ಅಭ�ಯಂಜನ ತೈಲದಬ�ಯಂಜನ

ಅಭ�ಯಂಜನ ತೈಲದಬ�ಯಂಜನ
ಹೊಸ ವರ�ಷದ ಹೊಸ ದಿನದಲಿ
ಜಿಡ�ಡಿನಿಂದಲೇ ಜಿಡ�ದ ತೆಗೆಯ�ವ
ಜಿದ�ದಿನಾಟದ ಅಭ�ಯಂಜನ

ಚಿಕà³�ಕಂದಿನ ಅಭà³�ಯಂಜನದ ಆ ಕೆಲ ಕà³�ಷಣಗಳà³� —

ಎದ�ದೊಡನೆ ಅಮ�ಮ ಎಣ�ಣೆ ಹಚ�ಚಿ,
ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಿಸಿನೀರ ಕೊಡದಿಂದ
ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರ� ಸ�ರಿಯ�ವಾಗಿನ ಸಂದರ�ಭ
ನೆನೆದ� ಓಡಿದ�ದ�

ತಪ�ಪಿಸ�ಕೊಳ�ಳಲಾರದೆ, ಎಣ�ಣೆ ಹಚ�ಚಿಸಿ ಕೊಂಡ ನಂತರ
ಫೈಲ�ವಾನನಂತೆ ಸೀಗೇಕಾಯಿ ಬೇಡವೆಂದ�
ಜಿದ�ದಿನಿಂದಗ�ದ�ದಾಡಿದ�ದ�

ಹೊರಬಂದಾಕ�ಷಣ ಸಿಗ�ತ�ತಿದ�ದ ಬಣ�ಣದ
ಹೊಸ ಬಟ�ಟೆಯ ಆಸೆಗೆ ಸೋತ� ಉರಿಯ�ತ�ತಿದ�ದ
ಕಣ� ಮಿಟ�ಕಿಸಿ ಕಾದಿದ�ದ�..

ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿ ವಾತಾದಿದೋಷಗಳ�
ಆಯ�ರಾರೋಗ�ಯ ವೃದ�ದಿಸಲಿ
ಪ�ಷ�ಕಳ ಜಳಕದಲ�ಲಿ ಪ�ರಸನ�ನತೆಯ ಸ�ಖದೊರೆತ�
ಸೌಂದರ�ಯ ವೃದ�ದಿಸಲಿ ತೈಲದ ಅಭ�ಯಂಜನದಿಂದ

ಹೀಗೆ ಯಾವ ಜಿದ�ದಿಗೂ ಜಗ�ಗದೆ, ಜಿದ�ದಿನಲ�ಲೇ
ಮತ�ತೊಂದಿಷ�ಟ� ಸಾಲ�ಗಳಲ�ಲಿ �ಕೆ ಅಭ�ಯಂಜನ
ಅನ�ನೊದನ�ನ� ಸಾರಿ ಸಾರಿ ದೊಡ�ಡವರಿಂದ ಹೇಳಿಸ�ತ�ತಿತ�ತ�..