ಅಂತರಾಷ�ಟ�ರೀಯ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ (International Driving Permit)

ಹೊರ ದೇಶಕ�ಕೆ ಪ�ರಯಾಣ ಬೆಳಸ�ತ�ತಿದ�ದೀರಾ? ಅಲ�ಲಿಯ ವಾಹನಗಳನ�ನ� ತಾತ�ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದ� ಅವ�ಗಳಲ�ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡ�ವ ವಿಚಾರವಿದೆಯೇ? ಆಗಿದ�ದಲ�ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಬಹ�ದ� ಅಂತರಾಷ�ಟ�ರೀಯ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ (International Driving Permit). ನಿಮ�ಮ ಪ�ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ�ಥೆ (ಆರ�.ಟಿ.ಒ) ಇದನ�ನ� ನಿಮಗೆ ಒಂದೆರಡ� ದಿನಗಳಲ�ಲಿಯೇ ನೀಡ�ತ�ತದೆ. http://rto.kar.nic.in/ ನಲ�ಲಿ ಇದಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ�ಲ ಅರ�ಜಿಗಳ� ಮತ�ತ� ಮಾಹಿತಿ ಲಭ�ಯವಿದೆ.

ಹೇಗೆ? 

 • http://rto.kar.nic.in/ ಲಭà³�ಯವಿರà³�ವ ಅರà³�ಜಿ Form CMV 4-A ಮತà³�ತà³� 
 • ಆರೋಗà³�ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ CMV 1 & CMV 1A ಅರà³�ಜಿಗಳನà³�ನà³� ತà³�ಂಬಿ, ಸರà³�ಕಾರಿ ವೈದà³�ಯರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡà³� ಅವರಿಂದ ಸಹಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
 • ಎಲà³�ಲ ಅರà³�ಜಿಗಳನà³�ನà³� ಆರà³�.ಟಿ.ಒ ದ ಸೂಪರà³� ಇಂಟೆಂಡೆಂಟà³�‌ರವರ ಬಳಿ ನಿಮà³�ಮ ಡà³�ರೈವಿಂಗà³� ಲೈಸೆನà³�ಸà³�, ವಿ.ಸಾ, ಪಾಸà³�‌ಪೋರà³�ಟà³�, ನಿಮà³�ಮ ವಿಮಾನದ ಟಿಕೆಟà³�‌ಗಳ ಜೆರಾಕà³�ಸà³� ಮತà³�ತà³� ಒರಿಜಿನಲà³� ಕಾಫಿಗಳನà³�ನà³� ತೋರಿಸಿ ಅವರಿಂದ  à²…ಂತರಾಷà³�ಟà³�ರೀಯ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ à²…ರà³�ಜಿ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳà³�ಳಿ.  Original Valid Driving Licence + Passport + Visa + Air Ticket ( with one set xerox copies) 
 • ನಂತರ à²…ಂತರಾಷà³�ಟà³�ರೀಯ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಗೆ ೫೦೦ ರೂಪಾಯಿಯನà³�ನà³� ಕೌಂಟರà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಪಾವತಿಸಿ ಚಲನà³� ಪಡೆದà³�ಕೊಳà³�ಳಿ
 • ಚಲನà³� ಮತà³�ತà³� Form CMV 4-A,CMV 1 ಮತà³�ತà³� CMV 1A, ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಪà³�ರತಿಗಳನà³�ನà³�  à²®à²¤à³�ತೆ à²¸à³‚ಪರà³� ಇಂಟೆಂಡೆಂಟà³�‌ಗೆ ನೀಡಿ, ಅವರà³� ನಿಮಗೆ ಒಂದೆರಡà³� ದಿನಗಳಲà³�ಲಿ ಪರವಾನಗಿಯನà³�ನà³� ಬಂದà³� ಕೊಂಡೊಯà³�ಯà³�ವಂತೆ ಹೇಳà³�ತà³�ತಾರೆ. 
 • ಆರà³�.ಟಿ.ಒ‌ಗಳà³� ಸಾಮಾನà³�ಯವಾಗಿ ಪà³�ರತಿದಿನ ಮಧà³�ಯಾನà³�ಹ ೪ರ  à²¨à²‚ತರ ದಾಖಲೆಗಳನà³�ನà³� ವಿತರಿಸà³�ತà³�ತವೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ದಿನದಂದà³� ಈ ಚಿತà³�ರದಲà³�ಲಿ ಕಾಣà³�ವಂತಿರà³�ವ ಪರವಾನಗಿಯ ಪತà³�ರ ನಿಮà³�ಮ ಕೈನಲà³�ಲಿರà³�ತà³�ತದೆ. International driving permit - India
ಗಮನಿಸಿ:-

 • ಇದನà³�ನà³� ಪಡೆದà³�ಕೊಳà³�ಳಲà³� ಮಧà³�ಯವರà³�ತಿಗಳ ಅವಶà³�ಯಕೆತೆ ಇಲà³�ಲ. 
 • ಆರà³�.ಟಿ.ಒ ತಾಣದಲà³�ಲಿರà³�ವ ಅರà³�ಜಿಗಳನà³�ನà³� ಪà³�ರಿಂಟà³� ಮಾಡಿಕೊಂಡರಾಯà³�ತà³�.
 • ಸರà³�ಕಾರಿ ವೈದà³�ಯರà³� ಸಾಮಾನà³�ಯವಾಗಿ ೧೦೦ರೂ ಪಡೆದà³� ನಿಮಗೆ ವೈದà³�ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ನೆಡೆಸಿಕೊಡà³�ತà³�ತಾರೆ. 
 • ೧೨೦ಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ದೇಶಗಳಲà³�ಲಿ ಈ ಪರವಾನಗಿಯನà³�ನà³� ಬಳಸಬಹà³�ದೆಂದà³� ಹೇಳà³�ತà³�ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಮà³�ಮ ಆರà³�.ಟಿ.ಒ ಗಳà³� ಯಾವà³�ದೇ ಪರೀಕà³�ಷೆ ಇಲà³�ಲದೆ ಇದನà³�ನà³� ನೀಡà³�ವà³�ದà³� ನಮà³�ಮನà³�ನà³� ಗೊಂದಲಕà³�ಕೀಡà³� ಮಾಡà³�ವà³�ದà³� ಸಹಜ. 
 • ಕೆಲವೊಂದà³� ದೇಶಗಳಲà³�ಲಿ ನಮà³�ಮ ಸಾಮಾನà³�ಯ ಡà³�ರೈವಿಂಗà³� ಲೈಸೆನà³�ಸà³� ಕೆಲದಿನಗಳ ಮಟà³�ಟಿಗೆ ಸಾಕಾಗà³�ತà³�ತದೆ. ಅಲà³�ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರà³�ವವರನà³�ನà³� ಒಮà³�ಮೆ ವಿಚಾರಿಸಿ.
 • à²�.ಡಿ.ಪಿ ನೀವà³� ಬೇರೊಂದà³� ದೇಶದಲà³�ಲಿ ಸà³�ವಲà³�ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದà³�ದà³�, ಅಲà³�ಲಿನ ಡà³�ರೈವಿಂಗà³� ಲೈಸೆನà³�ಸà³� ಪಡೆದà³� ಕೊಳà³�ಳà³�ವವರೆ ತಾತà³�ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸಕà³�ಕೆ ಬರà³�ತà³�ತದೆ. 
 • ಇದರ ಕಾಲಮಿತಿ ೧ ವರà³�ಷ.