ಅಲೆಗಳಲ�ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದಾಗ

ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ಹಳೆಯ
ನೆನಪ�ಗಳ ನೆನೆನೆನೆದ�
ನೀರಿನೆಲೆಯ ಸೆಳೆತಕೆ
ಕಳೆದ� ಹೋಗ�ತಲಿಹಳ�

ತನ�ನ ಇನಿಯನ ಮನೆಯ
ಆ ದಡವ  ಸೇರà³�ವà³�ದà³�
ಹೇಗೆಂದ� ಚಿಂತಿಸ�ತ
ಕಾಲ ಕಳೆದಿಹಳ�

ಈ ಸಂಜೆಗತ�ತಲಲಿ
ನೀರ ಜೊತೆ ನೀರೆಯ
ಹತ�ತಾರ� ಮಾತ�ಕತೆ
ಮನೆಯ  ಮಾಡಿಹà³�ದà³�

ತಂಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ
ಹಾರ�ವದೋ, ಇಲ�ಲ..
ಆ ಮೀನ ಜೊತೆಗೆ
ಈಜಲೆಣಿಸಲೊ ನಾನ�?

ಪ�ರಶ�ನೆಗಳ ಉತ�ತರಿಸೆ
ಕನಸಲಿ ತಾ ಬಂದ�
ತನ�ನ ಮನೆಗೆನ�ನ ಕರೆದೊಯ�ಯ
ಬಹ�ದೇ ಗೆಳೆಯ?

– ಕಾವೇರಿಯ ದಡದಲà³�ಲಿ ಕà³�ಳಿತರೆ  ಇನà³�ನೂ ನೂರà³� ಆಲೋಚನೆಗಳà³� ನಿಮà³�ಮಲà³�ಲೂ ಮನೆಮಾಡಬಹà³�ದಲà³�ಲ…

ಚಿತà³�ರ:- ಪೃಥà³�ವಿ – ವಿಜಯà³� ಶಂಕರà³� ಅಲà³�ಬಂ ನಿಂದ

ಓಲೆ

ಬರೆಯಲೊಂದ� ಪತ�ರವ ಹಿಡಿದೆ ನಾನ� ಲೇಖನಿ
ಆರ� ಮಾತ� ನೂರ� ತೆರದಿ ಮನದಿ ಮನೆಯ ಮಾಡಿದೆ
ಬರೆಯಲೇನ� ಷ
ಟ�ಪದಿ ಉಲಿಯಲೇನ� ಚೌಪದಿ
ಒಟà³�ಟಿನಲà³�ಲಿ ಚಿಕà³�ಕ ಗà³�ಟà³�ಟ ಬರೆದೆ ನಾನà³� à²ªà²¤à³�ರದಿ

ನೀ ನಕ�ಕಿದ�ದೇಕೆ?

ಆ ತ�ಂಟ ನಗ�
ತಿಳಿನೀರ ಮೇಲೆ
ಅಲೆಗಳನ�ನೆಬ�ಬಿಸಿದೆ

ಆ ತ�ಂಟ ನಗ�
ಮನದ ಮೂಲೆಯಲ�ಲಿ
ಕಲರವವ ಕೇಳಿಸಿದೆ

ಆ ತ�ಂಟ ನಗ�
ಅಲ�ಗದ ನನ�ನ
ತಟ�ಟಿ ತೂಗಿಸಿದೆ

ಆ ತ�ಂಟ ನಗ�
ನಗದೇ ಇದ�ದ
ನನ�ನೂ ನಗಿಸಿದೆ

ಆ ತ�ಂಟ ನಗ�
ಒಂದ� ಪ�ರಶ�ನೆಯನ�ನ�
ತೂರಿ ಬಿಟ�ಟಿದೆ..
– ನೀ ನಕà³�ಕಿದà³�ದೇಕೆ?

ಚಿತà³�ರ:- ಪವಿತà³�ರ ಎಚà³�