ಅಮ�ಮ

ಎದೆ ಹಾಲ ಕà³�ಡಿಸೆನà³�ನ 

ಬೆಳಸಿದ ಹೆಡೆದವ�ವ
ನಿನ�ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲ ಗ�ರ�ವಾಗಿ
ವಿಧ�ಯೆ ಕಲಿಸಿದೆ ನೀ
ನಿನ�ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ತ�ತ�ತ� ಅನ�ನವ ನೀಡಿ
ಹೊತ�ತ� ಹೊತ�ತಿಗೆ ಕಾಯ�ದ
ನಿನ�ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ನನ�ನ ಬೇಕ� ಬೇಡಗಳ
ದೇವರಿಗೂ ಮೊದಲರಿತ� ವರವಾಗಿಸಿದ
ನಿನ�ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ಕಷ�ಟ ಸ�ಖಗಳ ನಾಲ�ಕ�
ಅನ�ಭವದ ಮಾತ�ಗಳ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ
ನಿನ�ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ಹೊತ�ತ� ಹ�ಟ�ಟ�ವ ಮ�ನ�ನ
ಹೊತà³�ತà³� ಸರಿದ ಮೇಲೆ ನನà³�ನ ಕಾಯà³�ವ 
ನಿನ�ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ಕರà³�ಳ ಬಳà³�ಳಿಯ ಕರೆಗೆ 
ಓಗೊಟà³�ಟà³� ಬಳಿಬರà³�ವ ಅಮà³�ಮಾ 
ನಿನ�ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?