ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಸೋರ�ಸ���ನಲ�ಲೀಗ ಗ�ಯಾಜೆಟ���ಗಳ� ಲಭ�ಯ

ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಸೋರ�ಸ���ನಲ�ಲಿ ಇದ�ವರೆಗೆ ಯಾವ�ದೇ ಗ�ಯಾಜೆಟ���ಗಳ� ಇರಲಿಲ�ಲ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗ�ಯಾಜೆಟ���ಗಳನ�ನ� ಈಗ ವಿಕಿಸೋರ�ಸ���ನಲ�ಲಿ ಅನ�ಸ�ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪಾದಕರ� ಇವನ�ನ� ತಮ�ಮ ಪ�ರಾಶಸ�ತ�ಯಗಳಲ�ಲಿ ಕಾಣ�ವ ಗ�ಯಾಜೆಟ� ಟ�ಯಾಬ� ಮೂಲಕ ಸಕ�ರಿಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ�ಳಬಹ�ದಾಗಿದೆ.
ಗ�ಯಾಜೆಟ�‌ಗಳ ಪಟ�ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
  • Popup ಪಾಪà³�-ಅಪà³� ಮೂಲಕ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಬಹà³�ತೇಕ ಕà³�ರಿಯೆಗಳನà³�ನà³� ಮಾಡಲà³� ಸಹಕರಿಸà³�ವ ಗà³�ಯಾಜೆಟà³�
  • ReferenceTooltips ಲೇಖನಗಳಲà³�ಲಿರà³�ವ ಉಲà³�ಲೇಖಗಳ ಸಂಖà³�ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮà³�ಮ ಮೌಸà³� ಸರಿಸಿ, ಆಯಾ ಉಲà³�ಲೇಖದ ಪà³�ಟವನà³�ನà³� ಮೌಸà³�‌ಟೂಲà³�‌ಟಿಪà³� ನಲà³�ಲಿಯೇ ಓದಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸà³�ವ ಗà³�ಯಾಜೆಟà³�.
  • Syntax highlighter: Make syntax stand out colourfully in the edit box.
  • HotCat ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಲೇಖನಗಳ ವರà³�ಗ ನಿರà³�ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹà³�ದà³�.
  • Prove-It! ಉಲà³�ಲೇಖಗಳನà³�ನà³� ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ.
  • RefToolbar�