ಮ�ನಿದ ಮನ

ಮ�ನಿದ ಮನವೇ ಸ�ವಲ�ಪ ನನ�ನ ಮಾತ� ಕೇಳೆಯಾ?
ನಿಜವಾಗ�ಲೂ ಮನಸ�ಸಿರಲಿಲ�ಲ ನಿನ�ನ ಮನ ನೋಯಿಸಲಿಕ�ಕೆ..
ಈಗ ಹೇಳ�ವ ಕಾರಣವ ನೀನ� ಕೇಳಬೇಕೆಂದೇನಿಲ�ಲ�ಲ..
ಸà³�ವಲà³�ಪ ನನà³�ನ ಮಾತà³� ಕೇಳೆಯಾ?….


ಸಮಯದ ಪರಧಿಯ ದಾಟಿ ನೆಡೆಯಲಿಕ�ಕಾಗಲಿಲ�ಲ
ಕೆಲಸದ ಮಧà³�ಯೆ ಎಲà³�ಲರೂ ಕಳೆದೇ ಹೋಗಿದà³�ದರಲà³�ಲಿ…
ಇಲ�ಲೂ ಇಲ�ಲದ, ಅಲ�ಲೂ ಇಲ�ಲದ ತ�ರಿಶಂಕ�ವಿನಲ�ಲಿ ನಾನ�
ಸà³�ವಲà³�ಪ ನನà³�ನ ಮಾತà³� ಕೇಳೆಯಾ?….


ತಪà³�ಪà³� ಒಪà³�ಪà³�ಗಳ ಮಾತೇ ಇಲà³�ಲ…
ತಪà³�ಪಾಗಿದೆ ಇಂದà³�, ಕೊಂಚ ಮರೆತà³� 
ನನ�ನ ಮಾತ ಕೇಳೆಯಾ?
ಸà³�ವಲà³�ಪ ನನà³�ನ ಮಾತà³� ಕೇಳೆಯಾ?….