ಯ�ನಿಕೋಡ� ಅಂದ�ರೇನ�? ಅದ� ಯಾಕೆ ಬೇಕ�

ತಿಳಿಯದಿರà³�ವà³�ದà³� à²�ನಿದೆ? ಜಗತà³�ತೇ ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ವà³�ಯವಹರಿಸà³�ತà³�ತಿದೆ…

ಲೇಖನದ ಈ ಮೇಲಿನ ಸಾಲ�ಗಳನ�ನ� ನೀವ� ನಿಮ�ಮ ಕಂಪ�ಯೂಟರ�, ಲ�ಯಾಪ�‌ಟಾಪ�, ಮೊಬೈಲ� ಫೋನ�ಗಳ�, ಟ�ಯಾಬ�ಲೆಟ� ಪಿ.ಸಿ‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಓದಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗ�ತ�ತಿದೆ ಎಂದರೆ ನಾನ� ನನ�ನ ಲಿನಕ�ಸ� ಆಪರೇಟಿಂಗ� ಸಿಸ�ಟಂ ಬಳಸಿ ಬರೆಯ�ತ�ತಿರ�ವ ಕನ�ನಡದ ಈ ಲೇಖನವನ�ನ� ನಿಮ�ಮಂತೆಯೇ ಯಾರ� ಬೇಕಾದರೂ, ವಿಶ�ವದ ಯಾವ�ದೇ ಮೂಲೆ ಇಂದ, ಯಾವ�ದೇ ಗಣಕಯಂತ�ರವನ�ನ� ಬಳಸಿ ಓದಲ� ಸಾಧ�ಯವಿದೆ ಎಂದರ�ಥ ಅಲ�ಲವೇ?

ಒಮ�ಮೆ ಕರ�ನಾಟಕ ಸರ�ಕಾರದ ಕೆಲವ� ವೆಬ�‌ಸೈಟ�‌ಗಳನ�ನ� ತೆರೆದ� ನೋಡಿ. ಉದಾ: ಕನ�ನಡ ಸಂಸ�ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಒಂದ� ಪ�ಟ http://samskruthi.kar.nic.in/Homepage/Kale-Samskruthi/Kale-Samskruthi.htm . ನನ�ನ ಕಂಪ�ಯೂಟರಿನಲ�ಲಿ ಇದ� ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕಾಣ�ತ�ತದೆ.

ನಿಮ�ಮ ಕಂಪ�ಯೂಟರಿನಲ�ಲೂ ಜಾಲತಾಣ ಚಿತ�ರದಲ�ಲಿರ�ವಂತೆಯೇ ಕಂಡಿತೆ? ಇಲ�ಲವಾದಲ�ಲಿ ನೀವ� ಕನ�ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ�ತಿನ ನ�ಡಿ ತಂತ�ರಾಂಶ ಬಳಸ�ತ�ತಿದ�ದ�, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ�ವ ನ�ಡಿ ಫಾಂಟ�ಗಳ� ನಿಮ�ಮ ಗಣಕದಲ�ಲಿ ಸ�ಥಾಪಿತವಾಗಿದ�ದಲ�ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಜಾಲತಾಣದ ಕೊಂಡಿ ತೆರೆದಾಗ ಚಿತ�ರದಲ�ಲಿ ತೋರ�ವ ಅರ�ಥವಾಗದ ಭಾಷೆ ನಿಮ�ಮ ಪರದೆಯಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡವಾಗಿ ಕಂಡಿರಬಹ�ದ�.

ಈ ಮೇಲಿನ ಸಾಲ�ಗಳಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ ಕಂಪ�ಯೂಟರಿನಲ�ಲಿ ಮೂಡಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗ�ತ�ತಿದ�ದ ಕಾಲಕ�ಕೂ, ಸ�ಲಭ ಸಾಧ�ಯವಾಗಿರ�ವ ಕಾಲಕ�ಕೂ ಇರ�ವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ�ನ� ನಿಮಗೆ ಅರಿವಾಗ�ವಂತೆ ಮಾಡಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇಕೆ ಹೀಗೆ? ಇಲ�ಲಿ �ನಾಗ�ತ�ತಿದೆ? ಎಂದ� ಅರಿಯಲ� ನಾವ� ಕಂಪ�ಯೂಟರಿನ ಕೆಲವ� ಶಿಷ�ಟತೆಗಳ (Standards) ಬಗ�ಗೆ ತಿಳಿದ�ಕೊಳ�ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ�ಯಕತೆ ಇದೆ.

ಕಂಪà³�ಯೂಟರಿನ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕà³�ಷರಗಳà³� ಮೂಡà³�ವà³�ದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಇದಕà³�ಕೆ ಉತà³�ತರ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲà³�ಲಿ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ ಎಂಬà³�ದರ ಬಗà³�ಗೆ ಓದà³�ವಾಗ ಸà³�ವಲà³�ಪ ಸà³�ವಲà³�ಪವಾಗಿ ನೀವà³� ತಿಳಿದà³�ಕೊಂಡಿರಬಹà³�ದà³�. ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ಅಕà³�ಷರ ಮಾಲೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶಗಳನà³�ನà³� ನೀಡಿದಾಗ, ಅದನà³�ನà³� ಮೊದಲà³� ಕಂಪà³�ಯೂಟರಿನ ಯಂತà³�ರಾಂಶ(ಹಾರà³�ಡà³�‌ವೇರà³�) ಅರà³�ಥ ಮಾಡಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ದà³�ವಿಮಾನ ಪದà³�ದತಿ(Binary Format) ನ ಅಂಕಿಗಳಾದ (ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟà³�‌) ‘೦’ ಮತà³�ತà³� ‘೧’ ಕà³�ಕೆ ಪರಿವರà³�ತಿಸಲಾಗà³�ವà³�ದà³�. ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³�‌ಗೆ ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ವರà³�ಣಮಾಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರà³�ಥವಾಗà³�ವà³�ದಿಲà³�ಲ ಎಂದà³� ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯà³�ತà³�ತದೆ. ಆದà³�ದರಿಂದ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಮನà³�ಷà³�ಯನಂತೆ ತಾನೂ ಕೂಡ ಪà³�ರತಿಯೊಂದೂ ಅಕà³�ಷರ, ಸಂಖà³�ಯೆ, ಚಿನà³�ಹೆ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಅರà³�ಥಮಾಡಿಕೊಳà³�ಳà³�ವಂತೆ ಮಾಡಲà³� “Character Encodingâ€� (http://en.wikipedia.org/wiki/Character_encoding) ಎಂಬ ವà³�ಯವಸà³�ಥೆಯನà³�ನà³� ಬಳಸಲಾಯà³�ತà³�. ಮೂರà³�ಸà³� ಕೋಡà³�, ಆಸà³�ಕಿ ಕೋಡà³� ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳà³� ಕà³�ಯಾರಕà³�ಟರà³� ಎನà³�ಕೋಡಿಂಗà³�‌ನದà³�ದೇ ವà³�ಯವಸà³�ಥೆಗಳಾಗಿದà³�ದà³�, ವಿದà³�ಯà³�ನà³�ಮಾನ ಸಂವಹನಕà³�ಕೆ ಕಾಲಕಾಲಕà³�ಕೆ ಅಂತರಾಷà³�ಟà³�ರೀಯ ಮಟà³�ಟದಲà³�ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡà³� ಬರà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಶಿಷà³�ಟತೆಗಳಾಗಿ ರೂಪಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಯಾವà³�ದೇ ಅಕà³�ಷರ/ಪದ ಡಿಜಿಟಲà³�/ವಿದà³�ಯà³�ನà³�ಮಾನ ರೂಪದಲà³�ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕà³� ಎಂಬà³�ದನà³�ನà³� ಇವà³� ನಿರà³�ಧರಿಸà³�ತà³�ತವೆ.

ASCII (American Standards Code for Information Interchange) (https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII) ಎಂಬ ಶಿಷ�ಟತೆಯನ�ನ� ಬಳಸಿ, ಇಂಗ�ಲೀಷ� ವರ�ಣಮಾಲೆಯನ�ನ� ಕಂಪ�ಯೂಟರಿನ ಸಂಕೇತಗಳನ�ನಾಗಿ ಪರಿವರ�ತಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗ�ತ�ತದೆ. ಇದನ�ನ� ಮತ�ತೆ ನಿಮ�ಮ ಕಂಪ�ಯೂಟರಿನ ಪರದೆಯ ಮ�ಂದೆ ಬರ�ವಂತೆ ಮಾಡಲ� ಕಂಪ�ಯೂಟರ�‌ಗೆ ಔಟ�‌ಪ�ಟ� ಅಥವಾ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡ� ಎಂಬ ಆದೇಶವನ�ನ� ನೀಡಿದಾಗ ಮಾನಿಟರ� ಅಥವಾ ಅಕ�ಷರ ಮೂಡ ಬೇಕಾದ ತಂತ�ರಾಂಶದಲ�ಲಿ ಬಳಸ�ವ ರೆಂಡರಿಂಗ� ಎಂಜಿನ� (Rendering Engine), ನಿಮ�ಮ ಸಿಸ�ಟಂ‌ನಲ�ಲಿನ ಪೂರ�ವ ನಿರ�ದೇಶಿತ ಫಾಂಟ�‌ಗಳನ�ನ� ಬಳಸಿಕೊಂಡ�, ತನಗೆ ದೊರಕಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ�ರಕಾರ ನಾಮಫಲಕ ಬರೆಯ�ವ ವ�ಯಕ�ತಿ ಒಂದೊಂದೇ ಅಕ�ಷರಗಳನ�ನ� ಬರೆಯ�ವಂತೆ ಫಾಂಟಿನ ಒಳಗಿರ�ವ ಅಕ�ಷರದ ತ�ಣ�ಕ�ಗಳನ�ನ� ಒಂದರ ಪಕ�ಕ ಒಂದ� ಬರ�ವಂತೆ ಮಾಡ�ತ�ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನೀವ� ಕ�ಲಿಕ�ಕಿಸಿದ ಕೀಬೋರ�ಡ� ಕೀಲಿಗಳ� ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ�ತನೆಗೊಂಡ�, ಅಪ�ಲಿಕೇಷನ�ನಿಗೆ ಇನ�‌ಪ�ಟ� (INPUT) ನಂತರ ನಿಮ�ಮ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕ�ಷರದ ಔಟ�‌ಪ�ಟ� (OUTPUT) ಆಗಿಯೂ ಮೂಡ�ವ�ದ�.

ಆದರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಜಗತ�ತಿನ ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳನ�ನ� ಕಂಪ�ಯೂಟರಿನಲ�ಲಿ ಮೂಡಿಸಲ� ASCII ಶಿಷ�ಟತೆ ಬಳಸಲ� ಮ�ಂದಾದಾಗ ಎರಡಕ�ಕಿಂತ ಹೆಚ�ಚ� ಭಾಷೆಗಳನ�ನ� ಆಸ�ಕಿ ಆಧರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಫಾಂಟ�ಗಳಲ�ಲಿ ಲಭ�ಯವಾಗಿಸ�ವ�ದ� ಕಷ�ಟವಾಯ�ತ�. ೮ ಬಿಟ� ಅಂದರೆ ಸ�ಮಾರ� ೨೫೬ ಅಕ�ಷರಗಳನ�ನ� ಮಾತ�ರ ಈ ಶಿಷ�ಟತೆಯ ಮಾದರಿ ಹೊಂದಿರಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗ�ತ�ತಿತ�ತ�. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆಸ�ಕಿಯನ�ನ� ಆಧರಿಸಿ ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಶಿಷ�ಟತೆ (ISCII = Indian Script Code for Information Interchange) ಬಳಸಿ ಭಾರತದಲ�ಲಿ ಫಾಂಟ�ಗಳ� ತಯಾರಿಸಿದಾಗ, ಪ�ರತಿಯೊಂದೂ ಭಾಷೆಗೂ ಅದರದ�ದೇ ಆದ ಫಾಂಟ�ಗಳ� ಲಭ�ಯವಾದವ�. ಎನ�‌ಕೋಡಿಂಗ� ಸಿಸ�ಟಂ‌ನಲ�ಲಿದ�ದ ಸಂಕೇತಗಳನ�ನ� ಆಧರಿಸಿ, ಅದನ�ನ� ಬೆಂಬಲಿಸ�ವ ತಂತ�ರಾಂಶವೂ, ಫಾಂಟ�ಗಳ� ಜೊತೆಗೆ ಇದ�ದಲ�ಲಿ ಮಾತ�ರ ಕನ�ನಡ ಇತ�ಯಾದಿ ಭಾಷೆಗಳ� ಕಂಪ�ಯೂಟರಿನ ಪರದೆಯಲ�ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗಿಸಿತ�. ಇದ� ಕನ�ನಡ ಸಂಸ�ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಲಪ�ಟ ನನ�ನ ಸಿಸ�ಟಂ‌ನಲ�ಲೇಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕನ�ನಡವನ�ನ� ತೋರಿಸಲಿಲ�ಲ ಎನ�ನ�ವ�ದಕ�ಕೆ ಉತ�ತರ ನೀಡ�ತ�ತದೆ.

ಇದನà³�ನà³� ಸà³�ವಲà³�ಪ ವಿವರಿಸಬೇಕà³� ಎಂದರೆ, ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಲಪà³�ಟ (Webpage)ನಲà³�ಲಿರà³�ವ ಕನà³�ನಡವನà³�ನà³� ಆಸà³�ಕಿ ಫಾಂಟà³� ಬಳಸಿ ಟೈಪಿಸಲಾಗಿದà³�ದà³�, ಅದಕà³�ಕೆ ಬಳಸಿದ ಫಾಂಟà³�‌ ಅನà³�ನà³� ನಾನà³� ನನà³�ನ ಕಂಪà³�ಯೂಟರಿನಲà³�ಲಿ ಸà³�ಥಾಪಿಸಿಕೊಳà³�ಳದà³�ದಿದà³�ದಲà³�ಲಿ ಪà³�ಟವನà³�ನà³� ನನಗೆ ಓದಲà³� ಸಾಧವಾಗà³�ವà³�ದಿಲà³�ಲ. ಆ ಜಾಲತಾಣದಲà³�ಲೇ ನಾನà³� ಓದಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗà³�ವಂತೆ “HELPâ€� ಎಂಬ ಪà³�ಟದಲà³�ಲಿ ನನà³�ನ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸಬಲà³�ಲ ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ಭಾಷೆಯಲà³�ಲಿ ಜಾಲತಾಣವನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಓದಲà³� ಬೇಕಿರà³�ವ ಸವಲತà³�ತà³�ಗಳà³�, ಫಾಂಟà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ವಿವರಿಸಿ, ಫಾಂಟನà³�ನà³� ಡೌನà³�‌ಲೋಡà³� ಮಾಡಲà³� ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟà³�ಟà³�, ನಂತರ ಅದನà³�ನà³� ಇನà³�ಸà³�ಟಾಲà³� ಮಾಡà³�ವà³�ದನà³�ನೂ ವಿವರಿಸಿದà³�ದà³�, ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಜೊತೆಗೆ ಪà³�ರಯೋಗ ಮಾಡಲà³� ಸಿದà³�ದ ಮನಸà³�ಸಿರà³�ವವರಾದರೆ ಮೇಲಿನ ಪà³�ಟವನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಓದಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾದೀತà³�. ಒಂದà³� ವೇಳೆ ನಾನà³� ಫಾಂಟà³� ಇನà³�ಸà³�ಟಾಲà³� ಮಾಡಿಕೊಂಡà³� ಓದಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿದà³�ದà³�, ಇದರಲà³�ಲಿರà³�ವ ವಿವರದ ಬಗà³�ಗೆ ಹೆಚà³�ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ಗೂಗಲà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಸರà³�ಚà³� ಮಾಡಬೇಕà³� ಎಂದರೆ, ಅದೇ ಫಾಂಟà³� ಬಳಸಿ ಗೂಗಲà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಸರà³�ಚà³� ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಂಟರà³�ನೆಟà³�‌ನಲà³�ಲಿಯೂ ಅದೇ ಫಾಂಟà³� ಬಳಸಿ ಬರೆದ ಲೇಖನಗಳಿದà³�ದಲà³�ಲಿ ಮಾತà³�ರ ನಮಗೆ ಉತà³�ತರ ಸಿಗಬಹà³�ದà³�. ಒಮà³�ಮೆ ಕನà³�ನಡ ಪà³�ರಭ, ಉದಯವಾಣಿ, ಪà³�ರಜಾವಾಣಿ ಇತà³�ಯಾದಿ ಪತà³�ರಿಕೆಗಳ ವೆಬà³�‌ಸೈಟà³�ಗಳನà³�ನà³� ಓದಲà³�, ಆಯಾ ತಾಣದಲà³�ಲಿ ನೀಡಲಾಗà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ಫಾಂಟà³�ಗಳನà³�ನà³� ಡೌನà³�‌ಲೋಡà³� ಮಾಡಿಕೊಂಡà³� ಇನà³�ಸà³�ಟಾಲà³� ಮಾಡಿಕೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ಕಾಲವನà³�ನà³� ನೆನಪಿಸಿಕೊಳà³�ಳಿ.

ನ�ಡಿ, ಬರಹ, ಆಕೃತಿ, ಶ�ರೀಲಿಪಿ ಇತ�ಯಾದಿ ತಂತ�ರಾಂಶಗಳನ�ನ� ಇನ�ಸ�ಟಾಲ� ಮಾಡಿಕೊಂಡ� ಓದಿ, ಅದರಲ�ಲೇ (ಸರ�ಕಾರೀ ಕಚೇರಿಗಳಲ�ಲಿ, ಪತ�ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನ�ಡಿಯಲ�ಲೇ ಪತ�ರ ಇತ�ಯಾದಿ ಬರೆಯಬೇಕ� ಎಂಬ�ದ�) ಉತ�ತರವನ�ನ� ಸೃಷ�ಟಿಸಿ ಕಳಿಸಿ ಎಂದ� ಕೇಳಿವ�ದ� ಕನ�ನಡದ ಮಟ�ಟಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ನಿಜ. �ಕೆಂದರೆ ನಾವ�ಗಳ� ಇನ�ನೂ ಇದೇ ಹಳೆಯ ಆಸ�ಕಿ ಪದ�ದತಿಯನ�ನ� ಬಳಸಿ ಕನ�ನಡವನ�ನ� ಟೈಪಿಸ�ತ�ತಿರ�ವ�ದ�. ಬರೆಯ�ವ ಮತ�ತ� ಓದ�ವ ಇಬ�ಬರ ಬಳಿಯಲ�ಲೂ ಬಳಸಿದ ಫಾಂಟ� ಮತ�ತ� ಅದನ�ನ� ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸ�ವ ಎನ�ಕೋಡಿಂಗ� ಹಾಗೂ ರೆಂಡರಿಗ� ಸೌಲಭ�ಯ ಲಭ�ಯವಿರದ ಹೊರತ� ಹೀಗೆ ಸೃಷ�ಟಿಸಿದ ಲೇಖನಗಳ� ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕನ�ನಡವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ�ವ�ದಿಲ�ಲ.

ಇಷà³�ಟೆಲà³�ಲಾ ಪಾಡà³�ಪಡà³�ವ ಕೆಲಸವನà³�ನà³� ತಪà³�ಪಿಸಿ, ಜಗತà³�ತಿನ ಎಲà³�ಲ ಭಾಷೆಗಳನà³�ನೂ ಯಾರà³�, ಎಲà³�ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕಂಪà³�ಯೂಟರಿನಲà³�ಲಿ ಮೂಡà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವ ಸೌಕರà³�ಯವನà³�ನà³� ಮಾಡಿಕೊಟà³�ಟಿದà³�ದà³�, ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಶಿಷà³�ಟತೆ. ಜಗತà³�ತಿನ ಎಲà³�ಲಾ ಮಾನವ ಭಾಷೆಗಳಲà³�ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರà³�ವ ಪà³�ರತಿಯೊಂದೂ ಅಕà³�ಷರಕà³�ಕೂ ಒಂದà³� ಅಪೂರà³�ವ (Unique) ಸಂಖà³�ಯೆ ಎಂದà³� ಕರೆಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಕೋಡà³� ಪಾಯಿಂಟà³� ಕೊಡà³�ವà³�ದರ ಮೂಲಕ, ವಿದà³�ಯà³�ನà³�ಮಾನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗà³�ರಹದಲà³�ಲಿ à²�ಕರೂಪತೆಯನà³�ನà³� ತರಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸಿತà³�. ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಕನà³�ಸಾರà³�ಷಿಯಂ (unicode.org) ಎಂಬ ಅಂತರಾಷà³�ಟà³�ರೀಯ ಸಂಸà³�ಥೆ ವಿಶà³�ವದ ಎಲà³�ಲ ಭಾಷೆಗಳನà³�ನà³� ಪà³�ರತಿನಿಧಿಸà³�ವ ಸಂಸà³�ಥೆ ಮತà³�ತà³� ಸಂಪನà³�ಮೂಲ ವà³�ಯಕà³�ತಿಗಳನà³�ನà³� ತನà³�ನ ಸದಸà³�ಯರನಾಗಿಸಿಕೊಂಡà³�, ಆಯಾ ಭಾಷೆಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ಎಲà³�ಲ ಅಕà³�ಷರ, ಚಿನà³�ಹೆ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅಪೂರà³�ವ ಸಂಖà³�ಯೆಯನà³�ನà³�/ಸಂಕೇತವನà³�ನà³� ನೀಡà³�ವ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. ಇದರಿಂದ ‘ಅ’ ಎಂಬà³�ದà³� ವಿಶà³�ವದ ಯಾವà³�ದೇ ಕಂಪà³�ಯೂಟರಿನಲà³�ಲೂ ‘ಅ’ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗà³�ತà³�ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷೆಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ಅಕಾರಾದಿ ವಿಂಗಡಣೆಗೆ ಕೂಡ ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ವà³�ಯವಸà³�ಥೆಯನà³�ನà³� ಒದಗಿಸà³�ತà³�ತದೆ.

೧೬ ಬಿಟ�‌ ಸಂಕೇತಿಕರಣದ ವ�ಯವಸ�ಥೆ ಬಳಸ�ವ�ದರಿಂದ ಯ�ನಿಕೋಡ�‌ನಲ�ಲಿ 65000 ಮೂಲಾಕ�ಷರಗಳಿಗೆ ಸ�ಥಳಾವಕಾಶ ದೊರೆತ� ಪ�ರಪಂಚದ ಯಾವ�ದೇ ಭಾಷೆಯ ಪದ/ಚಿನ�ಹೆಗಳಿಗೂ ಇಲ�ಲಿ ಸ�ಥಾನ ದೊರಕಿಸ�ವ�ದ� ಸಾಧ�ಯವಾಗ�ತ�ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ�ದೇ ಶಿಷ�ಟತೆಯನ�ನ� ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡ� ಬರ�ವ ನ�ಯೂನ�ಯತೆಗಳನ�ನ� ತಿದ�ದಲ� ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದರಿಂದ ದೊರೆಯ�ತ�ತದೆ. ಒಮ�ಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ�ವ ಕೋಡ� ಪಾಯಿಂಟ�‌ಗಳನ�ನ� ಮತ�ತೆ ಅದಲ� ಬದಲ� ಮಾಡ�ವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಿರ�ವ�ದರಿಂದ ಮ�ಂದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ ಅಕ�ಷರ ಇತ�ಯಾದಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ�ದಪಡಿಸಿರ�ವ ಯ�ನಿಕೋಡ� ಲೇಖನಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ�ದೇ ಅಡ�ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಾರದ�. ಯಾವ�ದೇ ಭಾಷೆಯನ�ನ� ಪ�ರತಿನಿಧಿಸ�ವ ಸರ�ಕಾರ ಅಥವಾ ಆ ಜವಾಬ�ದಾರಿಯನ�ನ� ಹೊರ�ವ ಸಂಸ�ಥೆ ಯ�ನಿಕೋಡ� ಕನ�ಸಾರ�ಷಿಯಮ�‌ನ ಸದಸ�ಯತ�ವ ಪಡೆದ�, ತನ�ನ ಭಾಷೆಗೆ ಯ�ನಿಕೋಡ� ಶಿಷ�ಟತೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ�ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಂಕೇತ ಇತ�ಯಾದಿಗಳ� ಲಭಿಸಿವೆ ಮತ�ತ� ಯಾವ�ದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ�ಲದೆ ಭಾಷೆಯನ�ನ� ಓದಲ� ಬರೆಯಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗ�ತ�ತಿದೆ ಎಂದ� ಕಾಲಕಾಲಕ�ಕೆ ಧೃಡೀಕರಿಸಿಕೊಳ�ಳಬೇಕಾಗ�ತ�ತದೆ. ಇವ� ಯಾವ�ದೇ ಫಾಂಟ�ಗಳಲ�ಲ. ಶಿಷ�ಟತೆಯನ�ನ� ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ� ಓಪನ� ಟೈಪ� ಫಾಂಟ�ಗಳನ�ನ� ತಯಾರಿಸಲಾಗ�ತ�ತದೆ. ಯ�ನಿಕೋಡ� ಶಿಷ�ಟತೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ತ�ತದೆ, ಓಪನ� ಟೈಪ� ಫಾಂಟ�ಗಳನ�ನ� ಸೃಷ�ಟಿಸ�ವ�ದ� ಹೇಗೆ ಎಂದ� ಓದಿ ಅರ�ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳ�ಬಲ�ಲ ಯಾವ�ದೇ ತಂತ�ರಜ�ಞರ�, ಲಿಪಿಯನ�ನ� ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ�ಲಿ ಬರೆಯಬಲ�ಲ ಕಲಾವಿದರ ಸಹಾಯದೊಡನೆ, ವಿಧವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಫಾಂಟ�ಗಳನ�ನ� ತಯಾರಿಸಬಹ�ದ�. ಯ�ನಿಕೋಡ� ಎನ�ನ�ವ�ದ� ಕೇವಲ ಕನ�ನಡದ ಫಾಂಟ� ಅಲ�ಲ ಎನ�ನ�ವ�ದ� ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಅರಿವಾಗ�ತ�ತದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಈವರೆಗೆ ಚರ�ಚಿಸದ ಕಗಪ, ಇನ�ಸ�‌ಸ�ಕ�ರಿಪ�ಟ�, �ಟ�ರಾನ�ಸ�, ಬರಹ ಕೀಬೋರ�ಡ� ಲೇಔಟ�ಗಳ� ಕೂಡ ನಮ�ಮ ಅವಶ�ಯಕತೆಗೆ ತಕ�ಕಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡತಹ�ವ�ಗಳ� ಎಂಬ�ದನ�ನ� ಇಲ�ಲಿ ನೀವ� ಗಮನಿಸಬೇಕ�. ಅವ� ನಮ�ಮ ಕಂಪ�ಯೂಟರಿನಲ�ಲಿರ�ವ ಕೀಲಿಮಣೆಯ ಇಂಗ�ಲೀಷ� ಅಕ�ಷರಗಳನ�ನ� ಕ�ಟ�ಕಿದಾಗ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ�ಮ ಭಾಷೆಯ ಸಂಕೇತಗಳನ�ನ� ಮೂಡಿಸ�ವಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಪ�ಟ�ಟ ತಂತ�ರಾಂಶವಷ�ಟೇ. ಯ�ನಿಕೋಡ� ಬರ�ವ�ದಕ�ಕೂ ಮ�ಂಚೆ ಅವ� ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ತ�ತಿದ�ದವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದ� ಬಂದ ನಂತರವೂ ಯ�ನಿಕೋಡ�‌ನಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ ಟೈಪಿಸಲ� ನಾವ� ಅವನ�ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ�ತ�ತಿರ�ವ�ದನ�ನ� ನೀವ� ಗಮನಿಸಬಹ�ದ�. ಆಂಡ�ರಾಯ�ಡ� ಫೋನ�ಗಳಲ�ಲಿ, ಗೂಗಲ� ಚಾಟ�, ಫೇಸ�‌ಬ�ಕ�, ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇವೆಲ�ಲ ಪ�ರತಿದಿನ ಲಕ�ಷಾಂತರ ಕನ�ನಡಿಗರಿಂದ ಕನ�ನಡವನ�ನ� ಗ�ನ�ಗಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗಿರ�ವ�ದ� ಇದರಿಂದಲೇ.

ಯ�ನಿಕೋಡ� ಶಿಷ�ಟತೆ ಕನ�ನಡಕ�ಕೆ ಲಭ�ಯವಾದ ತಕ�ಷಣ ವಿಂಡೋಸ� ಎಕ�ಸ‌ಪಿಯಲ�ಲಿ ಓಪನ�‌ಟೈಪ� ಫಾಂಟನ�ನ� ಜನರಿಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ� ಸಿಸ�ಟಂ‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೊರೆಯ�ವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ�. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ವಿಂಡೋಸ� ಎಕ�ಸ�‌ಪಿ/ಯ�ನಿಕೋಡ� ಬೆಂಬಲಿಸ�ವ ಸಿಸ�ಟಂಗಳಲ�ಲಿ ಯ�ನಿಕೋಡ�‌ನಲ�ಲಿ ಟೈಪಿಸಿದ ಯಾವ�ದೇ ಲೇಖನಗಳನ�ನ� ಬರೆದ� ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ, ಅದಕ�ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಫಾಂಟನ�ನ� ಜೊತೆಗೆ ಕಳಿಸ�ವ ಅವಶ�ಯಕತೆ ತಪ�ಪಿತ�. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ�ದೇ ಸಿಸ�ಟಂಗಳಲ�ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಫಾಂಟ�ಗಳನ�ನ� ನೆಚ�ಚಿಕೊಳ�ಳದೆ ತಮ�ಮ ಸಿಸ�ಟಂನಲ�ಲಿರ�ವ ಫಾಂಟಿನ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಲೇಖನವನ�ನ� ಓದ�ವ�ದ� ಸಾಧ�ಯವಾಯಿತ�. ಈಗಂತೂ ಮೊಬೈಲ�‌ನಲ�ಲೂ ಕೂಡ ನಾವ� ಕನ�ನಡ ಓದಲ�/ಟೈಪಿಸಲ� ಇದರಿಂದಲೇ ಸಾಧ�ಯವಾಗಿರ�ವ�ದ�. ಯ�ನಿಕೋಡ� ನಲ�ಲಿರ�ವ ಕನ�ನಡವನ�ನ� ಓದಿ ಹೇಳಬಲ�ಲ eSpeak ತಂತ�ರಾಂಶದ ಬಗ�ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಲ�ಲವೇ?

ಈ ಎಲ�ಲ ಚರ�ಚೆ ನಿಮಗೆ ಯ�ನಿಕೋಡ� ಶಿಷ�ಟತೆ ಕಂಪ�ಯೂಟರಿನಲ�ಲಿ ಯಾವ�ದೇ ಭಾಷೆಯ ಅಕ�ಷರಗಳನ�ನ� ಮೂಡಿಸಲ� ಬೇಕಿರ�ವ ಸಂಕೇತಗಳ� ಇತ�ಯಾದಿ ವ�ಯವಸ�ಥೆಗಳ ಬಗ�ಗೆ �ಕರೂಪತೆ ಕೊಡ�ವ ಒಂದಷ�ಟ� ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ�, ಇದನ�ನ� ಅಂತರಾಷ�ಟ�ರೀಯ ಮಟ�ಟದಲ�ಲಿ ಚರ�ಚಿಸಿ, ಅಳವಡಿಸಲ� ಶ�ರಮಿಸ�ತ�ತಿರ�ವ ಯ�ನಿಕೋಡ� ಕರ�ನಾರ�ಷಿಯಂ ಬಗ�ಗೆ, ಒಪನ�‌ಟೈಪ� ಫಾಂಟ�, ಕೀಬೋರ�ಡ�ಗಳ� ಇತ�ಯಾದಿಗಳ ಬಗ�ಗೆ ತಿಳಿಸಿತ� ಎಂದ� ಭಾವಿಸ�ತ�ತೇನೆ.

ಕನ�ನಡದ ಯ�ನಿಕೋಡ� ಬಳಕೆಯನ�ನ� ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ತ�ತಾ, ಹಲವಾರ� ಕನ�ನಡ ಬ�ಲಾಗ�, ಜಾಲತಾಣಗಳನ�ನ� ನಿರ�ಮಿಸಿ ಕನ�ನಡವನ�ನ� ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಸ�ಥಾಪಿಸಿದ�ದ� ಹವ�ಯಾಸಿ ಕನ�ನಡ ಯ�ವಪೀಳಿಗೆಯೇ. ಇದರ ಉಪಯ�ಕ�ತತೆಯನ�ನ� ಅಗಾಗ�ಗೆ ವಿವರಿಸ�ತ�ತ ಇದನ�ನ� ಸರ�ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶಿಷ�ಟತೆ ಎನ�ನ� ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಂದ� ಕನ�ನಡದ ಯ�ವ ತಂತ�ರಜ�ಞರ� ವರ�ಷಾನ�ವರ�ಷದಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ�ಳ�ತ�ತಿದ�ದರೂ ನಮ�ಮ ಸರ�ಕಾರ ಇನ�ನೂ ಕಣ�ಮ�ಚ�ಚಿ ಕ�ಳಿತಿದೆ. ಇದ� ಸಾಧ�ಯವಾಗಿರ�ವ�ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ�ಟ�ಟ ಪ�ರಶ�ನೆಗೆ ಉತ�ತರವನ�ನ� ಹ�ಡ�ಕಿಕೊಳ�ಳ�ವ ಪ�ರಯತ�ನ ಮಾಡಿದ�ದೇ ಆಗಿದಲ�ಲಿ ನಮ�ಮ ಸರ�ಕಾರ ಕನ�ನಡವನ�ನ� ಕಂಪ�ಯೂಟರಿನಲ�ಲಿ ಎಲ�ಲೆಡೆ �ಕರೂಪದಲ�ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ವಂತಾಗಿಸಲ� ಜಾರಿಗೊಳಿಸ ಬೇಕಿರ�ವ ಯ�ನಿಕೋಡ� ಶಿಷ�ಟತೆಯನ�ನ� ಯಾವಗಲೋ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಿತ�ತ�. ಸರ�ಕಾರೀ ಕಡತಗಳ�, ಮತ�ತ� ಅವ�ಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ಗಮನದಲ�ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಹಾಗೂ ಅವ�ಗಳ ತರಾವರಿ ಉಪಯೋಗಗಳನ�ನ� ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕಳೆದ ಹತ�ತ�ವರ�ಷಗಳಲ�ಲಿ ತಯಾರಾದ ಕಡತಗಳೆಲ�ಲ ಅಸ�ಕಿಯಲ�ಲಿದ�ದ�, ಅವ�ಗಳನ�ನ� ಸರ�ಚ� ಮಾಡಲೂ ಕೂಡ ದ�ಸ�ಸಾಧ�ಯವಾಗಿರ�ವ�ದನ�ನ� ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವ�ಗಳನ�ನ� ಯ�ನಿಕೋಡ� ರೂಪಕ�ಕೆ ತರಲ� ಮತ�ತೆ ಬಹ�ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಮಾಡಿದರೂ ಆಶ�ಚರ�ಯವೇನಿಲ�ಲ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಅಸ�ಕಿಯಲ�ಲಿರ�ವ / ನ�ಡಿ ರೂಪದಲ�ಲಿರ�ವ ಕಡತಗಳನ�ನ� ಯ�ನಿಕೋಡ�‌ಗೆ ಪರಿವರ�ತಿಸ�ವ ವಿಧಾನ ಕಂಪ�ಯೂಟರ� ಬಳಸ�ವ ಎಲ�ಲ ಕನ�ನಡಿಗನಿಗೂ ಸಧ�ಯ ತಿಳಿದಿದ�ದ�, ಮ�ಕ�ತ ಹಾಗೂ ಸ�ವತಂತ�ರ ತಂತ�ರಾಂಶಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮತ�ತ� ಬಳಕೆಯಲ�ಲಿ ಸರ�ಕಾರದಿಂದ ಸಾರ�ವಜನಿಕರೇ ಮ�ಂದಿರ�ವ�ದರಿಂದ ಇಂತದ�ದೊಂದ� ಹಗರಣ ಕೇಳಿಬರದ� ಎಂದ� ಭಾವಿಸೋಣ.

ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲà³�ಲಿ ಬದಲಾಗà³�ವ ತಾಂತà³�ರಿಕತೆ, ನಮà³�ಮ ಸರà³�ಕಾರಗಳ ಪಂಚವಾರà³�ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಂತಲà³�ಲ. ಆಯಾ ಕಾಲದಲà³�ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಸà³�ತà³�ತ ಅಭಿವೃದà³�ದಿಗೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಶಿಷà³�ಟತೆ, ತಂತà³�ರಾಂಶ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಸà³�ತà³�ತ ಗಮನವರಿಸà³�ತà³�ತಾ, ಅದನà³�ನà³� ಶೀಘà³�ರವಾಗಿ, ತೀಕà³�ಷà³�ಣ ಬà³�ದà³�ದಿಯಿಂದ ಅರಿತà³� ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೂ ಲಭà³�ಯವಾಗಿಸà³�ವವರà³� ಕನà³�ನಡದ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಅಭಿವೃದà³�ದಿಯ ಮà³�ಂದಾಳತà³�ವವಹಿಸಬೇಕಿದೆ.  à²¡à²¿.ಟಿ.ಪಿ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಹೊಟà³�ಟೆ ತà³�ಂಬಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಕನà³�ನಡಿಗನಿಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ಫಾಂಟà³�ಗಳನà³�ನà³� ಮà³�ಕà³�ತ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದà³�ದಿಕೊಳಿಸಿ ಬಿಡà³�ಗಡೆ ಮಾಡಿಬೇಕಿದೆ. ಇದಕà³�ಕೆ ಹೊಸ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ, ಉದà³�ದಿಮೆ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಗತà³�ಯವಿಲà³�ಲ. ಕೆಲವà³� ಕಲಾವಿದರ, ತಂತà³�ರಜà³�ಞರ ನೆರವಿನಿಂದ, ಮà³�ಕà³�ತ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿ ಯೋಚಿಸಲೂ ಸಾಧà³�ಯವಾಗದಷà³�ಟà³� ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲà³�ಲಿ ಇವà³�ಗಳನà³�ನà³� ಸೃಷà³�ಟಿಸà³�ವà³�ದà³� ಸಾಧà³�ಯ. ವಿಂಡೋಸà³�, ಲಿನಕà³�ಸà³�, ಆಂಡà³�ರಾಯà³�ಡà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಸೃಷà³�ಟಿಸà³�ವ ಕಂಪೆನಿಗಳà³� ಕನà³�ನಡಿಗರ ಕಿಸೆಗೆ ಸೇರಲà³� ಸರà³�ಕಾರವನà³�ನà³� ನೆಚà³�ಚಿ ಕೂತಿದà³�ದರೆ, ಕನà³�ನಡವನà³�ನà³� ಅಂಗೈಯಲà³�ಲಿ ಕಾಣಲà³� ಮತà³�ತೆಷà³�ಟà³� ಶತಮಾನಗಳನà³�ನà³� ಕಾಣಬೇಕಿತà³�ತೋ. ಕನà³�ನಡದ ಹವà³�ಯಾಸಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞರಿಂದ ಸೃಷà³�ಟಿಗೊಂಡಿರà³�ವ ಫಾಂಟà³�ಗಳà³�, ಅಪà³�ಲಿಕೇಷನà³�‌ಗಳà³�, ಅವà³�ಗಳ ಬಳಕೆ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಸಮೀಕà³�ಷೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಶà³�ಲೇಷಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ತಾಂತà³�ರಿಕವಾಗಿ ಕನà³�ನಡ ಎಲà³�ಲಿದೆ ಎಂಬà³�ದà³� ತಿಳಿಯà³�ತà³�ತದೆ.


�ಳಿ, ಎದ�ದೇಳಿ, ಎಲ�ಲರಿಗೂ ಕೇವಲ ಯ�ನಿಕೋಡ�‌ನಲ�ಲಿ ವ�ಯವಹರಿಸಲ� ಹೇಳಿ. ಫಾಂಟ�ಗಳಿಲ�ಲ, ಕೀಬೋರ�ಡ� ಇಲ�ಲ, ಎಂಬಿತ�ಯಾದಿಗಳ ಸತ�ಯಾಸತ�ಯತೆಯನ�ನ� ಕಂಪ�ಯೂಟರ� ಬಳಸ�ವವರನ�ನ� ಕೇಳಿ ತಿಳಿದ� ನಂತರ ಮ�ಂದೆ ಹೆಜ�ಜೆ ಇಡಿ. ಅಭಿವೃದ�ದಿಯ ಜೀವನ ಚಕ�ರವನ�ನ� ಮೊದಲಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸ�ವ ಕಾರ�ಯದಿಂದ ಕನ�ನಡದ ತಾಂತ�ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ�ನ� ಇನ�ನೂ ಕ�ಂಠಿತಗೊಳಿಸ�ವ�ದ� ಅನವಶ�ಯಕ. ಸರ�ಕಾರ Free & Open Source Software (ಮ�ಕ�ತ ಮತ�ತ� ಸ�ವತಂತ�ರ ತಂತ�ರಾಂಶಗಳ�) �.ಟಿ ಜಗತ�ತಿನ ಬಹ�ಮ�ಖ�ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದ� ಬಂದಿರ�ವ ನಿಜಾಂಶವನ�ನ� ಅರಿತ� ಇನ�ಮ�ಂದೆ ನೆಡೆಯ ಬೇಕಾಗಿರ�ವ ಅಭಿವೃದ�ದಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ�ಗೆ ಶೀಘ�ರವಾಗಿ ಕಾರ�ಯೋನ�ಮ�ಖವಾಗಬೇಕಿದೆ.