ಹಕ�ಕಿ ನಾನಾಗಬೇಕ�

ಸಿಕ�ಕರೆರೆಡ� ರೆಕ�ಕೆ ನನಗೆ
ಹಿಗ�ಗ� ಬರ�ವ�ದ�
ತೋರಲದನ� ಜಗಕೆ ನಾನ�
ನಭಕೆ ಜಿಗಿವೆನ�
ಮನ�ಜ ಮನಸಿಗೆಣೆಯೆ ಹೇಳ�
ಕಷ�ಟವಾವ�ದ�?
ಮನಸ� ಮಾಡೆ ದಿಕ�ಕ� ದೊರಕಿ
ಹಾರಿ ನಲಿವೆನ�