ತಂಗಾಳಿ

ಸಂಜೆಯ ಆ ತಂಗಾಳಿ
ನನ�ನ ಕೆನ�ನೆ ಸವರಿತ�ತ�
ಒಳಗಿನ à²�ರà³� ಕಂಡಿಷನà³� 
ನನ�ನ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿದಾಗ

ಕಾರಿನ ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗೆ 
ಮ�ಖವಿಟ�ಟಾಗ ರಾಚಿದ
ತಂಗಾಳಿಯ ತಂಪಿಗೆ
ನನ�ನ ಕೆನ�ನೆಯೂ ಕೆಂಪೇರಿತ�ತ�

ವೇಗದ ಮಿತಿಯ ಒಳಗೇ

ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಕನಸ�ಗಳ
ಇತಿಮಿತಿಯಿಲ�ಲದ ಆಟದಲ�ಲಿ
ತಂಗಾಳಿ ನನ�ನ ಎಚ�ಚರಿಸಿತ�ತ�

— ನನà³�ನ ಎಚà³�ಚರಿಸಿತà³�ತà³�