ಗೂಗಲ� ನೋಟೋ (Noto/No tofu) ಕನ�ನಡ ಫಾಂಟ�ಗಳನ�ನ� ನೋಡಿದಿರಾ?

ಇಂದೇ ಡೌನ�‌ಲೋಡ� ಮಾಡಿ, ಪರೀಕ�ಷಿಸಿ ನೋಡಿ.
ವಿಶ�ವದ ಪ�ರತಿಯೊಂದೂ ಭಾಷೆಗೂ ಒಂದ� ಫಾಂಟ� ಲಭ�ಯವಾಗಿಸ�ವ ಗೂಗಲ� ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ�ಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ�ನೂ ಓದಲ� ಮರೆಯಬೇಡಿ:

ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�ಲೇಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ ಕೈ ಬರಹ ಬಳಸಿ

ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�ಲೇಟ� ಆಂಡ�ರಾಯ�ಡ� ಅಪ�ಲಿಕೇಶನ�ನಲ�ಲಿ ಕೈಬರಹ ಮೂಲಕ ಕನ�ನಡದ ಪದಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಅನ�ವಾದ ತಿಳಿಯಲ� ಇಂದಿನಿಂದ ಸಾಧ�ಯವಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�ಲೇಟ� ಅಪ�ಡೇಟ� ಇನ�ಸ�ಟಾಲ� ಆದ ಬಳಿಕ ನನ�ನ ಮೊಬೈಲ�ನಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ ಕೈಬರಹ ಸಾಧ�ಯವಾಗಿರ�ವ�ದನ�ನ� ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ�ರಗಳಲ�ಲಿ ಕಾಣಬಹ�ದ�.

ಕೈ‌ಬರಹದ ಬೆಂಬಲ ಕನ�ನಡಕ�ಕೂ ಇರ�ವ�ದನ�ನ� ಇಂದಿನ ಅಪ�ಡೇಟ� ಸಮಯದಲ�ಲಿ ಕಂಡಿದ�ದ�
ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�‌ಲೇಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ ಕೈಬರಹ