ಗ�ಡ�ಗ�

ನಡ�ರಾತ�ರಿಯಲ�ಲಿ ,
ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ�ಕದಲ�ಲಿ
ಸ�ಂಯ� ಎಂದ� ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ
ಅದೆಲ�ಲೋ ಸಿಡಿಲ� ಬಡಿದಾಗ
ಹಾಗೇ ನನ�ನ ಮನದಲ�ಲಿನ
ಪ�ಟ�ಟದೊಂದ� ಕೋಣೆಯಾಗೆ
ಮಗà³�ವಿನಂತೆ ಸಣà³�ಣ ಹೆದರಿಕೆ…

ಹೆದರಿದ�ದ� ಸಮಯಕ�ಕೋ
ಇಲ�ಲ ಅದೆಲ�ಲೋ ಗ�ಡ�ಗಿದ
— ಗà³�ಡà³�ಗಿಗೋ —

ಗà³�ಡà³�ಗಿದà³�ದà³�… ಬಾಸà³� ಆಗಿದà³�ದರೆ…
– ಫೋನà³� ಸಿಚà³� ಆಫà³� ಮಾಡಿ
– ಆಫà³� ಲೈನà³� ಹೋಗಿ

ಗà³�ಡà³�ಗಿದà³�ದà³� … ಥಂಡರà³� ಬರà³�ಡà³� ಬೈಕಾಗಿದà³�ದರೆ
– ಒಂದà³� ಲಾಂಗà³� ಡà³�ರೈವà³�

ಗ�ಡ�ಗಿದ�ದ� ನಿಜವಾಗ�ಲೂ ಗ�ಡ�ಗೇ ಆಗಿದ�ದರೆ
– ಹೊದಕೆಯ ಮರೆಯಲà³�ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡà³�
– ಒಂದಿಷà³�ಟà³� ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ