ಮನೆಯ ಕಟ�ಟ�ವ ಆಸೆಯಿಲ�ಲ

ಛಾಯಾಗ�ರಹಣ : ಪವಿತ�ರ ಹೆಚ�

ಮನೆಯಂತೆಯೇ ತೋರ�ತ�ತಿದೆಯಲ�ಲ
ಬಾಗಿಲà³� ಮಾತà³�ರ ಕಾಣà³�ತà³�ತಿಲà³�ಲ…
ಪರವಾಗಿಲ�ಲ, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿನ ಚಿಂತಿಲ�ಲ
ಮಳೆಗಾಲದ ನೀರಿನ ಮೇಳ
ನೆನೆದà³� ಆನಂದಿಸಿದರಾಯà³�ತಲà³�ಲ…
ಬಿಸಿಲ� ಸಿಡಿಸ�ಯ�ದ� ಬೇಸತ�ತರೆ
ಪ�ರ�ರನೆ ಆಗಸಕ�ಕೆ ಹಾರ�ವೆ ನಾ
ಇಲà³�ಲೇ ನಿಂತà³� ಅಳà³�ವ ಮನಸà³�ಸಿಲà³�ಲ…
ಕಟ�ಟಿಕೊಳಲೇಕೆ ನಾ ಇನ�ನೊಂದ� ಮನೆಯನ�ನ

ಅಲೆಗಳಲ�ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದಾಗ

ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ಹಳೆಯ
ನೆನಪ�ಗಳ ನೆನೆನೆನೆದ�
ನೀರಿನೆಲೆಯ ಸೆಳೆತಕೆ
ಕಳೆದ� ಹೋಗ�ತಲಿಹಳ�

ತನ�ನ ಇನಿಯನ ಮನೆಯ
ಆ ದಡವ  ಸೇರà³�ವà³�ದà³�
ಹೇಗೆಂದ� ಚಿಂತಿಸ�ತ
ಕಾಲ ಕಳೆದಿಹಳ�

ಈ ಸಂಜೆಗತ�ತಲಲಿ
ನೀರ ಜೊತೆ ನೀರೆಯ
ಹತ�ತಾರ� ಮಾತ�ಕತೆ
ಮನೆಯ  ಮಾಡಿಹà³�ದà³�

ತಂಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ
ಹಾರ�ವದೋ, ಇಲ�ಲ..
ಆ ಮೀನ ಜೊತೆಗೆ
ಈಜಲೆಣಿಸಲೊ ನಾನ�?

ಪ�ರಶ�ನೆಗಳ ಉತ�ತರಿಸೆ
ಕನಸಲಿ ತಾ ಬಂದ�
ತನ�ನ ಮನೆಗೆನ�ನ ಕರೆದೊಯ�ಯ
ಬಹ�ದೇ ಗೆಳೆಯ?

– ಕಾವೇರಿಯ ದಡದಲà³�ಲಿ ಕà³�ಳಿತರೆ  ಇನà³�ನೂ ನೂರà³� ಆಲೋಚನೆಗಳà³� ನಿಮà³�ಮಲà³�ಲೂ ಮನೆಮಾಡಬಹà³�ದಲà³�ಲ…

ಚಿತà³�ರ:- ಪೃಥà³�ವಿ – ವಿಜಯà³� ಶಂಕರà³� ಅಲà³�ಬಂ ನಿಂದ