ಊಟದ ಗಳಿಗೆ

ಮಟ ಮಟ ಮಧ�ಯಾನ�ಹ
ಊಟದ ಗಳಿಗೆ
ಹೊರಟೆನ� ಹೊರಗೆ
ಬರಿ ಹೊಟ�ಟೆಯ ಕರೆಗೆ

ಮನೆಯೂಟವ� ಸಿಗದ�
ನೆನೆದರà³�  à²¨à³€à²¨à³�
ಚೆಂದದ ಹೋಟೆಲ�
ಸಿಗ�ವ�ದೊ ನೋಡ�

ನಾಲ�ಕಾಸ� ಸ�ರಿದ�
ಊಟವ ಮಾಡ�
ಸಾಗದ� ಬದ�ಕ�
ಬರಿ ಹೊಟ�ಟೆಯ ಜೊತೆಗೆ

ಮ��ಷ�ಟಾನ�ಹವ� ಸಿಕ�ಕರೆ
ನಿನದೇ ಪ�ಣ�ಯ
ಹೊಟ�ಟೆಯ� ಕೆಡದಿರೆ
ನೀನೇ ಧನ�ಯ