ಓಲೆ

ಬರೆಯಲೊಂದ� ಪತ�ರವ ಹಿಡಿದೆ ನಾನ� ಲೇಖನಿ
ಆರ� ಮಾತ� ನೂರ� ತೆರದಿ ಮನದಿ ಮನೆಯ ಮಾಡಿದೆ
ಬರೆಯಲೇನ� ಷ
ಟ�ಪದಿ ಉಲಿಯಲೇನ� ಚೌಪದಿ
ಒಟà³�ಟಿನಲà³�ಲಿ ಚಿಕà³�ಕ ಗà³�ಟà³�ಟ ಬರೆದೆ ನಾನà³� à²ªà²¤à³�ರದಿ