ಮೂರ� ಚ�ಟ�ಕ� ಮಾತ�ಗಳ�

ನಿದ�ದೆ

ನಿದ�ದೆ ಬರಲಿ ನಿನಗೆ
ದಿನದ ದಣಿವ ಸರಿಸೆ
ಮಲಗ� ಚಿನ�ನ ನೀ
ಹೊದ�ದ� ಕನಸ ಹೊದಿಕೆ
ಬೆಳಗà³� 

ಸೂರ�ಯ ತಟ�ಟ�ವ ಕದವ
ಬರ�ವ ಮ�ಂಜಾನೆ
ಚ�ಕ�ಕಿ ಚಂದ�ರಮ ಸರಿದ�
ಬೆಳ�ಳಿ ರೆಕ�ಕೆಯ ತೆರೆದ�

ಕಣà³�ರೆಪà³�ಪೆ 

ಹಕ�ಕಿಪಕ�ಕಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ
ಸ�ಪ�ರಭಾತದ ಕರೆಗೆ
ಕಣ�ಣರೆಪ�ಪೆಯ ಸರಿಸಿ

ಜಗವ ಕಾಣೋ ಮಗ�ವೆ