ಜೇಡರ ಬಲೆ

ಎಲ�ಲ ದಿಕ�ಕ�ಗಳ ಸ�ತ�ತಿ ಹೆಣೆದ�
ಅಭೇದ�ಯ ಚಕ�ರವ�ಯೂಹದ ಬಗೆಯ
ಸೂರ� ಕಟ�ಟ�ತಿಹ�ದ� ಜೇಡ
ಬದ�ಕ ಎಲ�ಲ ಕಷ�ಟ ಕಾರ�ಪಣ�ಯಗಳ
ಸ�ತ�ತ ಕಟ�ಟಿಹ�ದಿದನ�
ಸ�ಲಭದ ಮೋಕ�ಷ ಮಾರ�ಗವಲ�ಲವಿದ�
ಬೆಳಗಿನ ಮಂಜಿನ ಹನಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದ�
ಮ�ತ�ತಿನ ಹಾರದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿ
ಆಕರ�ಷಿಸ�ವ�ದ�
ಮತ�ತೊಂದ� ಗಳಿಗೆ, ಹ�ಷಾರ�
ಒಳ ಹೊಕ�ಕಿಯೆ ಇದಲಿ.. ಆಹಾರವಾಗ�ವೆ,
 à²…ಭಿಮನà³�ಯà³�ವೇ ನೀನà³�?
ಚಿತ�ರ:- ಗ�ರ�ಪ�ರಸಾದ� ಶೃಂಗೇರಿ