿಣà³�ಣರಿಗೆ ಮತà³�ತೊಮà³�ಮೆ ಪà³�ರೀತಿಯ ಹಾರೈಕೆಗಳà³�