ಮೀಟಿಂಗ� ರಗಳೆ

ಮಾತಿನಲ�ಲೇ ಮ�ಗಿಯಿತ� ದಿನ
ಕೆಲಸವೆಲ�ಲಿಯ ಮಾತ�

ಮಾತಾಡಿದ�ದೇ ಆಯ�ತ�
ಮೈ ಬಗ�ಗಿಸಲೇ ಇಲ�ಲ
ಕೆಲಸವೆಲ�ಲಿಯ ಮಾತ�

ಮಾತ� ಮ�ಗಿಸ�ವ�ದರಲ�ಲೇ
ಮ�ಗಿದಿತ�ತ� ದಿನ
ಈಗ ಮà³�ಗಿಯಿತà³� ನನà³�ನ ಮಾತà³�….